PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 2 |
Article title

Ścieżki dydaktyczne w województwie lubelskim – stan i perspektywy rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji ścieżek dydaktycznych województwa lubelskiego.  Obok oceny ilościowego i jakościowego stanu tego typu szlaków, podjęto także próbę sformułowania zaleceń dotyczących ich modernizacji i uporządkowania. Istotną kwestią poruszoną w opracowaniu wydaje się być zestawienie podstaw prawnych regulujących tworzenie ścieżek dydaktycznych. Zaprezentowana została także propozycja zabiegów organizacyjnych prowadzących do ich optymalnego wykorzystania turystyczno-edukacyjnego.
EN
The article presents the results of inventory of didactic paths in the Lubelskie Voivodship. The quantitative and qualitative assessment of the condition of this type of routes has been made. An attempt was made to formulate recommendations regarding their modernization. An important issue seems to be a list of legal grounds regulating the creation of educational trails. A proposal of organizational measures leading to their optimal use of tourism and education was also presented.
Contributors
References
  • Ciszewska H., 1990: Ścieżka dydaktyczna, [w:] A. Dylikowa (red.), Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa, 89–102.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2012, poz. 977.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku, zmieniającego Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2014, poz. 803.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej..., Dz. U. 2017, poz. 356.
  • Wojtanowicz P., 2014: Typologizacja i periodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w Polskich parkach narodowych, Folia Turistica, Nr 30, AWF, Kraków, 27–54.
  • Woźnicka M., 2011: Zastosowanie badań ergonomicznych w projektowaniu leśnych urządzeń rekreacyjnych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 13, z. 1 (26), 40–45.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_2_143-162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.