PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 68 | 1 |
Article title

Rozwój i charakterystyka sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
European Ecological Network Natura 2000 is a system of protection of threatened components  of biodiversity in the EU. The legal basis for the creation of the Natura 2000 network is Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (Birds Directive) and Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora (Habitats Directive).Natura 2000 sites are the youngest form of nature conservation in Poland. The author presents developing and geographical location of the Natura 2000 network in the Lublin Region. Against the background of Poland, the Lublin Region has the most – 123 – designated Natura 2000 sites: 100 habitat sites and 23 birds sites. These areas are extremely diverse in terms of location, area andcharacter. Location of Natura 2000 in the Lublin Region is uneven. Their position refers in large part to a pre-existing network of the protected areas. Only 5 habitat sites and 23 bird sites designatedin areas not covered so far areal forms of nature conservation. None of Lublin Natura 2000 areas has, as required by law, protection plans, for the eight habitat sites there are created conservation work plans. Also missing is good, kept up to map, the entire Natura 2000 network in Poland and the Lublin Region. The process of creating the Natura 2000 network in Poland is still ongoing. To meet the Natura 2000, its role of protection of species and habitat conservation plans are needed and theirconsistent implementation, taking into account the investment process and building public support for the existence and functioning of the newest forms of nature conservation in our country.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Contributors
References
 • Chmielewski T. J. i in., 2002: Projekt Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla województwa lubelskiego, [w:] Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2002 roku, WIOŚ Lublin, 172–180.
 • Kondracki J., 2009: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
 • Maruszczak H., 1974: Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach prahistorycznych, [w:] Mencel T. (red.), Dzieje Lubelszczyzny, t. I, PWN, Warszawa, 23–68.
 • Pawlaczyk P. i in., 2004: Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow List”, Warszawa, http://wwf.pl
 • Pawlaczyk P. i in., 2006: Aktualizacja „Shadow List” obszarów siedliskowych sieci Natura 2000 w Polsce, Aneks do raportu na temat reprezentatywności ujęcia gatunków i siedlisk przyrodniczychz Dyrektywy Siedliskowej, http://wwf.pl
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 2002, Biuro Planowania Przestrzennego, t. II, rozdz. V.6, s. 60.
 • Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego, 2009, WIOŚ Lublin.
 • Sielewicz B., 2002: Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000, [w:] Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin, 171–172.
 • Wojciechowski K., 2003: Natura 2000 w województwie lubelskim, „Dzikie Życie”, nr 9/111.
 • Źródła internetowe
 • http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000 – strona Komisji Europejskiej, Komisji Ochrony Środowiska
 • http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ – geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • http://natura2000.gdos.gov.pl – strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska poświęcona sieci Natura 2000
 • http://wwf.pl/projekty/natura_2000_shadow.php – strona organizacji WWF Poland (World Wide Fund for Nature – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody)
 • http://www.siedliska.rdos.lublin.pl – www.ekolublin.pl/tdnicz – strona Towarzystwa dla Natury i Człowieka, Lubelski Serwis Ekologiczny
 • www.isip.sejm.gov.pl – Internetowy System Aktów Prawnych
 • www.lublin.rdos.gov.pl. – strona Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
 • www.mos.gov.pl – strona Ministerstwa Środowiska
 • www.natura2000.lubelskie.pl – strona Towarzystwa dla Natury i Człowieka poświęcona obszarom Natura 2000 na Lubelszczyźnie
 • www.salamandra.org.pl/Natura2000/shl_2008. – strona Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”
 • Akty prawne
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (DzU 2011, nr 25, poz. 133), załącznik nr 2.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (DzU 2010, nr 77, poz. 510).
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzU 2004, nr 92, poz. 880).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2013_68_1_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.