PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 73 |
Article title

Problemy rozwoju lokalnego Starej Kalinowszczyzny (Lublin)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono uwarunkowania rozwoju lokalnego oraz ocenę obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i funkcjonalno-przestrzennej historycznej części dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie, nazywanej potocznie Starą Kalinowszczyzną. Zasadniczym celem badań było wyznaczenie głównych kierunków rozwoju tego obszaru problemowego. W wyniku przeprowadzonych badań (inwentaryzacja urbanistyczna, analiza dokumentów strategicznych i planistycznych oraz badania ankietowe i analiza SWOT) zaproponowano istotne dla dalszego rozwoju badanego obszaru działania, takie jak: aktywizacja mieszkańców, poprawa stanu zagospodarowania oraz wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego. Stara Kalinowszczyzna posiada niezagospodarowany potencjał wynikający z nagromadzenia obiektów historycznych, zabytków oraz atrakcyjnych ekspozycji widokowych na Stare Miasto.
EN
The paper analyzed the conditions of local development and showed evaluation of the current socio-economic and functional-spatial situation of the historical quarter of the Lublin City so called commonly as Stara Kalinowszczyzna. The main aims of this study was determined potential directions of development of this problem area. Based on the of detailed study (urban inventory, strategic and planning documents analysis, questionnaire research and SWOT analysis) were proposed important activities for further development of this area, such as: activation of inhabitants, improvement of the management status and use of the cultural heritage potential. Stara Kalinowszczyzna has unusual potential resulting from many historical objects, monuments and attractive scenic views of the Old City. Through to appropriate activities aimed at promoting, protecting and improving attractiveness, this area has a chance to become a leading tourist product of the city.
Contributors
References
 • Asejczyk-Woroniecka M., 2016: Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6, cz. 1, 311–321. DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-27
 • Biniecki J., Szczupak B., 2004: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 128.
 • Brdulak J., 2011: Cechy rozwoju lokalnego. Demografi a przedsiębiorstw, Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, http://www.praktycznateoria.pl/cechy-rozwoju-lokalnego/ (dostęp: 16.05.2018).
 • Buczyński M., 1962: Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina, Rocznik Lubelski, t. V.
 • Czyńsk K., Marzęcki W., Rubinowicz P., 2011: Studium wartości widokowych miasta Lublina, Szczecin, Lublin.
 • Dyson R.G., 2002: Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. European Journal of Operational Research, 152, 631–640. Doi:10.1016/S0377-2217(03)00062-6
 • Farr Ch. (ed.), 1984: Shaping the Local Economy. Current Perspectives on Economic Development. International City Management Association, Washington.
 • Heffner K., 2008: Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 20–164.
 • Hełpa-Liszkowska K., 2013: Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (255), 1–18.
 • Janicki G., Rodzik J., 2014: Rolnicze użytkowanie lubelskich „wąwozów” – erozja gleb i jej zapobieganie, [w:] E. Trzaskowska (red.), Wąwozy i suche doliny Lublina – potencjał i zagrożenia. UM Lublin, 40–54.
 • Klasik A., Kuźnik F., 1998: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. II, Wydawnictwo UO, Opole, 395–396.
 • Kobyliński Z., 2011: Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? MAZOWSZE Studia Regionalne, 7, 21–47.
 • Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., 2013: Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego, Raport z badań społecznych. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.
 • Legutko-Kobus P., 2016: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym jako element implementacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozwój trwały i zrównoważony, 452, 219–228. DOI: 10.15611/pn.2016.452.19
 • Michalczuk S., 1973: Lubelskie przedmieścia Kalinowszczyzna (I), Kurier Lubelski, 135, 3.
 • Murzyn-Kupisz M., 2013: Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 237–263.
 • Samojedna E., 2018: Koncepcja rozwoju lokalnego Starej Kalinowszczyzny. Maszynopis. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMCS, Lublin.
 • Sekuła A., 2001: Koncepcje rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej – zarys problemu. Zeszyty Naukowe, 588, 89–95.
 • Sekuła A., 2005: Bariery rozwoju lokalnego, [w:] B. Filipiak, A. Szewczuka, Z. Zychowicza (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Zeszyty Naukowe, 401, 587–600.
 • Skubiak B., 2013: Stymulowanie rozwoju w regionie problemowym. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 299, 191–200.
 • Sochacka A., 1997: Rodowody lubelskich dzielnic, [w:] T. Radzik, A. Witusik (red.), Lublin w dziejach i kulturze Polski. Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin.
 • Superson J., Demczuk P., Reder J., 2018: Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina, Annales UMCS, sec. B., 107–124.
 • Stachowska S., 2009: Planowanie strategiczne w rozwoju lokalnym, [w:] B. Plawgo (red.), Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Seria Zarządzanie Rozwojem Lokalnym, Fundacja BFKK, Białystok.
 • Sztando A., 2017: Lokalistyczne cechy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, 281-04. DOI: 10.15611/pn.2017.477.27.
 • Waldziński D., 2009: Rola planowania w zarządzaniu rozwojem lokalnym, [w:] B. Plawgo (red.), Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Seria Zarządzanie Rozwojem Lokalnym, Fundacja BFKK, Białystok.
 • Wojtasiewicz L., 1990: Planowanie rozwoju lokalnego, [w:] B. Gruchman, J. Tarajkowski (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Uniwersytet Warszawski – Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, 37–47.
 • NETOGRAFIA
 • Plan miasta Lublina, 1918: Wojskowy Instytut Geografi czny, http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/PLAN_M._LUBLINA_8.4K_1918.jpg (dostęp: 15.05.2018)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2018_73_0_213-235
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.