PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Profil właścicieli gospodarstw agroturystycznych na Roztoczu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Agroturystyka jest jedną z form turystyki na obszarach wiejskich, która pozwala turystom na bezpośredni kontakt z rodziną rolnika i lokalną ludnością. Przez co umożliwia poznanie lokalnej kultury, kuchni, zwyczajów, a także pozwala obcować z naturą i zwierzętami. Działalność agroturystyczna jest najczęściej prowadzona dodatkowo obok typowej produkcji rolniczej. Niemniej jednak wymaga dużego zaangażowania właścicieli a często całej rodziny. Największe sukcesy w swojej działalności odnoszą te gospodarstwa, które poza ciekawą ofertą, oferują swoim gościom przyjazną atmosferę i gościnność, a ich właściciele wykazują się dużą przedsiębiorczością, są otwarci na nowe doświadczenia, chętnie się dokształcają, znają języki obce, a także potrafią wykorzystywać nowoczesne źródła reklamy i kanały dystrybucji swoich usług. Przeprowadzone badania miały na celu charakterystykę sylwetki - profilu osobowego - właścicieli gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na Roztoczu oraz poznanie motywów podejmowania tej działalnościBadania przeprowadzono w 2012 roku, przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego, w tym techniki ankietowej, wśród właścicieli 100 gospodarstw agroturystycznych, co stanowiło 62,5% wszystkich obiektów tego typu działających na Roztoczu.Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że właścicielami gospodarstw agroturystycznych na Roztoczu są głównie kobiety w średnim wieku, pracujące w rolnictwie do 40 lat, pochodzące z obszarów wiejskich. Najczęściej posiadają wykształcenie średnie. Głównymi motywami prowadzenia działalności agroturystycznej jest chęć pozyskania dodatkowych dochodów i lokalny popyt na te usługi.
EN
Agritourism is one of the tourism forms in rural areas, which allows visitors to have direct contact with a farmer’s family and the local population, due to which it allows to get to know the local culture, cuisine, customs, and also nature and animals. Agritourism activity is usually carried out in addition to the typical agricultural production. Nevertheless, it requires a large commitment of the owners, and often the whole family. The greatest successes in the activities are achieved by those farms, which in addition to an interesting offer, provide a friendly atmosphere and hospitality to guests and their owners are largely venturesome, open to new experiences, eager to get their education, speak foreign languages, and are able to use modern sources of advertising and distribution channels of their services. The study aimed at figuring the characteristics of a personal profile of owners of agritourism farms operating in Roztocze and ascertaining the reasons for making this type of activity. The study was conducted in 2012 by means of diagnostic survey method, including the questionnaire technique, among 100 owners of tourist farms, which accounted for 62.5% of all objects of this type operating in Roztocze. Based on achieved results, it was found that the owners of tourist farms in Roztocze are mainly middle-aged women working in agriculture for 40 years and coming from rural areas. Most often they have secondary education. The main motives of agritourism business is the desire to obtain additional income along with a local demand for such services.
Contributors
author
References
  • Czerwińska-Jaśkiewicz M., 2013: Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne, Wyd. Difin, Warszawa.
  • Garcia-Ramon M. D., Canoves G., Valdovidos N., 1995: Farm tourism, gender and the environment in Spain, Annals of Tourism Research, 22, 2, 267–282.
  • GUS, 2011: Turystyka w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
  • Kondracki J., 1998: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
  • Kurtyka I., 2011: Właściciele gospodarstw agroturystycznych na Dolnym Śląsku – profil usługodawców, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, XIII , 3, Poznań, 158–162.
  • Marjański A., 2007: Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teoriach ekonomicznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, VIII , 4, 133–147.
  • Sikora J., 2012: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
  • Sznajder M., Przezbórska L., 2006: Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 19–31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.