PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Funkcjonowanie ekomuzeów w Bieszczadach i Beskidzie Niskim w świetle badań ankietowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne zasady funkcjonowania ekomuzeów w przestrzeni geograficznej wybranych regionów europejskich. Zaprezentowano rozwój ekomuzeów w Polsce, a w szczególności w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Do analizy i oceny funkcjonowania  wybrano następujące  ekomuzea – Trzy Kultury, Hołe (Bieszczady) oraz Beskidzkie Wędrowanie (Beskid Niski). W badaniach zastosowano metodę MACDAB, na podstawie której zidentyfikowano problemy związane z ich działalnością, a także wskazano na elementy, które poprawiłyby jakość ekomuzeów jako jednego, spójnego produktu turystycznego. Otrzymane wyniki wskazują, że najwyższą liczbę punktów otrzymało Ekomuzeum Trzy Kultury, zaś najniższą – Ekomuzeum Hołe. Według przyjętych kryteriów wszystkie z analizowanych ekomuzeów, znalazły się drugiej grupie tzn. wykazują trudności w przyjmowaniu zasad „wzorcowego ekomuzeum”.W celu poprawy działalności ekomuzea powinny w szerszym zakresie współpracować ze sobą i innymi podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą.  Poza tym należałoby  uskutecznić działalność promocyjno – marketingową poprzez m.in. wspólną stronę internetową, wydawanie wspólnych materiałów promocyjno – reklamowych oraz współpracę ze szkołami czy podmiotami zajmującymi się  organizacją imprez turystycznych
EN
The article introduces the principles of ecomuseum operating in the geographical space of the selected European regions. It presents the development of ecomuseums in Poland, especially in the Bieszczady and Beskid Niski Mountains. The following ecomuseums: "Trzy Kultury" -Three Cultures, "Hole" (in the Bieszczady Mountains) and "Beskidzkie Wędrowanie" - Hiking in the Beskids (in the Beskid Niski Mountains) have been selected for the purpose of analysis and evaluation of ecomuseum operating activities. The applied research method was MACDAB method which allowed for the identification of problems related to the ecomuseums' operations and for indicating what would improve the quality of ecomuseums as a single, coherent tourism product. The results show that the highest number of points was awarded to the "Trzy Kultury" Ecomuseum while the “Hołe" Ecomuseum scored the lowest. By the adopted criteria all of the analysed ecomuseums were classified in the second group, i.e. as having difficulties in adopting the principles of "the eco-museum model".In order to improve their operating activities the ecomuseums should develop a closer co-operation between one another and other similar centres in the country and abroad.  What is more, it is advisable to carry out more effective promotional and marketing activities like launching a common website, issuing joint promotional and advertising materials and developing partnerships with schools or entities involved in the organization of tour packages
Contributors
References
 • Bigell W., 2012: Ecomuseums and the new commons, [w:] S. Lira, R. Amoeda, C. Pinheiro, P. Davis, M. Steffano, G. Corsane (red.), Proceedings of the 1st International Conference on Ecomuseums, Community Museums and Living Communities, Green Lines Institute, Portugalia.
 • Borelli N. i in., 2008: Valutare un ecomuseo: come e perche. Il metodo MACDAB, Ires, Torino.
 • Boylan P., 1992: Ecomuseums and the new museology – some definitions, Museums Journal, 92, 4.
 • Buczek-Kowalik M., Mitura T., Klamar R., 2013: Ekomuzea – nowy produkt turystyczny na przykładzie ekomuzuem Hołe, Annales UMCS, sec. B, LXVIII, 1.
 • Corsane G., Davis P. i in., 2007a: Ecomuseums performance in Piemonte and Liguria, Italy, International Journal of Heritage Studies, 13, 3.
 • Corsane G., Davis P. i in., 2007b: Ecomuseum evaluation: experience in Piemonte and Liguria, Italy, International Journal of Heritage Studies, 13, 2.
 • Davis P., 2005: Places, cultural touchstones and the ecomuseums, [w:] G. Corsane (red.), Heritage, Museums and Galleries. An Introductory Reader, Routledge.
 • Davis P., 2011: Ecomuseums. A Sense of Place, 2nd ed., Continuum, London. Doliwa J., 2009: Lutowiska, Bieszczady 11, Wyd. Berdo, Sosnowiec.
 • Harmin O., Hulander M., 1995: The Ecomuseum Bergslagen, Falun.
 • Kawęcka D., 2012: The development of ecomuseums in Poland. The Eastern European takes on the concept, [w:] S. Lira, R. Amoeda, C. Pinheiro, P. Davis, M. Steffano, G. Corsane (red.), Proceedings of the 1st International Conference on Ecomuseums,Community Museums and Living Communities, Green Lines Institute, Portugalia.
 • Kruszewska M., Nowacki M., 2015: Wykorzystanie metody MACDAB w ocenie ekomuzeum „Wrzosowa Kraina”, www.turystykakulturowa.org, nr 1.
 • Mitura T., Buczek-Kowalik M., 2012: Ekomuzea w Polsce – przykład nowej muzeologii i promocji dziedzictwa lokalnego, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, Prirodnevedy, LIV, Folia Geographica 20, Vydavatel’stvo Presovskej university.
 • Mitura T., Buczek-Kowalik M., 2013: Sacrum w ofercie ekomuzeum Trzy Kultury w Bieszczadach, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 19.
 • Museums of the World, 2005, ICOM News, 3.
 • Rivard R., 1988: Museums and ecomuseums – questions and answers, [w:] J. A. Gjestrum, M. Maure (red.), Okomuseumsboka – identiet, okologi, deltakelse, ICOM, Tromso, Norway.
 • Źródła internetowe
 • http://dbpedia.org/page/Ecomuseum [dostęp 2.09.2016].
 • http://dorzeczewisloka.pl/zrealizowane/ekomuzeum-beskidu-niskiego [dostęp: 10.09.2016].
 • http://lutowiska.pl/ekomuzeum-trzy-kultury [dostęp 3.09.2016].
 • http://www.beskidzkiewedrowanie.pl [dostęp 10.09.2016].
 • http://www.ekomuzea.eko.org.pl/index.php/pl/article/Ekomuzea%20dolnoslaskie [dostęp 12.09.2016].
 • http://www.lgdodra.pl/ekomuzea [dostęp 8.09.2016].
 • http://www.zagroda-edukacyjna.pl [dostęp 16.09.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.