PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 67 | 7-20
Article title

OROSTACHYO SPINOSAE-KOELERIETUM MONGOLICAE ‒ NOWY ZESPÓŁ MURAW PIASKOWYCH Z KLASY BROMETEA KOROTKYI HILBIG ET KOROLYUK 2000 NA OBSZARZE MANCHAN-EŁYSU (WSCHODNIA SYBERIA)

Content
Title variants
EN
OROSTACHYO SPINOSAE-KOELERIETUM MONGOLICAE – A NEW ASSOCIATION OF PSAMMOPHILOUS SWARDS FROM THE BROMETEA KOROTKYI HILBIG ET KOROLYUK 2000 CLASS IN THE AREA OF MANKHAN-ELYSU (EASTERN SIBERIA)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania fitosocjologiczne roślinności psammofilnej kompleksu piaszczysk Manchan-Ełysu, położonego w południowo-wschodniej Buriacji (Zachodnie Zabajkale; pogranicze Federacji Rosyjskiej i Mongolii), prowadzone były w czerwcu 2004 roku z zastosowaniem metody Braun-Blanqueta. Wykonano wówczas (S. Wika) 43 zdjęcia fitosocjologiczne oraz sporządzono dokumentację fotograficzną. Wstępne wyniki tych badań (Szczypek i in. 2005) pozwoliły wyróżnić trzy odrębne fitocenony psammostepów w randze niehierarchicznych zbiorowisk. Późniejsza szczegółowa analiza tego materiału, uzupełnionego lub skorygowanego na podstawie sprawdzonych alegatów zielnikowych, wykazała, że oprócz trzech zespołów roślinnych opisanych już w literaturze przez innych autorów: Thesio tuvensis-Festucetum dahuricae Dulepova et Korolyuk 2015, Corispermo macrocarpi-Leymetum crassinervi Dulepova et Korolyuk 2015 (= Leymo crassinervi-Artemisietum ledebourianae Namzałow et al. 2017 nom.inval. p.max.p.) i Corispermo sibirici-Oxytropidetum lanatae Dulepova et Korolyuk2015 (= Oxytropido lanatae-Agropyretum michnoi Namzalov et al. 2017nom. inval.), 6 zdjęć odnosi się do zupełnie odrębnego od wymienionych, nowego typu muraw piaskowych. W artykule przedstawiono formalną diagnozę nowego zespołu roślinnego Orostachyo spinosae-Koelerietum mongolicae i jego krótką charakterystykę florystyczną i siedliskową. Przypuszcza się, że jest to zespół endemiczny dla obszaru Manchan-Ełysu, związany z położeniami ekotonowymi między świetlistą tajgą syberyjską z dominacją sosny a innymi wielkopowierzchiowymi zbiorowiskami psammostepów klasy Brometea korotkyi. Przedyskutowano niektóre zagadnienia związane syntaksonomią tych muraw.
EN
Phytosociological studies on the psammophilous vegetation complex in question were conducted using the Braun-Blanquet method in June 2004 in the south-western part of the sand areas of Mankhan-Elysu located in south-eastern Buryatia (Western Transbaikal, on the border of the Russian Federation and Mongolia). Back then, 43 phytosociological relevés and photographic documentation were made. The preliminary results of the survey (Szczypek et al. 2005) led to identifying three separate phytocoenons of psammosteppes as non-hierarchical communities. A subsequent detailed analysis of the material, supplemented or corrected on the basis of verified herbarium specimens proved that besides the three plant associations already described in literature by other authors: Thesio tuvensis-Festucetum dahuricae Dulepova et Korolyuk 2015, Corispermo macrocarpi-Leymetum crassinervi Dulepova et Korolyuk 2015 (=Leymo crassinervi-Artemisietum ledebourianae Namzalow et al. 2017 nom. inval. p.max.p.) and Corispermo sibirici-Oxytropidetum lanatae Dulepova et Korolyuk 2015 (=Oxytropido lanatae-Agropyretum michnoi Namzalov et al. 2017 nom. inval.), six relevés refer to an entirely separate, new type of sandy swards. The article presents a formal diagnosis of a new plant association Orostachyo spinosae-Koelerietum mongolicae and its brief floristic and habitat characteristics. It is assumed that the association is endemic to Mankhan-Elysu and related to ecotone locations between sparse coniferous Siberian taiga with prevailing pine trees and other large-area communities of psammosteppes of the Brometea korotkyi class. Some issues related to the syntaxonomy of the grasslands have also been discussed.
Keywords
Year
Volume
67
Pages
7-20
Physical description
Dates
published
2020-09-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_bfb_2019_9_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.