PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 73 |
Article title

Modelowanie kartograficzne w ocenie jakości życia w mieście – aspekt zieleni miejskiej w Lublinie

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It is well recognized that green areas play a key role in improving urban environment. However, due to pressures from new development, urban greenery is seen to be rapidly declining in terms of their area and quality. Therefore, there is a need for proper planning control to ensure that the provisions of green spaces are adequately used for city dwellers. Information technology has created an opportunity to develop new approaches in preserving and monitoring the development of urban greenery.This paper will discuss cartographic modelling in the scope of use of Geographical Information Systems (GIS) and remote sensing in providing solutions in monitoring urban quality of life (QoL). The author will focus on population distribution and urban greenery to assist in monitoring urban QoL at local context. On the basis of IKONOS 2 satellite images the NDVI index for the high and low greenery was calculated to specify the space structure of greenery in Lublin. In order to determine the infl uence of green areas for residents, the map of population distribution was used. This weighted dot map was created on the basis of the place of residence data. These materials allowed the author to describe and analyse the quality of life index, which was calculated in fi xed minimal mapping units. As the result of studying images of spatial distribution of the quality of life in Lublin was obtained in a form of synthetic isopleth maps. This modelling was based on software Erdas Imagine (NDVI, the classifi cation of IKONOS 2 image) and ArcGIS (analysis of vector a nd raster).
PL
Prace z zakresu rozmieszczenia i ewaluacji zieleni w mieście w kontekście potrzeb mieszkańców mają duże znaczenie w związku z postępującym rozwojem przestrzennym miast i presją na wykorzystanie każdego wolnego kawałka gruntu. Szerzej możemy mówić tu o jakości życia w mieście, biorąc pod uwagę komponent zieleni. Warto również zwrócić uwagę, że analiza przestrzenna jakości życia w mieści jest trudnym i złożonym zagadnieniem, dlatego też rzadko jest przeprowadzana w obrębie miast. Typowe jest natomiast analizowanie jakości życia w odniesieniu do miasta jako całości, co pozwala na analizę porównawczą pomiędzy miastami. Nie daje to jednak możliwości analizy strukturalnej wewnątrz miast.Celem pracy było zaproponowanie możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych z satelity Ikonos 2 oraz technik związanych z GIS dla potrzeb analizy terenów zielonych ośrodków miejskich oraz modelowania jakości życia w mieście. W artykule przedstawiono sposób integracji danych pochodzących z rejestracji teledetekcyjnej, dotyczących roślinności, oraz danych dotyczących rozmieszczenia ludności w mieście. Modelowanie kartografi czne doprowadziło do określenia rozmieszczenia przestrzennego wskaźnika jakości życia w mieście w aspekcie zieleni. W związku z tym wyniki mogą być przydatnym narzędziem w monitorowaniu i planowaniu przestrzennym.Na podstawie zobrazowania satelitarnego Ikonos 2 wygenerowano rozkład przestrzenny znormalizowanego wskaźnika zieleni (NDVI). Było to podstawą wydzielenia dwóch klas zieleni: zieleni wysokiej (zbiorowisk drzewiastych i krzewiastych) oraz zieleni niskiej (głównie roślinność trawiasta). Aby określić wskaźnik terenów z zielenią przypadających na mieszkańców, niezbędne było wykorzystanie informacji o rozmieszczeniu ludności, którą to opracowano w formie mapy kropkowej. Określenie cząstkowego wskaźnika jakości życia przeprowadzono w polach podstawowych, a następnie zwizualizowano, używając metody izoliniowej. Proponowana metodyka dała w rezultacie przestrzenny obraz zjawiska, który stał się podstawą analizy rozmieszczenia terenów z roślinnością w odniesieniu do miejsca zamieszkania ludności Lublina.
Contributors
References
 • Chiles J.P., Delfi ner P., 1999: Geostatistics: Modeling spatial uncertainty. John Wiley & Sons, New York, 695. https://doi.org/10.1002/9780470316993
 • Chmielewski J.M., 2010: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 416.
 • Czerwieniec M., Lewińska J., 1996: Zieleń w mieście. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, 82.
 • Czochański J., 2010: Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarach wielkich miast jako stymulantów rozwoju i jakości życia, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Wyd. Urbanista, Gdańsk, 128–147.
