PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 1 |
Article title

Antydyskryminacyjna rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych i etnicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W trakcie podstawowej szkolnej edukacji geograficznej uczniowie nie mają świadomości, że nabyte wiadomości i umiejętności są tymi niezbędnymi do właściwej percepcji i obserwacji zjawisk społecznych i przyrodniczych. Wdrażając elementy edukacji antydyskryminacyjnej do realizowanych treści geograficznych, pozwoli na wzmocnienie praktycznej i wychowawczej roli geografii. To uczyniłoby z geografii naukę pojednania pomiędzy narodami, w myśl słów prof. Stanisława Pawłowskiego „Jedna jest Ziemia i jeden człowiek na niej". Dodatkowo korelacja z treściami historycznymi byłaby odpowiedzią  na systemowe rozwiązanie braku edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach.
EN
During the primary school geographical education, students are not aware that the acquired knowledge and skills are those necessary for the proper perception and observation of social and natural phenomena. Implementation of antidiscrimination education components to implemented geographic content, will strengthen practical and educational role of geography. It would make geography a school subject which refers to reconciliation between nations, because, as Professor Stanisław Pawłowski used to say, “One is the Earth and the person on it”. In addition, the correlation with historical content would be the answer to a systemic solution to the lack of antidiscrimination education in Polish schools.
Contributors
References
 • Awramiuk-Godun A., 2008: Pogranicza kulturowe w nauczaniu geografii Polski, Prace i Studia Geograficzne, 39, Warszawa, 35–42.
 • Awramiuk-Godun A., 2009: Pogranicze kultur: percepcja „własnego regionu” przez uczniów a edukacja regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Awramiuk-Godun A., 2011: Zróżnicowanie kulturowe Polski a kształcenie geograficzne, [w:] A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Trans humana, Białystok, 595–602.
 • Barwiński M., 1999: Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2, 53–69.
 • Barwiński M., 2013: Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Barwiński M., 2016: Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki, Przegląd Geograficzny, 88, 2, 137–157.
 • Branka M. (red.), 2011: Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa.
 • Cieślikowska D., 2010: Tożsamość społeczna. Dyskryminacja. Przeciwdziałanie dyskryminacji, [w:] M. Branka, D. Cieślikowska (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków, 66–74, 108–132.
 • Eberhardt P., 1996: Między Rosją a Niemcami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 • Eberhardt P., 1997: Problematyka demograficzna pogranicza polsko-litewskiego, Przegląd Geograficzny, 69, 1–2, 28–51.
 • Eberhardt P., 2002: Zróżnicowania etniczno-kulturowe na obszarze postsowieckim, [w:] E. Orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych, Studia teoretyczne i regionalne, 1, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, 185–193.
 • Eberhardt P., 2006: Przemiany struktury etnicznej ludności Polski w XX wieku, Sprawy Narodowościowe, Seria Nowa, 28, 53–74.
 • Eriksen T. h., 2013: Etniczność i nacjonalizm, B. Gutkowska-Nowak (tłum.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Janicki W., 2009: Minority recognition in nation-states – the case of Silesians in Poland, [w:] T. Drobik, M. Sumberova (red.), Modern Human Geographical Thought, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, 155–184.
 • Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., 2013: Geografia dla maturzysty. Geografia społeczno-ekonomiczna świata, podręcznik, zakres rozszerzony, PWN, Warszawa.
 • Koter M., 2003: Multicultural border regions of Europe – forms of ethnic composition and proces of their differentiation, Region and Regionalism, 6, 1, 13–22.
 • Kowalski M., 1998: Problematyka etniczna wschodniego pogranicza Polski, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej, Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Rzeszów, 285–294.
 • Kurek S., 2012: Geografia, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Operon, Gdynia.
 • Lenartowicz B., Wójcik M., 2014: Czas na geografię, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, PWN, Warszawa.
 • Kwiecień P., 2014: Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce – przegląd działań, Sieć Tolerancji.
 • Majchrzak T., Wład P., 2010: Geografia 3. Nowa nasza planeta, podręcznik dla gimnazjum, PWN, Warszawa–Łódź.
 • Nisbett R. E., 2015: Geografia myślenia, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
 • Osuch W. (red.), 2007: Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie, Geoinfo, Kraków.
 • Pawłowski S., 1938: Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa, 56–90, 131–146, 199–203.
 • Pawłowski S., 1939: Rola geografii w życiu narodów, Czasopismo Geograficzne, z. 1, Poznań, 1–2.
 • Piróg D., 2007: Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole – stan, potrzeby oraz wyzwania (rozważania teoretyczne i wyniki badań), [w:] W. Osuch (red.), Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie, Geoinfo, Kraków, 32–40.
 • Piróg D., 2008: Rola geograficznej edukacji akademickiej w kształtowaniu postaw otwartości kulturowej studentów, Dokumentacja Geograficzna, 38, 97–104.
 • Plit F., Osuch W., Sielatycki M., Wrona J., 2003: Geografia, cz. 2: Człowiek i jego działalność, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony, WSiP, Warszawa.
 • Rachwał T., 2013: Oblicza geografii 2, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa.
 • Soja M., 2001: The cultural and ethnic diversity of the population of Łemkowszczyzna (Lemko Region) in the 19th and 20th century, Region and Regionalism, 5, 212–221.
 • Szczypiński D., Wójtowicz M., 2010: Planeta Nowa 2, podręcznik do geografii dla klasy II gimnazjum, Nowa Era, Warszawa.
 • Świętek A., Osuch W., 2010: Wybrane problemy mniejszości a idea społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej, Przedsiębiorczość – Edukacja, vol. 6, 532–542.
 • Świętek A., Kurek S., Osuch W., Rachwał T., 2014: Jak edukować dzieci romskie? Propozycje dla nauczycieli w zakresie kształcenia romskiej mniejszości etnicznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków.
 • Zaniewicz Z., 2012: Geografia. Ciekawi świata, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Operon, Gdynia.
 • Zatorski M., 2014: Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, vol. 170 (7), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 30–36.
 • Żelazny W., 2004: Etniczność. Ład. Konflikt. Sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Akty prawne
 • Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych z dnia 10 grudnia 1992 roku.
 • Europejska konwencja praw człowieka z dnia 4 listopada 1950 roku, art. 14.
 • Konwencja UNESCO o zakazie dyskryminacji w szkolnictwie z 1960 roku.
 • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1966 roku, art. 27.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141).
 • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 254, poz. 1700).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_1_93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.