PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Wpływ reklamy zewnętrznej jako narzędzia kampanii wyborczej na okresowe kształtowanie przestrzeni publicznej miast, na przykładzie miasta Krakowa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Reklama zewnętrzna zyskała w ostatnich latach stałą i ugruntowaną pozycję w przestrzeni miast. Jako stały element miejskiej przestrzeni skutecznie pełni swą rolę, która polega na skonsolidowanym przekazie marketingowym, docierającym do nieograniczonej liczby odbiorców. Istotę reklamy zewnętrznej i przyczynę jej popularności znakomicie oddaje zdanie, iż ,,reklama outdoorowa to jedyne medium, którego nie można wyłączyć'' (Hampp 2007). Ta wartość outdooru została dostrzeżona przez partie polityczne i polityków, którzy coraz częściej sięgają po billboard jako narzędzie kampanii politycznej. Znaczący wzrost nośników reklamowych o treści politycznej, jest zauważalny zwłaszcza w okresie kampanii wyborczych. Zjawisko  to wpływa na kształt miejskiej przestrzeni publicznej, która zostaje pokryta afiszami i billboardami wyborczymi. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, w jaki sposób polityczna reklama zewnętrzna oddziałuje na kształt przestrzeni publicznej miast w okresie kampanii wyborczych. Jako studium przypadku autorka wybrała kampanię wyborczą, poprzedzającą wybory samorządowe, mające miejsce w Polsce 16 listopada 2014 r. (I tura) i 30 listopada 2014 r. (II tura). Analizie została poddana przestrzeń publiczna miasta Krakowa.
EN
Outdoor advertising has gained in recent years established and solid position in the urban space. As a permanent element of urban space effectively carries out its role, which involves the consolidated transmission of marketing, reaching to an unlimited number of recipients. The essence of outdoor advertising and the reason for its popularity perfectly reflects that sentence “outdoor advertising is the only medium that can not be off ” (Hampp 2007). This outdoor advertising has been recognized by political parties and politicians who are increasingly turning to a billboard as a tool for political campaign. A significant increase in advertising media of political content, is noticeable especially during election campaigns. This phenomenon affects the shape of the urban public space, which is covered with electoral posters and billboards. The purpose of this article is to demonstrate, how political outdoor advertising affects the shape of public space in cities during election campaigns. As a case study the author has chosen the electoral campaign preceding the local elections taking place in Poland on 16 November 2014 (I round) and 30 November 2014 (II round). The analysis has been subjected to a public space of the city of Kraków
Contributors
References
 • Adamczyk J., Gugnin A., Gugnina T., 2005, Zarządzanie marketingiem politycznym, Wyd. Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Adamczyk J., Jakowlewa J., 2014, Marketing polityczny – od początków do instytucjonalizacji, Collected research pappers. Institutional Vector of Economic Development, 4 (1), 327–339.
 • Amin A., Thrift N., 2002, Cities. Reimagining the Urban., Polity Press, Cambridge.
 • Baker L.E., 2007, Public Sites versus Public Sights: The Progressive Response to Outdoor Advertising and the Commercialization of Public Space, American Quarterly, 59 (4), 1187–1213.
 • Bernstein D., 1997, Advertising Outdoors: Watch This Space!, Phaidon, London.
 • Bernstein D., 2005, Billboard. Reklama w otwartej przestrzeni, PWN, Warszawa.
 • Bhargave M., Donthu N., 1999, Sales Response to Outdoor Advertising, Journal of Aduertising Research, 7–18.
 • Blazy R., 2003, Komercjalizacja przestrzeni publicznych [w:] M. Peřinková, O. Turoň, J. Šebesta (red.), Architektura v perspectivě : architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století, Ostrava, 27–31.
 • Borkowicz K., 2012, Bezpieczna przestrzeń publiczna a problematyka oślepiających reklam [w:] I. Niżnik- Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Căplescu O. A., 2014, Augmented spaces, a look beyond advertising, Urbanism. Arhitectură. Construcţii, 5 (1), 67–83.
 • Chou H. Y., 2014, Effects of endorser types in political endorsement advertising, International Journal of Advertising, 33 (2), 391–414.
 • Cronin A. M., 2006, Advertising and the metabolism of the city: urban spaces, commodity rhythms, Environment and Planning D, Society and Space, 24 (4), 615–632.
 • Czech M., Kropiewnick M., Ostrowieck D., 2014, Reklama częścią krajobrazu – nowe regulacje prawne dotyczące reklamy zewnętrznej w świetle prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 14 (2), 101–116.
 • Czyński M., Ostrowski M., 2011, Reklama w przestrzeni publicznej miasta, Przestrzeń i Forma, 16, 213–228.
