PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 73 |
Article title

Rekonstrukcja paleokrajobrazów Ukrainy w ciągu MIS 20-12 uzyskana metodami paleontologicznymi

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The palaeolandscaps reconstruction and changes in the boundaries of the physicogeographical countries and zones of Ukraine during the end of Early and the fi rst half of Middle Pleistocene are examined. The section spans from MIS 20 to MIS 12, time interval 430–800 kyr and includefi ve stratigraphic units. This study is based on palynological, microtheriological, malacological analyzes and literature data. Our results support signifi cant changes, which can be associated with the cold and warm stages, but this study demonstrates that the surface and boundaries of the Pleistocene biostratigraphic units do not always coincide with the surface of the climatostratigraphic subunits identifi ed on the basis of palaeogeographic reconstructions.
PL
Abstrakt: Według nowego Schematu Stratygrafi cznego Plejstocenu Ukrainy klimatolity przyazowski, martonoszski, sulski, łubenski i tiligulski korelowane są z końcową częścią wczesnego i pierwszą połową środkowego plejstocenu według międzynarodowej skali stratygrafi cznej oraz z 20-12 MIS. Z kriochronami przyazowską, sulską i tiligulską wiązała się sedymentacja lessów i osadów lessopodobnych; podczas kriochrony tiligulskiej lądolód skandynawski (Krukenycki, Okski) objął północno-zachodnią Ukrainę. Podczas termochron martonoszskiej i łubenskiej formowały się gleby kopalne. Osady subakwalne (pierwsza połowa środkowego plejstocenu) tworzą aluwialne terasy V i VI, a także osady basenów morskich Czauda i Postczauda. W celu rekonstrukcji warunków paleogeografi cznych zostały wykorzystane własne wyniki badań palinologicznych, malakologicznych, mikroteriologicznych osadów kontynentalnych i morskich, dane z analizy paleopedologicznej z lat ostatnich oraz materiały publikowane (por. bibliografi a). Uzyskane dane potwierdziły cykliczny charakter ewolucji krajobrazów i zmian klimatu na Ukrainie podczas glacjałów i interglacjałów w okresie między 800 a 430 tysięcy lat temu. Zasięgi stref roślinnych, wyróżnianych na terenie Ukrainy w tych jednostkach stratygrafi cznych, przedstawiają ryc. 3–7. Z przeprowadzonej analizy wynika, że powierzchnia i granice jednostek biostratygrafi cznych w poszczególnych jednostkach plejstocenu nie zawsze pokrywają się z powierzchnią podjednostek klimatostratygrafi cznych, zidentyfi kowanych na podstawie rekonstrukcji paleogeografi cznych. Cechą charakterystyczną jest duża rola doliny Dniepru, wykazana przez zróżnicowanie strefowych odmian roślinności w prawo- i lewobrzeżnej części jego basenu.
Contributors
References
 • Komar М.S. 1999: Paleogeograficzeskie uslovija territorii stepnoj zony Ukrainy w ranniem plejstocene (po dannym palinologiczeskogo analiza). Geol. żurn., 3: 48-54.
 • Komar М.S. 2001: Etapy rozvytku roslynnogo pokryvu terytorii pivdnia Ukrainy v neoplejstoceni. [W:]Paleontologiczne obgruntuvannia stratoniv fanerozoju Ukrainy. Kyiv: 84-87.
 • Konstantinova N.А. 1967: Antropogen jużnoj Mołdawii i jugo-zapadnoj Ukrainy. Tr. GIN AN SSSR, 173, Izd. Nauka, Moskva: 140 s.
 • Krokhmal’ А.I. 2008: Biocenozy sredniego plejstocena Ukrainy (na osnovie mełkih mlekopitajuszczih). Geol. żurn., 2: 69-81.
 • Krokhmal’ А.I. 2009: Biocenozy eoplejstocena Ukrainy (na osnovie mełkih mlekopitajuszczih). [W:] Vykopna fauna i fłora Ukrainy: paleoekołogicznyj i stratygraficznyj aspekty. Kyiv: 361-368.
 • Krokhmal’ А.I., Rekovets L.I. 2010: Mestonachożdenija mełkich mlekopitajuszczich plejstocena Ukrainy i sopredel’nych territorij. Otv. red.P.F.Gożik. LAT & K, Kiev: 330.
 • Kunitsa N.А. 2007: Priroda Ukrainy v plejstocenie. Izd. Ruta, Czernovvy: 240.
 • Matviiszina Ż.N., Gerasimenko N.P., Perederij V.І. i in. 2010: Prostorovo-czasiva korelacija paleogeograficznych umov czetvertynnogo periodu na terytorii Ukrainy. Izd. Nauk.Dumka, Kyiv: 192.
 • Popov G.I. 1955: O stratigraficzeskom rasczlenienii i sopostavlenii czernomorskich i kaspijskich otłożenij. [W:] DAN SSSR, 101, № 1: 143-146.
 • Rudiuk V.V. 2002: Antropogenovi unionidy pivdenno-zachidnoi czastyny Schidnojevropejs’koi platformy. Avtoref. dys. kand.geol.nauk. Kyiv: 24.
 • Sirenko E.А. 2005: Zminy rosłynnogo pokryvu v meżach pivnocznoi i centralnoi czastyny Ukrains’kogo Szczyta protiagom ranniogo neoplejstocenu. [W:] Glaciał ta peryglaciał Vołyns’kogo Polissia. Wyd. Centr Lvivs’kogo Univ., Lviv: 123-126.
 • Fedorov P.V. 1993: Rannij plejstocen Ponto-Kaspija. [W:] Stratigrafija. Geol. Korrelacija. 1, № 1: 137-143.
 • Szniukov Е.F., Inozemcev U.I., Masłakov N.А. 2000: Osnovnyje czerty paleogeografii Azovskogo moria v plejstocene. [W:]Geologija Czernogo i Azovskogo moria. Kiev: 6-17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2018_73_0_83-105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.