PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 68 | 1 |
Article title

Zmiany układu koryta Chodelki koło Chodlika w późnym vistulianie i holocenie

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper the evolution of paleogeographic models of the middle part of the Chodelka valley near Chodlik is presented. In the relief of the bottom valley clear traces of palaeochannels are present. Lithological and palynological analysis helped distinguish two phases in the development of this river. The first phase started in Late Vistulian, and continued in the early Holocene. At that time Chodelka was an anastomosing river. But later it changed its channel pattern to the meandering one. Nowadays the Chodelka river cannot develop naturally, because its trough is largely limited by flood bank.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Contributors
References
 • Bałaga K., 2004: Changes of vegetation in Lake Perespilno environs (Lublin Polesie) in the Late Glacial and Holocene, Acta Palaeobotanica 44 (2), 147–166.
 • Bałaga K., 2007: Changes in the natural environment recorded in the sediments of the Karaśne Lake-Mire Complex (Lublin Polesie, E Poland), Geochronometria 29 (2007), 1–21.
 • Dowgiałło W. D., 1981: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Kazimierz Dolny, Wyd. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • Gardawski A., 1970: Chodlik, cz. 1, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Granoszewski W., Nita M., Nalepka D., 2004: Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. Ex Schrank & Mart. – Lesser clubmoss, [w:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa,
 • K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright Jr., Ch. Terner (red.): Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps, W. Szafer Institute of Botany, Polish
 • Academy of Sciences, Kraków, 355–358.
 • Kondracki J., 2002: Geografia regionalna Polski, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Latałowa M., 2003: Podstawy interpretacji wyników analizy pyłkowej osadów czwartorzędowych, [w:] S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.): Palinologia, Wyd. Instytutu Botaniki PAN, Kraków.
 • Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., 2005: Przewodnik do badań archeobotanicznych, Wyd. „Sortus”, Warszawa, Mapa topograficzna 1: 10000, Arkusz Zagłoba.
 • Maruszczak H., 1972: Wyżyny Lubelsko-Wołyńskie, [w:] Klimaszewski M. (red.), Geomorfologia Polski, t. I, Polska Południowa: Góry i Wyżyny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Mojski J. E., 1990: The Vistula river delta, [w:] L. Starkel (red.): Evolution of the Vistula River Valley During the Last 15 000 Years, part III, Geographical Studies, Special Issue 5, IGiPZ PAN, 126–141.
 • Pożaryski W. (red.), 1974: Budowa geologiczna Polski, t. 4, Tektonika, cz. 1, Niż Polski. Wyd. Geol., Warszawa.
 • Pożaryski W., Kalicki T., 1995: Evolution of the gap section of the Vistula valley in the Late Glacial and Holocene, Geographical Studies, Special Issue, 8, 111–137.
 • Starkel L., 2001: Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś, Monografie, cz. 2, IGiPZ PAN.
 • Teisseyre A. K., 1992: Rzeki anastomozujące – procesy i modele sedymentacji, Przegl. Geol., 1 (4), 241–248.
 • Wasylikowa K., 1973: Badania kopalnych szczątków roślin wyższych, [w:] E. Rühle (red.): Metody badań osadów czwartorzędowych, Wyd. Geol., Warszawa, 161–210.
 • Zieliński P., 2007: Charakterystyka późnovistuliańskich procesów i form eolicznych na przykładzie pola wydmowego Kosiorów, [w:] M. Harasimiuk, T. Brzezińska-Wójcik, R. Dobrowolski, P. Mroczek, J. Warowna (red.): Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony
 • litosfery, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Zieliński T., 1995: Kod litofacjalny i litogenetyczny – konstrukcja i zastosowanie, [w:] E. Mycielska- Dowgiałło, J. Rutkowski (red.): Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników. Wyd. UW, Warszawa.
 • Zieliński T., 1998: Litofacjalna identyfikacja osadów rzecznych, [w:] E. Mycielska-Dowgiałło (red.): Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich ocena interpretacyjna, Wyd. UW, Warszawa.
 • Zieliński T., Brodzikowski K., 1992: Anastomozujący system aluwialny w strefie krawędzi jeziora proglacjalnego, Materiały I Szkoły Sedymentologicznej, Murzynowo k. Płocka, wrzesień
 • 1992, Uniw. Łódzki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2013_68_1_111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.