 • De Certeau M., 1998, The Practice of Everyday Life Trans, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Degan A., 2013, Civic duty and political advertising, Econ Theory, 52, 531–564.
 • Dunn M., 2006, Educating For a Sustainable Community. Pozyskano z: http://www.cabq.gov/aes/s5vp.html, dostęp: 20.02.2015 r.
 • Fraser W. H., 1981, The Coming of the Mass Market. 1850–1914, Macmillan, London.
 • Fichnová K., Wojciechowski Ł., Mikuláš P., 2012, Fotografia w kampanii politycznej – cele a rzeczywistość. Przykład parlamentarnej kampanii wyborczej na Słowacji w 2010 r., Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura III, 112, 28–55.
 • Gehl J., 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków.
 • Geisler R., 2009, Zmiany definicyjne przestrzeni i zmiany w socjologii przestrzeni [w:] G. Gorzelak, M. S., Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region: związki i interakcje, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 40–41.
 • Ghirardo D., 1999, Architektura po Modernizmie, Wydawnictwo VIA, Toruń.
 • Hampp A., 2007, AdSpace, With Nielson, Sets Out to Quantify Its Audience As Out of Home Industry Works Towards Universal Metric, Pozyskano z: www.adage.com, dostęp: 15.02.2015 r.
 • Hegg J., Lewis M. V.,2011, The impact of candidate Appearance and Advertising strategies on election results, Journal of Marketing Research, 98, 895–909.
 • Henkin D. M., 1998, City Reading: Written Words and Public Spaces in Antebellum New York, Columbia University Press, New York.
 • Hołub A., 2002, Współczesna przestrzeń publiczna. Terapia patologii czy rozwój nowych terenów – poszukiwanie przesłanek projektowych [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Iveson K., 2012, Branded cities: outdoor advertising, urban governance, and the outdoor media landscape, Antipode, 44 (1), 151–174.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Nukowe Scholar, Warszawa.
 • Klerkx M., Van Meurs L., Processing outdoor posters: product – and brand
 • recognition in a split of a second [w:] S. Diehl, R. Terlutter (red.), International Adversting and Communitcation, Wiesbaden, 123–139.
 • Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., 1992, Marketing – jak to się robi?, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Kochanowska D., 2008, Komercjalizacja przestrzeni publicznej miasta – szansa czy zagrożenie?, [w:] P. Lorens, E. Ratajczyk-Piątkowska (red.), Komercjalizacja przestrzeni – charakterystyka zjawiska, Urbanista, Warszawa.
 • Kolczyński M., Sztumski J., 2003, Marketing polityczny, Wyd. Śląsk, Katowice.
 • Kostrowicki A. S., 1997, Przestrzeń – jej istota i zróżnicowanie, Rzeki, 6, 125–139.
 • Kotler P., 1994, Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner& Ska, Warszawa.
 • Köller C., 2010, The Seven sins – of Digital Out-Of-Home Advertising [w:] C. Kronhagel (red.), Mediatecture, Springer-Verlag, Vienna, 406–415.
 • Kuciński D., 2013, Park Kulturowy Stare Miasto wyszedł Krakowowi na dobre. Pozyskano z: http://lovekrakow.pl, dostęp: 21.02.2015 r.
 • Lefebvre H., 1967, Le Droit a la Ville, L’Homme et la Societe, 6, 29–35.
 • Lefebvre H., 1991, The production of space [w:] J. J. Gieseking (red.), The People, Place and Space Reader, Routledge.
 • Leszczycki S., 1972, Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce, [w:] K. Secomski (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego, PWN, Warszawa, 5–32.
 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Lisowski A., 2014, Typy przestrzeni a geografia, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 24 (14), 7–18.
 • Listwan K., 2014, Administracyjnoprawna regulacja reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej, Archiwum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lorens P., 2010, Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej [w:] P Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, 6–20.
 • Madurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Markiewicz M., 2010, Reklama zewnętrzna w mieście, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Mattelart A., 1991, Advertising International: The Privatisation of Public Space, Routledge, London.
 • Mikosz J., 2010, Formy reklamy zewnętrznej, Kultura-Media-Teologia, 3 (3), 44–58.
 • Myga-Piątek U., 2014, O wzajemnych relacjach przestrzeni i krajobrazu kulturowego. Rozważania wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 24, 27–44.
 • Nawrocki T., 2011, Miasta nasze a w nich... Refleksje o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską ikonosferę, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 36, 121–140.
 • Pabijańska M., 2006, Psychomanipulacja w polityce. Metody, techniki, przykłady, ASTRUM, Wrocław.
 • Parrest N., 2011, Prohibition of Political Outdoor Advertising in Estonia, Halduskultuur – Administrative Culture, 12 (1), 26–42.
