Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 68 | 1 |

Article title

The vegetation of “Dzięcioły” earthwork (Siedlecka Plateau)

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wczesnośredniowieczne grodzisko „Dziecioły”, o powierzchni ok. 8 ha, położone jestw nadleśnictwie Sarnaki (województwo mazowieckie). Cały obiekt porośnięty jest lasem liściastym.Na terenie tym zidentyfikowano dwa dobrze zachowane podzespoły grądowe: Tilio-Carpinetumtypicum i T.-C. corydaletosum, chronione w ramach programu Natura 2000. Flora grodziska obejmuje 184 gatunki naczyniowe, w tym 5 gatunków chronionych i 6 zagrożonych regionalnie. Gatunki typowe dla lasów liściastych i ich okrajków (63,6%) przeważają nad roślinami łąkowymi (16,3%) oraz wodnymi i szuwarowymi (13,6%). Udział gatunków synantropijych jest nadal bardzo niski (6,0%). Ze względu na wysokie walory archeologiczne i przyrodnicze zaproponowano ochronęgrodziska w formie rezerwatu przyrody.
EN
The early-medieval earthwork “Dzięcioły”, of the area of 8 ha, is situated in the Sarnaki forest district (Mazovia Province). The whole object is overgrown by deciduous forest vegetation. Two well-preserved subassociations of oak-hornbeam forest – Tilio-Carpinetum typicum and T.-C. corydaletosum, protected by Nature 2000 Directive, were identified. The flora of the earthwork includes 184 vascular plant species, of which 5 are protected and 6 regionally threatened. Species characteristic of deciduous forests and forest edge communities (63.6%) dominate over meadow (16.3%) and aquatic and rush plants (13.6%). The share of synanthropic species is still very low (6.0%). Due to large archaeological and natural values, spatial protection of the earthwork as a nature reserve, was suggested.

Year

Volume

68

Issue

1

Physical description

Dates

published
2013
online
18 - 07 - 2015

Contributors

References

 • Celka Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Prace Zakładu taksonomii UAM w Poznaniu 9, 1–159.
 • Celka Z.   2004. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na grodziskach Wielkopolski. Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu,13, 1–447.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz.U. L 206 z dn. 22.7.1992.
 • Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K., Wierzba M. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59 (2), 5–41.
 • Górska I., Paderewska L., Pyrgała J., Szymański W., Gajewski L., Okulicz Ł. 1976. Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego). Instytut Historii Kultury Materialnej, PAN, Wrocław.
 • Jackowiak B. 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 2, 1–40.
 • Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 • Kot H. 1995. Przyroda województwa siedleckiego. Zakład Badań Ekologicznych „Ekos”, Siedlce.
 • Kruszelnicki J. 2008. Nowe stanowiska Ulmus minor var. suberosa, Cerasus avium, Acer campestre, Quercus petraea i Taxus baccata w dorzeczu Krutyni (Pojezierze Mazurskie). Fragm. Flor. et Geobot. Polonica 1, 133–136.
 • Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikulski J. 1937. Grodziska w powiecie siedleckim. Przegląd Archeologiczny, t. IV, Poznań.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteriodophytes of Poland – a checklist. [In:] Biodiversity of Poland 1. Z. Mirek (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. [In:] Szata Roślinna Polski. W. Szafer, K. Zarzycki (eds.). PWN, Warszawa.
 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL Warszawa.
 • Zając A. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Rozpr. habil. UJ 29, 1–213.
 • Zając A., Zając M., Tokarska-Guzik B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. [In:] Synanthropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis Vol. 10. J. B. Faliński, W. Adamowski, B. Jackowiak (eds.), Warszawa–Białowieża, 107–116.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. [In:] Biodiversity of Poland 2. Z. Mirek (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2013_68_1_105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.