PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 73 |
Article title

Potencjał kulturowy gier i zabaw ruchowych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the concept of cultural potential of physical culture components, i.e. sport, recreation, rehabilitation and physical education, and to emphasize broadly understood physical activity and its role in shaping attitudes and behaviors. Due to the multithreaded and multifaceted nature of the issue, the authors used the historical method, consisting in the analysis and interpretation of existing sources and literature. Taking into account the fact that from the ancient times to the contemporary, contribution of physical activity in culture has been undeniable, it must be properly supported in order to exist. The complexity of the concept means that it is impossible to summarize it with a single indicator, and the limited framework of the article requires the authors to concentrate on selected elements present in the consciousness and attempt to identify them.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji potencjału kulturowego składników kultury fizycznej, czyli sportu, rekreacji, rehabilitacji i wychowania fizycznego, oraz podkreślenie szeroko pojętej aktywności fizycznej i jej roli w kształtowaniu postaw, a także zachowań. Ze względu na wielowątkowy i wieloaspektowy charakter zagadnienia autorzy zastosowali metodę historyczną, polegającą na analizie i interpretacji istniejących źródeł oraz literatury. Biorąc pod uwagę fakt, że od czasów starożytnych do współczesności wkład aktywności fizycznej w kulturę jest niezaprzeczalny, musi być odpowiednio wspierany, aby mógł zaistnieć. Złożoność koncepcji oznacza, że nie można jej podsumować za pomocą pojedynczego wskaźnika, a ograniczone ramy artykułu wymagają od autorów skupienia się na wybranych elementach obecnych w świadomości i próbach ich identyfi kacji.
Contributors
References
 • Bondarowicz M., Staniszewski T., 2004: Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych. (Basics of theory and methodology of plays and motion games). Wyd. AWF, Warszawa, 12.
 • Gilewicz Z., 1964: Teoria wychowania fi zycznego. (Theory of physical education). Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Huizinga J., 1985: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. (Homo ludens. Fun as a source of culture). Wyd. Aletheia, Warszawa, 48–49.
 • Lipiec J., 2014: Sympozjon olimpijski. (Olympic Symposium). Wyd. FALL, Kraków, 261, 43.
 • Lipoński W., 1996: Celtycka geneza brytyjskiego fair play, [w:] Z. Żukowska (red.), Fair play – sport – edukacja. (Celtic genesis of British fair play, [in:] Fair play – sport – education). Wyd. Estrella, Warszawa, 34.
 • Litak S., 2004: Historia wychowania. Do wielkiej rewolucji francuskiej. (The history of education. By the great French Revolution). Wyd. WAM, Kraków, 1, 25.
 • Nowocień J., 2014: Olimpizm i fair play jako źródło wartości w nowoczesnym procesie edukacji. (Olympism and fair play as a source of values in the modern education process). (red.) Czysta gra. Fair play. Wyd. FALL, Kraków, 203.
 • Porada Z., 2017: Polscy artyści w olimpijskich konkursach sztuki. (Polish artists in Olympic art competitions). Wyd. FALL, Kraków.
 • Sztumski J., 2007: Elity. Ich miejsce i rola w społeczeństwie. (Elites. Their place and role in society). Wyd. Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 14.
 • Trześniowski R., 1995: Zabawy i gry ruchowe. (Plays and motion games). Wyd. WSiP, Warszawa.
 • Zdebska-Biziewska H., 2014: Aksjologiczny kontekst fair play – etyka współpracy. (Axiological context of fair play – ethics of cooperation). (red.) Czysta gra. Fair play, Wyd. FALL, Kraków, 190.
 • Zuchora K., 2014: Fair play: etyka podniesiona na wyżyny piękna. (Fair play: ethics raised to the heights of beauty). (red.) Czysta gra. Fair play. Wyd. FALL, Kraków, 208–209.
 • Żukowski R., 1994: Fair play najwyższą wartością olimpizmu. Założenia i rzeczywistość. (Fair play, the highest value of Olympism. Assumptions and reality), [w:] J. Lipiec (red.), Logos i etos polskiego olimpizmu. (Logos and ethos of Polish Olympism). Wyd. FALL, 216.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2018_73_0_183-193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.