PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 73 |
Article title

Rozważania nad kierunkami rozwoju turystyki kulturowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest analiza opinii studentów na temat wybranych nowych form turystyki kulturowej. Przedmiotem badania były: poorism, urbex, turystyka ezoteryczna, questing, tanatoturystyka i geocaching. Konsekwentnie zbadano stopień ich znajomości i zebrano informacje na temat ich postrzegania. W celu zebrania informacji, które pozwoliły na dokonanie oceny stopnia znajomości oraz uczestnictwa we wspomnianych formach turystyki, posłużono się techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews), docierając tym samym do społeczności studenckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do lipca 2018 r. Za istotne uznano ustalenie, czy te, obecnie niszowe, odmiany turystyki kulturowej mogą w przyszłości mieć wpływ na jej kształt. Zebrane opinie, zgodnie z przyjętym założeniem, mogą stanowić prognostyk przyszłego kierunku rozwoju turystyki kulturowej jako jednej z form turystyki mającej wpływ na podtrzymanie dziedzictwa kulturowego. W badaniu ustalono, że gry terenowe, jak geocaching oraz questing, postrzegane są przez respondentów jako formy bardzo ciekawe i pożyteczne, zarówno dla turystów, jak i dla promocji regionu. Za atrakcyjny jest też uważany urbex, który dostarcza znacznie silniejszych emocji niż rywalizacja podczas gry. Ze względu na swój eksploracyjny oraz nierzadko zewnętrzny charakter forma ta uważana jest przez respondentów za najbliższą turystyce autentyczności. Natomiast za najmniej rozwojowe formy ankietowani uznali poorism i turystykę ezoteryczną.
EN
The main aim of the work is to analyse the students’ opinions about selected new forms of cultural tourism. The subject of the research was: poorism, urbex, esoteric tourism, questing, thanatotourism and geocaching. The level of their knowledge was systematically examined and information about their perception was collected. In order to collect information that allowed to assess the level of knowledge and participation in these forms of tourism, the CAWI (Computer Assisted Web Interviews) technique was used, thus reaching the student community of the Nicolaus Copernicus University in Torun. The research was conducted from April to July 2018. It was considered important to determine whether these currently niche varieties of cultural tourism may in the future have an impact on its shape. The collected opinions, in accordance with the adopted assumption, may be a prognosis of the future direction of cultural tourism development as one of the forms of tourism that has an impact on the maintenance of cultural heritage. The study found that fi eld games, such as geocaching and questing, are perceived by respondents as very interesting and useful forms, both for tourists and for the promotion of the region. As an attractive students considered the urbex, which provides much stronger emotions than the game competition. Due to its exploratory and often external nature, this form is considered by the respondents as the nearest to authenticity tourism. However as a least developed forms of tourism during the survey students pointed poorism and esoteric tourism.
References
 • Bralczyk J. (red.), 2005: Słownik języka polskiego. Wydanie 1, Warszawa.
 • Derek M., 2013: Turystyka poza utartym szlakiem. Turystyka Kulturowa, 9/2013, 7.
 • Dominik P., 2017: Autentyczność kulinariów i doznań kulinarnych motywacją do aktywności współczesnego turysty. Turystyka Kulturowa, 5/2017, 103.
 • Gandecka A., 2016: Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna. Turystyka Kulturowa, 6/2016, 90–107.
 • Jedlińska M., 2013: Zachowanie klienta na rynku turystycznym i rekreacyjnym, [w:] A. Panasiuk (red.), Marketing w turystyce i rekreacji. PWN, Warszawa, 70–75, 105–106.
 • Jędrysiak T., Kamel M., 2014: Turystyka ezoteryczna – zjawisk paranormalnych. Turystyka Kulturowa, 7/2014, 20–33.
 • Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B., 2017: Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfl iktu. Prace i Studia Geografi czne, 0208-4589. 53, 62–65.
 • Kowalczyk-Anioł J., Zmyślony P., 2017: Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa, 2/2017, 7–36.
 • Kruczek Z., 2018: Turyści vs mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa. Turystyka Kulturowa, 3/2018, 29–41.
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2008: Turystyka kulturowa – wokół defi nicji. Turystyka Kulturowa, 1/2008, 4–18.
 • Olearnik J., 2015: Innowacje w turystyce – ich charakter i obszary poszukiwań. Rozprawy Naukowe, 50-2015, 81–86.
 • Pawłowska A., 2014: Questing jako innowacja w turystyce kulturowej. Turystyka Kulturowa, 1/2014, 30–33.
 • Pokojska W., Suszczewicz M., 2016: Turystyka miejsc niechcianych – poradzieckie garnizony w Polsce Zachodniej. Turystyka Kulturowa, 2/2016, 101–115.
 • Prince S., 2017: Cohen’s Model of Typologies of Tourist, [w:] L.L. Lowry (ed.), The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism. Thousand Oaks: Sage Publications, 280–282.
 • Samołyk M., 2013: Geocaching – nowa forma turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 11/2013, 17–20.
 • Smoleńska I.E., 2012: Opuszczone miasta jako destynacje w turystyce kulturowej – analiza przykładów. Turystyka Kulturowa, 12/2012, 7–8.
 • Stasiak A., 2013: Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm, 23/2. 72–73.
 • Stasiak A., 2011: Współczesna przestrzeń turystyczna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany. Poligrafi a, Warszawa, 39–52.
 • Szyjewski Z., Szyjewski G., 2017: Wiarygodność metod badawczych. Informatyka Ekonomiczna, 2 (44), 118–131. https://doi.org/10.15611/ie.2017.2.10
 • Ścibiorska-Kowalczyk I., 2017: Konsumenci w turystyce muzealnej. Turystyka Kulturowa, 5/2017, 60–62.
 • Tanaś S., 2006: Tanatoturystyka – kontrowersyjna oblicze turystyki kulturowej. Peregrinus Cracoviensis, 17/2016, 85–86.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2018_73_0_237-251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.