PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 2 |
Article title

Potencjał geoturystyczny kopalni kredy w Mielniku (Nizina Podlaska)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano oceny potencjału geoturystycznego jedynej na Niżu Polskim kopalni kredy piszącej w Mielniku. Wykazano jej wysokie, rangi ogólnopolskiej, walory dydaktyczne oraz niedostateczne zagospodarowanie turystyczne. Zaproponowano nowe rozwiązania podnoszące atrakcyjność geoturystyczną obiektu.
EN
This article evaluates the geotourism potential of the chalk opencast mine in Mielnik (Fig. 1–5), the only geological site of this type in the Polish Lowlands. The geotourist evaluation of the chalk mine in Mielnik shows that it has a large (nationwide) geotourism potential (Table 1). It is an object of high didactic value, despite the limited availability of information about it. It is also an object of high geotourist attraction, despite the insuffi cient geotourist development. In order to improve the insuffi cient geotourist development of the chalk mine in Mielnik, a new information board was proposed, “Chalk Mine in Mielnik”, with a location overlooking the most interesting part of the site and with an accent on the geological history of the rock mass (Fig. 6).
Contributors
References
 • Bieda E., 1958: Otwornice przewodnie i wiek kredy piszącej Mielnika, Biuletyn Instytutu Geologicznego, 121, 17–91.
 • Dmytrowski P., Kicińska A., 2011: Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perspektywie rozwoju geoparków, Problemy Ekologii Krajobrazu, 29, 11–20.
 • Kondracki J., 2009: Geografi a regionalna Polski, PWN, Warszawa, 440.
 • Krzeczyńska M., Woźniak P., 2011: Oblicza geologii – przykładowe projekty ścieżek geoturystycznych, Przegląd Geologiczny, 59, 340–351.
 • Lehmann U., Hillmer G., 1987: Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 406.
 • Mazurkiewicz Z., 1953: Zdjęcie geologiczne okolic Mielnika nad Bugiem, Rękopis w Archiwum Instytutu Geologicznego, Warszawa.
 • Michaluk D., 1999: Mielnik stolica ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII wieku), Urząd Gminy w Mielniku, Mielnik, 88.
 • Migoń P., 2012: Geoturystyka, PWN, Warszawa, 196.
 • Mika M., 2011: Formy turystyki poznawczej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, 198–232.
 • Nitychoruk J., Dzierżek J., Stańczuk J., 2006: Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000, ark. Janów Podlaski, Wydawnictwo PIG, Warszawa, 44.
 • Nowak J., 1971: Mapa geologiczna Polski w skali 1: 200 000 wyd. A, Arkusz Biała Podlaska, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • Olszewska D., 1990a: Belemnites from the Upper Cretaceous chalk of Mielnik (eastern Poland), Acta Geologica Polonica, 40, 111–134.
 • Olszewska D., 1990b: Zmiany zespołów otwornicowych w kredzie piszącej (kampan/mastrycht) Mielnika nad Bugiem jako przejaw wahań głębokości zbiornika, Przegląd Geologiczny, 38, 57–61.
 • Olszewska-Nejbert D., Świerczewska-Gładysz E., 2011: Campanian (Late Cretaceous) hexactinellid sponges from the white chalk of Mielnik, Acta Geologica Polonica, 61, 383–417.
 • Osadczuk A., Osadczuk K., 2008: Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych, [w:] M. Dutkowski (red.), Problemy turystyki i rekreacji, 1, Oficyna IN PLUS, Szczecin, 131–141.
 • Pożaryski W., 1960: Zjawisko twardego dna w profilu kredy Mielnika, Kwartalnik Geologiczny, 4, 105–112.
 • Rühle E., Zwierz S., 1961: Przekrój geologiczny doliny Bugu na Podlasiu w okolicy Mielnika, Biuletyn IG, 169, 10, 213–234.
 • Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004: Geoturystyka – podstawowe pojęcia, Geoturystyka, 1, 5–7.
 • Terpiłowski S., Dobrowolski R., Górnikowska M., 2004: Przełom Bugu pod Mielnikiem – geneza oraz ewolucja środowiska fluwialnego, [w:] R. Dobrowolski, S. Terpiłowski (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 263–268.
 • Wójcik T., Ziaja M., Ćwik A., 2014: Potencjał geoturystyczny nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 26, 155–173.
 • Zdziebłowski Sz., 2018: Podlaskie. Archeolodzy pomagają rozstrzygnąć pochodzenie nazwy wsi Mielnik, Nauka w Polsce, 6 kwietnia 2018 [dostęp 2018-05-10].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_2_57-71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.