PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 73 |
Article title

Rozwój przestrzenny Łęcznej jako ośrodka Lubelskiego Zagłębia Węglowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie mechanizmów rozwoju przestrzennego Łęcznej jako ośrodka Lubelskiego Zagłębia Węglowego na tle prób sterowania rozwojem miasta za pomocą aktów prawnych w różnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, w okresie od lat siedemdziesiątych XX w. do 2017 r. W pracy ukazane zostały główne kierunki rozwoju przestrzennego, w wyniku którego przeniesiony został punkt ciężkości miasta z terenów staromiejskich na nowo powstałe tereny centralne. W pracy wykorzystano analizę przy użyciu narzędzi GIS i metody statystyczne w celu przedstawienia zmian przeznaczenia terenu oraz charakteru zabudowy Łęcznej. Analiza danych wykazała, że ekspansja trwałego zainwestowania na obszarze miasta odbywała się w sposób planowy. Umożliwiło to zminimalizowanie konfl iktów przestrzennych na terenie miasta. W wyniku dynamicznych zmian przestrzennych nowo powstała zabudowa wielokondygnacyjna stała się dominującą formą zabudowy Łęcznej.
EN
The aim of the paper is to present the spatial development of Łęczna as a center of the Lublin Coal Basin against the background of attempts to control the city development by means of legal acts in various socio-economic conditions, from the 1970s until 2017. The main source materials were archival documents regarding the planned construction of the Lublin Coal Basin, local spatial development plans and data on the registration of buildings in the city of Łęczna. The article presents the main directions of spatial development, as a result of which the main point of the city was moved from the Old Town areas to the newly-created central areas. The analysis was conducted using GIS tools and statistical methods to present changes in the purpose of the area and the character of the city’s development. The analysis of the data showed that the expansion of buildings in the city space took place in a planned manner. This made it possible to minimize spatial confl icts within the city. As a result of dynamic spatial changes, the newly built multi-storey building has become the dominant form of the city’s development.
Contributors
References
 • Beaujeu-Garnier J., Chabot G., 1971, Zarys geografii miast. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Brylak-Szymczak B., Link A., Żurkowska M., Osmulska M., Mazurek E., Dylewski R., 1994, Łęczna. Nowe polskie miasto. Przyszłość, perspektywy. Rada Miejska w Łęcznej, Łęczna: 14
 • Budner W.W., 2008. Procesy metropolizacji i rozwoju metropolii w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 7(1): 5–16
 • Dyrektywny projekt koncepcyjny kompleksowego zagospodarowania Centralnego Rejonu Węglowego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. 1977, Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Spółka Akcyjna Archiwum Zakładowe. sygn. 3/7: 113-115.
 • Horoch E., 1997, Łęczna - spojrzenie w przeszłość miasta. Merkuriusz łęczyński, t.10: 5-6.
 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Janikowski R., 2010, Wymiary zrównoważonego rozwoju – rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań: 33-34.
 • Jop R., 2017, Rozwój przestrzenny Łęcznej w średniowieczu i w okresie nowożytnym. [W:] A. Sochacka (red.), Studia z dziejów Łęcznej. Centrum Kultury w Łęcznej, Łęczna: 175-185.
 • Kicki J., Kozek B., Jarosz J., Dyczko A. (red.), 2006, 30 lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie 1975-2005. Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna: 29.
 • Kiełczewska-Zaleska M., 1972, Geografia osadnictwa. Wydawnictwo PWN, Warszawa: 191.
 • Kołodziej E., 2010, Początki zagospodarowania Lubelskiego Zagłębia Węglowego. [W:] Studia Łęczyńskie tom 2-3. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Łęczna: 295.
 • Kondracki J., 2009 Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
 • Leśniewska J. E., 2001, Z dziejów miejscowości w gminie Łęczna. [W:] S. Adamczyk, E. Misiewicz, P. Winiarski (red.), Powiat łęczyński monografia krajoznawcza. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Łęczna: 139
 • Mencel T., 1989, Jarmarki łęczyńskie w XVII - XIX w. [W:] E. Horoch (red.), Łęczna. Studia z dziejów miasta. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Łęczna: 99-110.
 • Misiewicz E., 2002, Miasto i gmina Łęczna. [W:] Powiat Łęczyński. Przyroda, zabytki, pomniki przyrody, zdjęcia, mapy, informacje adresowe. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Łęczna: 35.
 • Nowak J., 1993, Przestrzenny rozwój miast. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań: 20
 • Plan zagospodarowania przestrzennego centralnego rejonu LZW. (1979), Archiwum Państwowe w Lublinie oddział Chełm - Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Chełmie sygn. 400: 158-159.
 • Sochacka A., 2002, Dokumenty do dziejów Łęcznej w XV w. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Łęczna: 32.
 • Szczygieł R., 2017, Lokacja miasta Łęcznej. [W:] A. Sochacka (red.), Studia z dziejów Łęcznej. Centrum Kultury w Łęcznej, Łęczna: 120.
 • Sztando A., 1998, Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin. Samorząd Terytorialny 11/1998, 11/95, 12.
 • Uchwała Nr 33 Kolegium Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w sprawie Podjęcia prac przygotowawczych do kompleksowego zagospodarowania LZW z 1971 r.
 • Uchwała Rady Narodowej Miasta i Gminy w Łęcznej nr IX/27/85 z dnia 26 czerwca 1985 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łęczna.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej nr XLVI/376/97 z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
 • Watanabe Y., Takeuchi K., Nakabayashi I., Kabayashi A. 1980 Urban growth and landscape change in the Tokyo metropolitan area, Geographical reports of Tokyo Metropolitan University, Nos 14/15
 • Wieczorek W., 1968, Szkice z prowincji. Wydawnictwo Biblioteka Więzi, Warszawa: 12-29.
 • Wrona J., 1989, Łęczna w Polsce Ludowej. [W:] Łęczna. Studia z dziejów miasta. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Łęczna: 229-230.
 • Ziółkowski M., Goleń M., 2006, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. [W:] H. Sochacka-Krysiak, Zarządzanie gospodarką i finansami gmin. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa: 55.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2018_73_0_29-47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.