PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 1-10
Article title

DNA methylation: gene expression regulation

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Epigenetic modifications are responsible for the modulation of gene expression without affecting the nucleotide sequence. The observed changes in transcriptional activity of genes in tumor tissue compared to normal tissue, are often the result of DNA methylation within the promoter sequences of these genes. This modification by attaching methyl groups to cytosines within CpG islands results in silencing of transcriptional activity of the gene, which in the case of tumor suppressor genes is manifested by abnormal cell cycle, proliferation and excessive destabilization of the repair processes. Further studies of epigenetic modifications will allow a better understanding of mechanisms of their action, including the interdependence between DNA methylation and activity of proteins crucial to the structure of chromatin and gene activity. Wider knowledge of epigenetic mechanisms involved in the process of malignant transformation and pharmacological regulation of the degree of DNA methylation provides an opportunity to improve the therapeutic actions in the fight against cancer.
PL
Modyfikacje epigenetyczne odpowiedzialne są za modulację ekspresji genów bez ingerencji w sekwencję nukleotydową. Obserwowane zmiany aktywności transkrypcyjnej genów w tkankach nowotworowych w porównaniu do tkanki prawidłowej, bardzo często są wynikiem metylacji DNA w obrębie sekwencji promotorowych tych genów. Modyfikacja ta poprzez przyłączenie grup metylowych do cytozyn wysp CpG skutkuje wyciszeniem aktywności transkrypcyjnej genu, co w przypadku genów supresorowych przejawia się zaburzeniami cyklu komórkowego, nadmierną proliferacją i destabilizacją procesów naprawczych. Dalsze badania nad modyfikacjami epigenetycznymi pozwolą na lepsze zrozumienie mechanizmów ich działania, w tym zależności pomiędzy metylacją DNA, a aktywnością białek decydujących o strukturze chromatyny i aktywności genów. Poszerzanie wiedzy na temat epigenetycznych mechanizmów biorących udział w procesie transformacji nowotworowej i farmakologicznej regulacji stopnia metylacji DNA może stanowić okazję do poprawy działań terapeutycznych w walce z nowotworem.
Year
Volume
12
Pages
1-10
Physical description
Dates
published
2016-12-07
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_fobio-2016-0001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.