PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 2 |
Article title

Transformacja granicy i jej oddziaływanie na region. Granica polsko-rosyjska jako stymulator rozwoju strefy przygranicznej w latach 2012–2014

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W związku z wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej granica polsko-rosyjska stała się zewnętrzną granicą Wspólnoty, pełniącą ważne funkcje obronne dla wszystkich państw stowarzyszonych. Od 2003 roku na granicy polsko-rosyjskiej obowiązuje ruch wizowy, który przyczynił się do spadku aktywności transgranicznej. W 2012 roku w celu ułatwienia przekraczania granicy polsko-rosyjskiej, wprowadzono umowę o ruchu bezwizowym, która spowodowała gwałtowny wzrost jej przekroczeń. Porozumienie o małym ruchu granicznym stanowi element znoszenia ruchu wizowego na granicach unijno-rosyjskich. Jest zaledwie elementem dużego projektu, ale jego znaczenie dla funkcjonowanie granicy i pogranicza polsko-rosyjskiego, a także relacji Bruksela – Moskwa okazało się większe niż oczekiwano.Celem artykułu jest zobrazowanie zmienności funkcji granic i ich oddziaływania na pogranicza. W opracowaniu przedstawiono przekształcenia granicy polsko-rosyjskiej po wejściu w życie umowy o ruchu bezwizowym i jej wpływu na rozwój stref przygranicznych i aktywność transgraniczną mieszkańców objętych porozumieniem. W pracy zwrócono szczególną uwagę na zmieniającą się rolę granicy i jej wpływ na życie lokalnych społeczności.
EN
Since 2004, the Polish-Russian border has been the EU external border. Until 2012 the border had been a line of separation, which restricted contacts between Kaliningrad Oblast and Poland. On 27th July, 2012 the agreement of local border traffic came into force and more and more Russians from Kaliningrad Oblast started visiting Polish border region as it is an attractive tourist destination.Additionally, more Poles have started crossing the border in order to buy cheaper petrol. In 2013 the number of people crossing the Polish-Russian border exceeded 6 million.The local border traffic has changed the landscape of Polish-Russian border region and has had a strong impact on Polish–Kaliningrad relations. The purpose of this paper is on the one hand to present new border regime on the Polish-Russian border. On the other hand, to show the impact of the new role of border on cross-border activities and socio-economic development of Polish borderland. The analysis is based on author’s own fieldwork conducted in Polish-Russian borderland in 2013–2014. The research has been done within the framework of the EUBORDERSCPARES project.
Contributors
References
 • Anisiewicz R., Palmowski T., 2014. Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. Queastiones Geographicae, nr 33 (2), 79–85.
 • Badania opinii publicznej dotyczące marki Gdańsk, 2014. Urząd Miasta w Gdańsku, Referat ds. Promocji, Gdańsk.
 • Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w I–IV kwartale 2013 roku, 2013. GUS, Warszawa–Rzeszów.
 • Chojnicki Z., 1999. Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego – koncepcje i założenia teoretyczne, [w:] Z. Chojnicki (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 355–380.
 • Ciok S., 1996. Spójność sieci transportowej na obszarze przygranicza zachodniego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. II, 232–235.
 • Ciok S., 2000. Pogranicza Zachodnie Polski w perspektywie integracji europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (1), 91–104.
 • Dudzińska K., Dyner A., 2013. Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską – wyzwania, szanse i zagrożenia, Policy Paper, nr 29 (77), 1–6.
 • Getz D., 2008: Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, nr 29, 403–428.
 • Kowalczyk A., 2005. Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, t. 35, 155–197.
 • Krok K., 2006. Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne, [w:] G. Gorzelak, K. Krok (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie? Scholar, Warszawa.
 • Moraczewska A., 2008. Transformacja funkcji granic Polski, UMCS, Lublin.
 • Palmowski T., 2013. Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno–gospodarcza, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk – Pelplin.
 • Polska Izba Celna, 2015. Niepublikowane statystyki dokumentów TAX FREE. Uzyskano dostęp 12.03.2015.
 • Rosjanie w Gdańsku, 2014. Referat Badań i Analiz Urzędu Miasta Gdańsk, Gdańsk.
 • Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w latach 2010–2013, 2011–2014: GUS, Warszawa–Rzeszów.
 • Sohn C., 2014. Modelling Cross-Border Integration: The Role of Borders as a Resource. Geopolitics, nr 19 (3), 587–608.
 • Studzińska D., Nowicka K., 2014. Mały ruch przygraniczny z perspektywy władz lokalnych i mieszkańców. Przykład granicy polsko-rosyjskiej. Prace i Studia Geograficzne, nr 54, 275–288.
 • Timothy D. J., 2000. Borderlands: An Unlikely Tourist Destination? IBRU Boundary and Security Bulletin, 57–65.
 • Timothy D. J., Tosun C., 2003. Tourists’ perceptions of the Canada – USA border as a barrier to tourism at the International Peace Garden. Tourism Management, nr 24, 411–421.
 • Wenerski Ł., 2014. Mały ruch graniczny pisany cyrylicą, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Więckowski M., 2010. Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Prace Geograficzne, nr 224, IG PAN, Warszawa.
 • Akty prawne
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 814).
 • Strony internetowe
 • http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/polskie_formacje_graniczne/statystyki/, Statystyki Straży Granicznej.Ruchgranicznynagranicypolsko-rosyjskiej, dostęp: 10.06.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2015_70_2_179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.