PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 68 | 1 |
Article title

Występowanie i charakterystyka mioceńskich piaskowców na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (Lubelszczyzna)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The studied sandstones from the Giełczew Elevation and the Chełm Hills become an important unit that ended the Neogene deposition in the Lublin Region. They outcrop in the upper partof Sarmatian sandstones building the butte elevations up 100 m high. These sandstones are porous, with an undefined oligomictic rock skeleton. They are mainly structureless but some sedimentary structures (e.g. cross-bedding, convolute stratification), are also observed. Grain skeleton consistsin general of poorly rounded quartz grains and several percent of feldspars. Quartz is represented by triangle-shaped and poorly rounded crystals, with visible mineral corrosion, which indicates ashort transport and rounded grains (extraclasts with wavy light dimming), as well as by scarcely redeposited well-rounded quartzite clasts. This skeleton was cemented with a basal-contact matrix some rock voids, microfossils and ooids, replacing the primary carbonate bioclasts. Microsedimentary and paleontological analyses documented that the studied deposits originated probably in the shallow basins (e.g. ooids presented in some samples) with varied salinity and a significant input ofriverine material.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Contributors
author
References
  • Cieśliński S., Rzechowski J., 1995: Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych w skali 1:200 000, Wyd. PIG, arkusz Chełm, Horodło.
  • Harasimiuk M. 1974: Zagadnienie genezy wzgórz wyspowych w południowej części Pagórów Chełmskich, Annales UMCS, Sectio B, vol. XXIX, Lublin.
  • Harasimiuk M., Rutkowski J.: O strukturach deformacyjnych i sedymentacji piasków sarmatu rejonu Chełma, Rocz. PTG. 1972, t. XLII, z. 2–3, 271–284.
  • Huber M., Zych Ł., 2007: Wstępna petrologiczna charakterystyka skrzemieniałych pni drzew z Siedlisk, [w:] Harasimiuk M., Brzezińska-Wójcik T., Dobrowolski R., Mroczek P. Warowna J., (red.), Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, Wyd. UMCS, Lublin, 121–125.
  • Jahn A., 1956: Wyżyna Lubelska. Rzeźba i czwartorzęd, PAN, Inst. Geogr., Prace Geogr., nr 7, Warszawa.
  • Malinowski J., Mojski J. E., 1978: Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych w skali 1:200 000, Wyd. PIG, arkusz Lublin.
  • Morawski J., 1959: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny, Annales UMCS, Sectio B, vol. XII, 67–153.
  • Morawski J., 1967: Charakterystyka ziaren kwarcu z osadów piaszczystych Lubelszczyzny, Annales UMCS, Sectio B, vol. XXII, 7, Lublin.
  • Trejdosiewicz J., 1883: O utworach trzeciorzędowych Guberni Lubelskiej, Pam. Fizjogr., t. 3.
  • Turnau-Morawska M., 1949: Spostrzeżenia dotyczące sedymentacji i diagenezy sarmatu Wyżyny Lubelskiej, Annales UMCS, Sectio B, vol. IV, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2013_68_1_125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.