 • Dial G., Bowen H., Gerlach F., Grodecki J., Oleszczuk R., 2003: IKONOS satellite, imagery, and products. Remote Sensing of Environment, 88 (1–2), 23–36. https://doi.org/10.1016/j.rse.2003.08.014
 • Frąś T., 2005: Mapa kropkowa rozmieszczenia ludności w Lublinie według miejsca zamieszkania. MA dissertation in the MCSU Department of Cartography and Geomatics in Lublin.
 • Jensen J.R., 1996: Introductory digital image processing: A remote sensing perspective. Prentice Hall, New Jersey, 316.
 • Krellenberg K., 2007: Urban Environmental Monitoring in Buenos Aires — Determining Green Areas, [in:] M. Netzband, W.L. Stefanov, C. Redman (eds.), Applied Remote Sensing for Urban Planning. Governance and Sustainability. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 77–95. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68009-3_5
 • Krukowski M., Cebrykow P., Płusa J., 2016: Classifi cation of Green Areas in Lublin Based on Satellite Images Ikonos 2. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (2), 35–44.
 • Kuo C.Y., Chou T.Y. and Lee R.Y., 2001: Identification of urban characteristics using IKONOS high resolution satellite images. Proc. 22nd Asian Conferences on Remote Sensing, Singapore, 1219–1223.
 • Li G. and Weng Q., 2007: Measuring the quality of life in city of Indianapolis by integration of remote sensing and census data. International Journal of Remote Sensing, 28 (2), 249–267. https://doi.org/10.1080/01431160600735624
 • Lo C.P., 1997: Application of Landsat TM data for quality of life assessment in an urban environment. Computers, Environment and Urban Systems, 21 (3/4), 259–276. https://doi.org/10.1016/S0198-9715(97)01002-8
 • Mądry T., Słysz K., 2011: Powierzchnie biologicznie czynne w planowaniu przestrzennym miast. Problemy Rozwoju Miast, 3–4, 93–104.
 • Mierzejewska L., 2001: Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania. WPTPN, Poznań, 142.
 • Mościbroda J., 1999: Mapy statystyczne jako nośnik informacji ilościowej. Wyd. UMCS, Lublin.
 • Pham T., Apparicio P., Séguin A.M., Gagnon M., 2011: Mapping the Greenscape and Environmental Equity in Montreal: An Application of Remote Sensing and GIS, [in:] S. Caquard, L. Vaughan & W. E. Cartwright (eds.), Mapping Environmental Issues in the City. Arts and Cartography Cross Perspectives. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 30–48. https://doi.org/10.1007/978-3-642-22441-6_3
 • Przesmycka N., 2005: Przeobrażenia historycznych terenów zielonych Lublina do 1939 roku. Teka Commission Of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies – OL PAN, 1, 157–167.
 • Schöpfer E., Lang S., Blaschke T., 2005: A “Green Index” Incorporating Remote Sensing and Citizen’s Perception of Green Space. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII-5/W1, Tempe, 1–6.
 • Small C., 2003: High spatial resolution spectral mixture analysis of urban refl ectance. Remote Sensing of Environment, 88 (1–2), 170–186. https://doi.org/10.1016/j.rse.2003.04.008
 • Small C., Lu J.W.T., 2006: Estimation and vicarious validation of urban vegetation abundance by spectral mixture analysis. Remote Sensing of Environment, 100, 441–456. https://doi.org/10.1016/j.rse.2005.10.023
 • Sutkowska E., 2006: Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta – przestrzeń dla kreacji. Teka Commission Of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies – OL PAN, 2, 184–192.
 • Szczepanowska H.B. (red.), 1984: Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego. PWN, Warszawa, 272.
 • Szumański M., Niemirski A., Rutkowski S., 1994: Rozważania nad klasyfi kacją terenów zieleni. Wyd. SGGW, Warszawa, 56.
 • Walkowicz T., 2001: Społeczne i ekologiczne aspekty tworzenia i utrzymania terenów zieleni miejskiej, [w:] Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody. FWIE, Kraków. http://www.zb.eco.pl/inne/lokalne/fwie.htm (11/3/2018)
 • Welch R., 1982: Spatial Resolution Requirements for Urban Studies. International Journal on Remote Sensing of Environment, 3 (2), 139–146. https://doi.org/10.1080/01431168208948387
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2018_73_0_7-27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.