 • Passikoff B., 2006, The Writing on the Wall: Economic and Historical Observations of New York’s “Ghost Signs”, AuthorHouse, Bloomington.
 • Pawełczyk P., Piontek D., 1999, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wyd. UAM, Poznań.
 • Pietras M., Myga-Piątek U., 2005, Własność prywatna, własność publiczna: o znaczeniu posiadania dla kształtowania krajobrazu oraz relacji człowieka z miejscem i przestrzenią, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 4, 70–89.
 • Plummer R., 2006, Brazil’s ad Men Face Billboard Ban, BBC News, Pozyskano z: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/business/5355692.stm, dostęp: 20.02.2015 r.
 • Portella A. A., 2007, Evaluating Commercial Signs in Historic Streetscapes: The Effects of the Control of Advertising and Signage on User’s Sense of Environmental Quality, Oxford Brookes University, School of Built Environment, Oxford.
 • Portella A. A., Reeve A. R., 2006, Visual Pollution in Historic City Centers: Theoretical Concepts to Develop Commercial Signage Controls in Different Cultural Contexts [w:] Books of Abstracts of IAPS – International Association for People-Environment Studies – Environment, Health and Sustainable Development, Alexandria.
 • Raport Zestawienie nośników w miastach, 2013. Pozyskano z: http://www.igrz.com.pl, dostęp: 25.02.2015 r.
 • Robinson C., 2010, Political advertising and the demonstration of market orientation, European Journal of Marketing, 44 (3/4), 451–460.
 • Rother L., 2006, Billboard ban in São Paulo angers advertisers – Americas – International Herald Tribune, Pozyskano z: http://www.iht.com/articles/2006/12/12/news/brazil.php., dostęp: 25.02.2015 r.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2014 poz. 1134). Pozyskano z: http://isap.sejm.gov.pl, dostęp: 20.02.2015 r.
 • Russel J. T., Lane W. R., 2000, Reklama wg Ottona Kleppnera, Wyd. Felberg SJA, Warszawa.
 • Rykiel Z., 2008, Szata dezinformacyjna miasta [w:] B. Jałowiecki, W., Łukowski (red.), Szata informacyjna miasta, Scholar, Warszawa, 137–144.
 • Shen F., 2012, Informational/Transformational Appeals in Political Advertising: An Analysis of the Advertising Strategies of 2010 U.S. Gubernatorial Campaigns, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 24, 43–64.
 • Springer F., 2013, Jesteś tylko spojrzeniem, 35 na 908, Czyn 2.0 [w:] Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne.
 • Taylor C. R., Franke G. R., Bang H. K., 2006, Use and effectiveness of billboards. Perspectives from Selective-Perception Theory and Retail-Gravity Models, Journal of Advertising, 35 (4), 21–34.
 • Taylor H. R., Taylor J. C., 1994, Regulatory Issues in Outdoor Advertising: A Content Analysis of Billboards, Journal of Public Policy & Marketing, 83 (1), 97–107.
 • Tremblay V. J., Tremblay C. H., 2012, Advertising, New Perspectives on Industrial Organization, Springer, New York.
 • Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (Dz.Urz.Woj.2010.647.5336). Pozyskano z: http://www.bip.krakow.pl, dostęp: 20.02.2015 r.
 • Unger F., Durante N., Gabrys E., Koch R., Wailersbacher R., 1999, Mediaplanung – Methodische Grundlagen und praktische Anwendungen, Heilderberg.
 • Urban S., 2007, Reklama zewnętrzna i jej uwarunkowania prawne, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 10, 65–71.
 • Urbaniak R., 2010, Przestrzeń publiczna – powód do dumy czy frustracji?, Czasopismo Techniczne, Architektura, 107 (3A), 253–260.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717). Pozyskano z: http://isap.sejm.gov.pl, dostęp: 20.02.2015 r.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112). Pozyskano z: http://isap.sejm.gov.pl, dostęp: 20.02.2015 r.
 • Wallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.
 • Wallis A., 1979, Informacja i gwar, PIW, Warszawa.
 • White R., 1993, Reklama – czyli co to jest i jak to się robi, Wyd. Business Press Sp. z o. o., Warszawa, 220–226.
 • Wilson R. T., Till B. D., 2011, Effects of Outdoor Advertising: Does Location Matter?, Psychology & Marketing, 28 (9), 909–933.
 • Zukin S., 1995, The Cultures of Cities, Blackwell Publishing, Malden.
 • Zuziak Z. K., 2002, Nowe przestrzenie podróży. Przestrzenie publiczne węzłów transportu [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk,
 • Życzkowska K., 2012, Informacyjna warstwa przestrzeni komunikacyjnej – smart city a wizerunek miasta, Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 721, Studia Informatica nr 29, 169 –182.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.