PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Planowanie przestrzenne jako czynnik kształtujący atrakcyjność rynkową nieruchomości – skuteczny i niebezpieczny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
 Pomiędzy planowaniem przestrzennym a rynkową atrakcyjnością nieruchomości występuje silny związek. Planowanie jest jednym z czynników kształtujących wartość nieruchomości. Dlatego też interesy uczestników rynku nieruchomości rzutują na decyzje planistyczne. W efekcie plany miejscowe wyznaczają przede wszystkim funkcje terenów zgodne z oczekiwaniami właścicieli nieruchomości, dające szanse na osiągnięcie wysokiej renty gruntowej. Mechanizm ten tworzy liczne pozytywne skutki dla całej lokalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Jego beneficjentami są nie tylko właściciele nieruchomości, ale także samorządy gminne i w pewnym stopniu całe otoczenie. Dostosowywanie ustaleń planów miejscowych może być jednym z czynników uruchamiających trwałe mechanizmy rozwoju lojalnego. Jednocześnie jednak prowadzi ono do wielokrotnie przesadzonego, wobec realnego popytu, powiększania powierzchni terenów mieszkaniowych. Skutkiem tego jest postępujące rozproszenie zabudowy.  Obok skażenia krajobrazu powoduje ono także nadmierne koszty budowy i utrzymania infrastruktury technicznej i drogowej. Oznaczać to może trwałe ograniczenie możliwości finansowania przez gminę niezbędnych inwestycji rozwojowych. Nadmierna powierzchnia terenów budowlanych tworzy również ryzyko kreowania baniek spekulacyjnych. Dalsze wykorzystywanie pozytywnych skutków powiązań pomiędzy planowanie przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, a jednocześnie eliminowanie skutków negatywnych, wymaga zapewne zmiany systemu planowania w Polsce. Jednakże nawet w ramach obecnego systemu możliwe jest osiągnięcie pozytywnych efektów przy odpowiednim poziomie wiedzy i skuteczności działań ze strony samorządu gminnego.
EN
A strong correlation occurs between spatial planning and the market attractiveness of properties. Since planning is a determinant of property value, the interests of participants of the property market have an impact on planning decisions. In consequence, local plans primarily specify the functions of areas according to the expectations of property owners so that it is possible to achieve a high land rent. This mechanism generates numerous positive effects for the entire local socio-economic space. Its beneficiaries include not only property owners but also local governments in districts and, to a certain extent, the entire environment. The adaptation of the provisions of local plans can be a trigger of lasting mechanisms ensuring local development. At the same time, however, it often leads to an excessive enlargement of residential areas in relation to the actual demand. This results in the increasingly scattered buildings. Besides the contamination of landscape, it also results in excessive costs of construction and maintenance of technical and road infrastructure. This can lead to a permanent limitation of the local government’s ability to finance indispensable development projects. The excessive area of land for construction also creates a risk of speculation bubbles. Taking further advantage of the positive effects of links between spatial planning and property management as well as eliminating the negative effects probably requires a change in the system of planning in Poland. However, even under the current system, it is possible to achieve positive effects with an adequate level of knowledge and effective actions of the local government.
Contributors
References
 • Budner W., 2003: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2013 r., 2014, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 • Hopfer A., Sobczak A., 1998: Gospodarka przestrzenna i gospodarka gruntami w Polsce. Zarys problematyki, [w:] A. Hopfer, Prawne i przestrzenne problemy gospodarowania nieruchomościami. Z doświadczeń polskich i zagranicznych, Biuletyn KPZK PAN , 183, 117–122.
 • Jędraszko A., 1996: Zarządzanie mieszkalnictwem i planowanie komunikacji przez samorząd terytorialny w Niemczech, Unia Metropolii Polskich, Łódź.
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, Monitor Polski 2015, poz. 1025.
 • Laskowska E., 2008: Zmiana przeznaczenia gruntu a jego wartość, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Światowego Rolnictwa, 5 (20), 42–49.
 • Logan J., Molotch H., 1987: Urban Fortunes: The Political Economy of Place, University of California Press, Berkeley–Los Angeles.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego, Dz. Urz. Woj. Lub. 2014, poz. 4005.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., Monitor Polski 2015, poz. 735.
 • Parysek J. J., 2015: Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVII , 3.
 • Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, 2013, Fundacja Rozwoju Dem Raźniak P., Grochal M., 2014: Wpływ zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obrót nieruchomościami i ruch budowlany w gminie Dobczyce, [w:] Prace Naukowe Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 98–109.
 • Szacka B., 2008: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2015: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2016, poz. 380, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1381, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. 2014, poz. 849, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. 2015, poz. 1774.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz.U. 2015, poz. 199, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. 2016, poz. 198.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011 nr 21, poz. 112, z późn. zm.
 • Województwo lubelskie. Statystyczne vademecum samorządowca, 2015, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 • Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, 2008, red. T. Bajerowski, Wyd. UWM, Olsztyn.
 • Zawadzki S. M., 1973: Polska, przestrzeń, społeczeństwo, PWE, Warszawa.
 • Zawadzki S. M., 2001: Ład przestrzenny, [w:] J. Kołodziejski, T. Parteka, Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III RP, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN , 193, 9–14.
 • Źródła internetowe
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/66401 [dostęp: 23.04.2016].
 • www.anma.com.pl/Oferty/Dzialki [dostęp: 17.04.2016].
 • www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.htlm [dostęp: 18.04.2016].
 • www.kleczkowski.com.pl/Oferty/Dzialki [dostęp: 17.04.2016].
 • www.lbn-nieruchomości.pl/Oferty/Dzialki [dostęp: 17.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_223
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.