PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 2 |
Article title

Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951-2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiona została analiza zmienności czasowej wilgotności względnej w Lublinie w latach 1951-2015. Ponadto prześledzono dla wielolecia częstości występowania dni charakterystycznych pod względem wilgotności powietrza czyli dni z powietrzem suchym, umiarkowanie suchym, umiarkowanie wilgotnym i bardzo wilgotnym. Materiał źródłowy opracowania stanowiły terminowe wartości wilgotności względnej, której pomiary były wykonywane na stacji Obserwatorium Meteorologicznego UMCS, zlokalizowanej w centrum miasta. Na podstawie średnich dobowych wartości wilgotności względnej zdefiniowano dni suche (f≤55%), umiarkowanie suche (56-70%), umiarkowanie wilgotne (71-85%) i bardzo wilgotne (f≥86%). Dla wybranych charakterystyk zbadana została istotność statystyczna trendów testem Mann-Kendalla.Średnia wartość wilgotności względnej w Lublinie w latach 1951-2015 wyniosła 77,9% i zmieniała się od 73,6% w 2005 r. do 83,3% w 1958 r. W analizowanym wieloleciu zaobserwowano istotny statystycznie trend malejący.Najczęściej notowano dni wilgotne (średnio 150 dni w roku) oraz bardzo wilgotne (średnio 119 dni w roku). Dni umiarkowanie suchych i suchych występowały znacznie rzadziej – odpowiednio 80 i 16 dni w roku. Wyznaczone dla tych charakterystyk były istotne statystycznie w przypadku liczby dni z powietrzem suchym i umiarkowanie suchym (trend dodatni) oraz liczby dni z powietrzem bardzo wilgotnym (trend ujemny).
EN
The paper analyzes the temporal variability of relative humidity in Lublin in the years 1951–2015. In addition, the frequency of occurrence of specifi c humid days, i.e. dry, moderate dry, humid and very humid days were characterized. The source material of the study was the values of relative humidity measured at the UMCS Meteorological Observatory located in the city center. Dry days (f ≤ 55%), moderate dry (56–70%), humid (71–85%) and very humid days (f ≥ 86%) are defi ned on the basis of the average daily values of relative humidity. For the selected characteristics, the statistical signifi cance of trends was tested by the Mann-Kendall test. The average value of relative humidity in Lublin in 1951–2015 was 77.9% and it ranged from 73.6% in 2005 to 83.3% in 1958. In the analyzed years, a signifi cant downward trend was observed. This drop is caused by rising air temperature and spatial development of the city. Humid days (average 150 days a year) and very humid days (average 119 days a year) have occurred with the highest frequency. Moderate dry and dry days were much less frequent – 80 and 16 days a year, respectively. The values determined for these characteristics were statistically signifi cant for dry and moderate dry days (positive trend) and for very humid days (negative trend).
Contributors
References
 • Badach A., Bodzak P., Chyła A., Gluza A., Kaszewski M., Niedziałek H., Warakomski W., 1983: Warunki meteorologiczne panujące w Lublinie w 1980 r. na tle wielolecia 1951–1980, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis vol. 25, Geogr. 1/2, 51–57.
 • Dobek M., 2012: Bioklimat Lublina. Maszynopis, Rozprawa doktorska, WNoZiGP UMCS, Lublin.
 • Dubicka M., Rosiński D., Szymanowski M., 2003: The infl uence of urban environment on air humidity in Wrocław, [w:] J. Pyka, M. Dubicka, A. Szczepankiewicz-Szmyrka, M. Sobik, M. Błaś (red.), Man and Climat in 20th Centry, Studia Geograficzne, 75, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, 505–527.
 • Gluza, A.F. i Kaszewski, B.M., 1984: Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza w Lublinie. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji „Klimat i bioklimat miast”, Łódź: Uniw. Łódzki.
 • Gumiński R., 1927: Wilgotność powietrza w Polsce (wahania roczne i rozkład geograficzny), Prace Meteorologiczne i Hydrograficzne 3, Warszawa.
