PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 2 |
Article title

Żywność tradycyjna w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce od pewnego czasu obserwowany jest wzrost zainteresowania dziedzictwem kulinarnym, będącym nieodłącznym elementem tożsamości kraju. Obecni studenci będą zapewne w przyszłości kształtować „świadomość kulinarną” Polaków, podjęto zatem badania mające na celu poznanie opinii i postaw studentów wobec żywności tradycyjnej. Badania z wykorzystaniem arkusza ankietowego przeprowadzono w 2015 roku wśród 100 losowo wybranych studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ankietowani stanowili jednolitą grupę wiekową 20-24 lata. Wśród ankietowanych osób przeważały kobiety (58%). Większość ankietowanych pochodziła z małych (42%) i średnich (22%) miast. Mieszkańcy wsi oraz dużych miast stanowili po 18 % ankietowanych.Ponad 70% ankietowanych wykazało się dobrą znajomością definicji żywności tradycyjnej, przy czym należy podkreślić, że zdecydowanie więcej kobiet (83%) w stosunku do mężczyzn (60%) wskazało prawidłową odpowiedź. W opinii respondentów mimo, że żywność tradycyjna jest smaczna (54%), wysokiej jakości (50%) oraz zdrowa (36%), to jednak spożywana bywa okazjonalnie (święta, uroczystości rodzinne). Zdaniem ankietowanych studentów najbardziej znanymi polskimi produktami tradycyjnymi są: oscypek (79%), faworki (75%), a najmniej (9%) fefernuszki. Ponad połowa studentów (52%) stwierdziła, że kupuje produkty tradycyjne, głównie z powodu ciekawości, jak smakuje nowy produkt i w celu urozmaicenia menu (odpowiednio 26% i 25%). Głównym powodem niekupowania tradycyjnej żywności zdaniem ankietowanych jest wysoka cena (42%) i trudna dostępność (37%). W opinii respondentów żywność tradycyjna powinna być reklamowana, a za najlepszą jej formę uznano reklamę internetową (46%) oraz telewizyjną (43%). Należy zaznaczyć, że wiedza o europejskich systemach jakości żywności tradycyjnej wśród badanych studentów jest stosunkowo niska.
EN
The increased interest in culinary heritage as an integral part of the identity of the country is observed in Poland recently. Current students will probably shape the future “culinary consciousness” of Poles, therefore studies aimed at understanding the opinions and attitudes of students towards traditional Polish food were undertaken. The research was conducted in 2015 among 100 randomly selected students from various faculties of the University of Warmia and Mazuria in Olsztyn using author’s developed survey sheet. The respondents consisted of a single age group of 20–24 years. Among the respondents prevailed women (58%). Most of respondents came from small (42%) and medium (22%) cities. Residents of rural areas and big cities accounted for 18% of respondents.Over 70% of respondents showed a good understanding of the defi nition of traditional food, however, it should be stressed that far more women (83%) compared to men (60%) indicated the correct answer. In the opinion of respondents, although traditional food is delicious (54%), high quality (50%) and healthy (36%), it is eaten occasionally (holidays, family celebrations). According to the surveyed students, most famous traditional Polish products are: dumplings with cabbage and mushrooms (81%), oscypek (sheep smoked cheese) (79%), angel wings (75%) and bagels, white sausage and żur (sausage sour soup) (at 68%), and the least known is harynki (herrings in onion sauce) (4%), fefernuszki (a kind of honey cake) (9%) and smoked carp from Zator (9%). More than half of the students (52%) declared they buy traditional products mainly because of curiosity of new taste or to diversify the menu (26% and 25% respectively). The main reason not to buy the traditional food was the opinion that the price is high (42%) and accessibility diffi cult (37%). In the opinion of respondents, traditional food should be advertised, and as the best form the online (46%) and television (43%) advertising was indicated. It should be noted that knowledge about European quality mark system of traditional food among the surveyed students is relatively low.
References
 • Adams D.C., Salois M.J., 2010: Local versus organic a turn in consumer preferences and willingness-to-pay, Renewable Agriculture and Food Systems, 25, 4: 331–334.
 • Almli V. L., Verbeke W., Vanhonacker F., Naes T., Hersleth M., 2011: General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries, Food Quality and Preference, 22, 129–138.
 • Borowska A., 2008: Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 145–159.
 • Berard L., Marchenay P., 2005: Local products and geographical indications: taking account, of local knowledge and biodiversity Laurence, International Social Science Journal, Cultural Diversity and Biodiversity, 58, 187, 109–116.
 • Cayot N., 2007: Sensory quality of traditional foods, Food Chemistry, 101, 154–162.
