PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 1 |
Article title

Warunki rozwoju turystyki w Eggenburgu

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Lower Austria is a federated state, internally very diverse in terms of tourist attraction and suitability for various forms of tourism. Through various activities, it strives to achieve success on the tourist market, changing the stereotype of tourist’s Austria perception as a country of mountains and large cities. The aim of this study is to show that even small towns, for example Eggenburg, can in the future achieve success on the tourist market and create regional tourism products, when their development is based on cooperation, consistent vision of development and well-thought-out strategy. The study is empirical, based on available statistical data, and it also includes information from development strategies. The analysis conducted in the study showed that small towns appropriately managing the tourism, promoting it on the basis of individual potential and identifying their products, can be competitive on the tourist market.
PL
W turystyce obecnie dominuje rynek nabywcy, zróżnicowane są potrzeby, motywacje i aktywność turystyczna, wzrasta samodzielność turystów w wyborze programów i ich realizacja, spada znaczenie pośredników, a usługi kupowane są bezpośrednio u producentów. Coraz częściej motywami podróży staje się czysta ciekawość i aktywny wypoczynek w czystym ekologicznie środowisku, wzrasta również świadomość zdrowotna wypoczywających osób. Preferuje się turystykę nieszkodliwą, która dąży do asymilacji z ludnością miejscową, wchodząc w interakcje, chroniąc tym samym to co najcenniejsze dla obszarów (koncepcja rozwoju zrównoważonego rozwoju turystyki).Dolna Austria, która mimo, że jest  wewnętrznie bardzo zróżnicowana pod względem atrakcyjności turystycznej i przydatności do uprawiania różnych form turystyki, stara się poprzez różnego rodzaju działania osiągnąć sukces na rynku turystycznym, zmieniając przy tym stereotyp turystycznego postrzegania Austrii jako państwa gór i dużych miast. Sukces ten może być osiągnięty tylko wówczas, gdy pomiędzy poszczególnymi jednostkami przestrzennymi, nawet najmniejszymi - przykładowo Eggenburg, istnieje współpraca w oparciu o spójną wizję rozwoju  i przemyślana strategię, zgodną z szeroko pojętym zasadami zrównoważonego rozwoju, bazująca właśnie na regionalizacji produktów turystycznych.Chcąc właściwie zarządzać turystyką, należy postawić sobie pewne cele i zadania. Dolna Austria, jest tego doskonałym przykładem, lata doświadczeń, obserwacji i analiz  rynku turystycznego pozwoliły wyodrębnić w przestrzeni landu sześć regionów turystycznych, z których każdy ma odmienny charakter i daje szanse rozwoju różnych form turystyki.Turystyka jest zjawiskiem tak dynamicznym i złożonym, że trudno małej jednostce wybić się na tym rynku, dlatego, aby osiągnąć zamierzony efekt należy się nawzajem wspierać i wspólnie kreować produkty turystyczne danego regionu.
Contributors
References
  • Gmyrek K., 2004, Potencjał turystyczny Dolnej Austrii, [w]: Folia Turistica, 15, Kraków
  • Gmyrek-Gołab K., Łabaj M., 2005, Metodyka zrównoważonego zagospodarowania turystycznego gminy, [w]: Sporty zimowe, strategia rozwoju, badania naukowe, Kraków
  • Kurek W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w]: Turystyka, pod red. Kurka W., PWN Warszawa
  • Liszewski S., 2003, Region turystyczny, [w] Turyzm 13, zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  • Warszyńska J. (red.), Geografia turystyczna świata, cz.1, PWN Warszawa 1995
  • Tourismusstrategie Niederösterreich 2020, Amt der NÖ Landesregierung
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_1_153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.