 • Hage K.D., 1975: Urban-rural humidity differences, Journal of Applied Meteorology, 14, 1277–1283.
 • Kaszewski B.M., 1976: Układy baryczne a okresy z obniżoną wilgotnością względną powietrza w Lublinie, Folia Societ. Scien. Lublinensis, 18, geogr. 1. 2.
 • Kaszewski B.M., 2006: Próba oceny zmiany klimatu na Lubelszczyźnie w drugiej połowie XX wieku, [w:] Terpińska J., Olecki Z. (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, Kraków, 127–138.
 • Kaszewski B.M., 2008: Warunki klimatyczne Lubelszczyzny, Wyd. UMCS, Lublin, 60.
 • Kaszewski B.M., Bilik A., 2015: Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach 1951–2010, Annales UMCS, sec. B, vol. LXX, zeszyt 1, 71–82.
 • Kotońska B., 1974: Wilgotność powietrza w Poznaniu, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 27, 71–87.
 • Michna E., 1972: O wilgotności względnej powietrza w Polsce, Przegląd Geofizyczny 17 (25), 1, 3–14.
 • Siłuch M., 2005: Ogólna charakterystyka rozkładu wilgotności względnej powietrza na Lubelszczyźnie w latach 1951–2000, Acta Agrophysica 6 (2), 549–560.
 • Słownik meteorologiczny, 2003 (red. T. Niedźwiedź), Wyd. IMGW.
 • Suchorab J., 1997: Analiza termiczno-wilgotnościowa suchego lata 1994 roku w Lublinie na tle wielolecia 1951–1990, Annales UMCS, sec. B, 52, 203–213.
 • Unger J., 1999: Urban-rural air humidity differences in Szeged, Hungary, Int. J. Climatol. 19, 1509–1515.
 • Salmi, T., Maatta, A., Anttila, P., Ruoho-Airola, T., Amnell, T., 2002: Detecting trends of annual values of atmospheric pollutants by the Mann–Kendall test and Sen’s slope estimates – the Excel template application MAKESENS, Publications on Air Quality No. 31, Finnish Meteorological Institute, Helsinki, Finland.
 • Wiśliński A., 1974: Próba porównania dobowego przebiegu wilgotności powietrza w kilku wybranych stacjach, Folia Societ. Scien. Lublinensis, 16, geogr. 2.
 • Wiśliński A., 1974: Kilka uwag w sprawie wyznaczania typów dobowego przebiegu wilgotności powietrza, Folia Societ. Scien. Lublinensis, 16, geogr. 1, 4.
 • Wypych A., 2003: Long-term course of relative air humidity in Cracow (1901–2000), [w:] Pyka J., Dubicka M., Szczepankiewicz-Szmyrka A., Sobik M., Błaś M. (red.), Man and Climate in 20th Century, Studia Geograficzne, 75, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, 171–179.
 • Wypych A., 2005: Pomiary wilgotności powietrza w Krakowie na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Ozga-Zielińska M., Limanówka D. (red.), Hydrologia, meteorologia, klimatologia – badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji, PTGeofi z, IMGW, Warszawa, 79–85.
 • Wypych A., 2007a: Wskaźnik wilgotności powietrza jako kompleksowy opis zmienności wilgotności powietrza w Krakowie, [w:] Piotrowicz K., Twardosz R. (red.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków, 331–336.
 • Wypych A., 2007b: Wilgotność powietrza, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, IGiGP UJ, Kraków, 113–126.
 • Wyszkowski A., 1987: Sezonowa i dobowa zmienność układów przestrzennych wilgotności powietrza w Elblągu, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Geografia, 16, 47–63.
 • Zinkiewicz W., Warakomski W., 1959: Zarys klimatu Lublina, Annales UMCS, sec. B, 14, 2, 47–124.
 • Zinkiewicz W., Zinkiewicz A., 1973: Stosunki klimatyczne województwa lubelskiego, Annales UMCS sec. B., 28, 139–202.
 • Zinkiewicz W., Zinkiewicz A., 1975: Atlas klimatyczny województwa lubelskiego 1951–1960, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_2_27-39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.