 • Cerjak M., Haas R., Brunner F., Tomić M., 2014: What motivates consumer to buy traditional food products? Evidence from Croatia and Austria using word association and laddering interviews, British Food Journal, 116, 11, 1726–1747.
 • Chudy S., Gierałtowska U., 2013: Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 27, 45–52.
 • Dagevos H., 2005: Consumers as four-faced creatures. Looking at food consumption from the perspective of contemporary consumers, Appetite, 45, 32–39.
 • Haas R., Sternes J., Meixner O., Nyob D.I., Traar V., 2013: Do US consumers’ perceive local and organic food differently? An analysis based on means-end chain analysis and word association, International Journal non Food System Dynamic, 4, 3, 214–226.
 • Glubicka B., 2014: Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 116, 9.
 • Grębowiec M., 2010: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 10, 25, 2, 22.
 • Guerrero L., Guàrdia M.D., Xicola J., Verbeke W., Vanhonacker F., Zakowska-Biemans S., Sajdakowska M., Sulmont-Rossé C., Issanchou S., Contel M., Scalvedi L., Granli B., Hersleth M., 2009: Consumer-driven defi nition of traditional food products and innovation in traditional foods. A qualitative cross-cultural study, Appetite 52, 345–354.
 • Guerrero L., Claret A., Verbeke W., Enderli G., Zakowska-Biemans S., Vanhonacker F., Issanchou S., Sajdakowska M., Granli B.S., Scalvedi L., Contel M., Hersleth M., 2010: Perception of traditional food products in six European regions using free word association, Food Quality and Preference, 21, 225–233.
 • Ilbery B., Kneafsey M., 1999: Niche markets and regional specialty food products in Europe: towards a research agenda, Environment and Planning A, 31, 2207–2222.
 • Jordana J., 2000: Traditional foods: challenges facing the European food industry, Food Research International, 33, 147–152.
 • Kawa M., Augustyńska-Prejsnar A., 2014: Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3, 33, 51–59.
 • Laureati M., Pagliarini E., Calcinoni O., Bidoglio M., 2006: Sensory acceptability of traditional food preparations by elderly people, Food Quality and Preference, 17, 1–2: 43–52.
 • Lengard Almi V., Verbeke W., Vanhonacker F., Naes T., Hersleth M., 2011: General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries, Food Quality and Preference, 22, 129–138.
 • Licitra G., 2010: World wide traditional cheeses: banned for business, Dairy Science & Technology, 90, 4, 357–374.
 • Pieniak Z, Verbeke W, Vanhonacker F., Guerrero L., Hersleth M., 2009: Association between traditional food consumption and motives for choice in six European countries, Appetite, 55, 101–108.
 • Platania M., Privitera D., 2006: Typical products and consumer preferences: the “soppressata” case, British Food Journal, 108, 5, 285–395.
 • Renko S., Bucar K., 2014: Sensing nostalgia through traditional food: an insight from Croatia, British Food Journal, 116, 1, 1672–1691.
 • Roininen K., Arvola A., Lähteenmäki L., 2006: Exploring consumers’ perceptions of local food with two different qualitative techniques: Laddering and word association, Food Quality and Preference, 17, 20–30.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. L 343 z 14.12.2012, str. 1).
 • Rybowska A., Chełstowska K., 2007: Postawy konsumentów w stosunku do żywności regionalnej, Roczniki Nauk Stowarzyszenia Ekonomistów, t. VIII (4): 166–168.
 • Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., 2009: Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych, Żywność Nauka. Technologia. Jakość, 3, 64, 95–104.
 • Sieczko A., Wojcieszyńska Z., 2013: Produkty tradycyjne i regionalne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 299, 70, 181–190.
 • Trichopoulou A., Soukara S., Vasilopoulou E., 2007: Traditional foods: a science and society perspective, Trends in Food Science & Technology, 18, 420–427.
 • Tyburski J., Żakowska-Biemans S., 2009: Możliwości wykorzystania surowców z rolnictwa ekologicznego do produkcji żywności tradycyjnej, Biuletyn Naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 30, 79–82.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 68).
 • Vanhonacker F., Lengard V., Hersleth M., Verbeke W., 2010a: Profiling European traditional food consumers, British Food Journal, 112, 8, 871–886.
 • Vanhonacker F., Verbeke W., Guerrero L., Claret A., Sulmont-Rossé C., Raude J., 2010b: How European consumers define the concept of traditional food: Evidence from a survey in six countries, Agribusiness, 26, 4, 453–476.
 • Willet W.C., 2006: The Mediterranean diet: Source and practice, Public Health Nutrition, 9, 1A, 105–110.
 • Żakowska-Biemans S., 2012: Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3, 82, 5–18.
 • Żakowska-Biemans S., Kuc K., 2009: Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3, 64, 105–114.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_2_179-189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.