PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 1 |
Article title

Górski Szlak dla Alergików jako nowy produkt turystyczny Tatr

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród usług turystycznych oferowanych w Polsce wzrastającej dynamicznie grupie alergików brakuje ofert związanych z uprawianiem turystyki pieszej. Celem artykułu jest propozycja turystycznego szlaku pieszego w Tatrach dla osób cierpiących na alergie wziewne, który łączy aktywny wypoczynek z unikaniem alergenów i komfortem przebywania w czystym powietrzu powyżej górnej granicy lasu. Szlak zaprojektowano w trzech wariantach, uwzględniając kondycję fizyczną potencjalnych użytkowników. Jego trasy biegną wzdłuż istniejących, popularnych szlaków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
EN
Among the tourist services offered in Poland for a group of people with allergies, which increases rapidly, there are no listings related to the practice of hiking. The aim of this article is to offer a tourist walking trail in the Tatras for allergy sufferers, which combines active holidays with avoidance of allergens and comfort of being in the clear air above the upper forest limit. The trail has been designed in three variants, taking into account the physical condition of potential users. Its routes run along existing, popular trails in the Tatra National Park.
Contributors
References
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1994: Recent bioclimatological studies in Poland, Geographia Polonica, 63, 37–50.
 • Cabaj W., Kruczek Z., 2007: Podstawy geografii turystycznej, Wyd. Proksenia, Kraków.
 • D’Amato G., Cecchi L., Bonini S., Nunes C., Annesi-Maesano I., Behrendt H., Liccardi G., Popov T., van Cauwenberge P., 2007: Allergenic pollen and pollen allergy in Europe, Allergy, 62, 976–990.
 • Gołembski G., 1998: Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005: Produkt turystyczny. Pomysł, Organizacja, Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1988: Types of bioclimate in Poland, Geographia Polonica, 53, 135–140.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002: Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, IG i PG PAN, Warszawa.
 • Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Pełka J., 2005: Porównanie dynamiki opadu pyłkowego w środowisku miejskim i wiejskim centralnej Polski, Alergia Astma Immunologia, 10, 139–147.
 • Majkowska-Wojciechowska B., Wojciechowska A., 2014: Eksplozja alergii wobec pyłku roślin – czynniki ryzyka rozwoju tej grupy chorób. Streszczenia Konferencji Naukowej „Pyłek roślin i alergie pyłkowe”, Lublin, 30–31.05.2014, 4–7.
 • Middleton V.T.C., 1996: Marketing w turystyce. Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Muszyńska-Kurnik M., 2010: Atrakcyjność turystyczna Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, t. III, 69–73.
 • Pidek I.A., 2015: Oferta turystyczna dla alergików jako jedno z wyzwań współczesnej turystyki, [w:] Wdowiak A., Tucki A. (red.), Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, Wyd. Włodawa, 229–241.
 • Rapiejko P., 2004: Pyłek roślin jako źródło alergenów, Przegląd Alergiczny, 7–12.
 • Szczepanek K., 1997: Monitoring aerobiologiczny 1995–1996, [w:] Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, Lublin, 13–14.11.1997, 184–189.
 • Szczepanek K., 2006: Historia badań występowania i koncentracji pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu w Polsce, [w:] E. Weryszko-Chmielewska (red.), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski, Wydz. Farmaceutyczny Akademii Medycznej, Lublin, 7–12.
 • Warszyńska J., 1970: Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 27.
 • Warszyńska J., 1971: Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej, Prace Geograficzne UJ, 49, 14–35.
 • Weryszko-Chmielewska E. (red.), 2007: Aerobiologia, Wyd. Akademia Rolnicza, Lublin.
 • www.pokonacalergie.org (dostęp: 10.04.2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_1_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.