PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 2 |
Article title

Turystyka dzieci i młodzieży w Roztoczańskim Parku Narodowym jako element edukacji szkolnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przybliżono ofertę edukacyjną Roztoczańskiego Parku Narodowego pod kątem jej przydatności w realizacji treści nauczania zawartych w Podstawie programowej… Analizą objęto cele kształcenia (wraz z zalecanymi warunkami oraz sposobem ich realizacji) z zakresu przedmiotów: przyrody, geografii a także biologii.  Wyniki wskazują, że działalność edukacyjna RPN stwarza szansę nie tylko głębszego poznania środowiska przyrodniczego regionu, ale także daje możliwość rozwijania uzdolnień, zamiłowań i wrażliwości estetycznej uczniów, rozbudzania ich ciekawości oraz inspiracji do twórczej aktywności. Ponadto, w celu tak zwanej edukacji holistycznej autorzy zwracają uwagę na potrzebę wzbogacenia oferty edukacyjnej o kolejne elementy kulturowe „zapisane” w krajobrazie parku. 
EN
Article presents educational offer in Roztocze National Park. It includes purposes of education from range of objects: nature, geography and biology. Results of research indicate that educational activity not only deepens the knowledge of environment of the natural region of RPN. It also makes possible deployment of talent, passions and esthetic sensitivity of the pupil, awaking of curiosity and creative activity. For holistic education, the authors draw attention to the need to increase the educational offer with further cultural elements of the park.
Contributors
References
 • Alejziak W., 2009: Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społeczeństwa wiedzy, [w:] K. Denek, L. Drożdżyński, A. Gordon (red.), O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, AW „Delta”, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Poznań, 67–80.
 • Andrzejewski R., 1996: Parki narodowe a dydaktyka, Parki Narodowe, 4, 4–5.
 • Batorowicz Z., 1966: Wycieczki szkolne, [w:] J. Barbag (red.), Metodyka nauczania geografii, PZWS, Warszawa, 227–248.
 • Berne I., 1977: Zajęcia w terenie. Poradnik dla nauczycieli geografii „Z moich doświadczeń”, WSiP, Warszawa.
 • Blecharczyk W., 2000: Integracyjna i edukacyjna rola systemu ochrony przyrody w parkach narodowych i krajobrazowych, [w:] Z. Wnuk i in. (red.), Turystyka w parkach narodowych. Materiały IV Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, WSP, Rzeszów, 97–101.
 • Bochenek M., 2008: Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, Monografie i Opracowania nr 4. AWF Warszawa, Zam. WWF, Biała Podlaska.
 • Chałubińska A., 1959: Różne drogi nauczania geografii, PZWS, Warszawa.
 • Czekańska M., 1963: Zarys metodyki geografii, PZWS, Warszawa.
 • Denek K., 1996: Na turystycznych szlakach Polski, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 • Denek K., 1999: Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży – okazją do współdziałania, samorządności i demokracji, Lider, 7–8, 12–15.
 • Hibszer A., 2004: Empiryczny wymiar edukacji przyrodniczej na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, [w:] J. Partyka (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 2, Kultura, OPN, Ojców, 351–356.
 • Hibszer A., 2005: Funkcja edukacyjna parków narodowych oraz jej rola w zapobieganiu konfliktom – zarys problemu, [w:] A. Hobszer, J. Partyka (red.), Między ochroną przyrody a gospodarką – bliżej ochrony. Konflikt człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, Oddział Katowicki PTG, OPN, Sosnowiec–Ojców, 214–224.
 • Hibszer A., 2006: O potrzebie ewaluacji zajęć w ośrodkach edukacyjnych parków narodowych, [w:] 15 lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych, 33–43.
 • Janowski I., 2004: Wycieczki szkolne, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 • Kądziołka J., 1992: Wycieczki szkolne, [w:] S. Piskorz (red.), Zarys dydaktyki geografii, WSiP, Warszawa,
 • 204–212.
 • Liszewski S., 2009: Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [w:] B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 187–201.
 • Lutz F. (1931) Nature trails an experiment in out-door education, Miscellaneous Publications No. 21 of The American Museum of Natural History (second edition), New York. Łobożewicz W. i T., 1978: Wycieczka – podstawową formą pracy krajoznawczo-turystycznej szkoły, [w:] W. i T. Łobożewicz (red.), Krajoznawstwo i turystka w szkole, WSiP, Warszawa, 94–137.
 • Matuszewska D., 1998: Chronimy mądrze – edukacja i dydaktyka w polskich parkach narodowych, Parki Narodowe, 1, 7.
 • Nałkowski W., 1908: Środki i sposoby nauczania geografii. Rozdział III Zarysu metodyki geografii, [w:] W. Nałkowski (red.), Dydaktyka geografii, PZWS, Warszawa, 114–132.
 • Niemcówna S., 1929: Dydaktyka geografii, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa.
 • Pawłowski S., 1933: Wskazówki Metodyczne do podręcznika Geografja Polski dla I klasy gimnazjalnej, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego..., [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej... (Dz. U. 2017, poz. 356).
 • Pulinowa M. Z., 2000: O harmonijne łączenie edukacji przyrodniczej i kulturowej w parkach narodowych, Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, 3, 41–46.
 • Rut J., Wnuk Z., 2000: Funkcje edukacyjne turystyki, [w:] Z. Wnuk i in. (red.), Turystyka w parkach narodowych, Materiały IV Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, WSP, Rzeszów, 103–107.
 • Szuman S., 1985: Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, WSiP, Warszawa.
 • Świtalski E., 1990: Wycieczki szkolne, [w:] A. Dylikowa (red.), Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa, 305–313.
 • Winklewski J., 1966: Wycieczki w nauczaniu geografii, [w:] J. Winklewski (red.), Metodyka nauczania geografii dla studiów nauczycielskich, PZWS, Warszawa, 213–226.
 • Wnuk Z., Rut J., 2000: Turystyka w Magurskim Parku Narodowym, [w:] Z. Wnuk i in. (red.), Turystyka w parkach narodowych, Materiały IV Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, WSP, Rzeszów, 123–151.
 • Wojtanowicz P., 2014: Typologizacja i periodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w Polskich parkach narodowych, Folia Turistica, 30, 27–54.
 • Wuttke G., 1963: Ćwiczenia i wycieczki w nauczaniu geografii, PZWS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_2_127-141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.