PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 13/2014 |
Article title

Fizjograficzne uwarunkowania obiegu i retencji wody oraz migracji zanieczyszczeń w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi

Authors
Content
Title variants
PL
The role of geographical conditions in water circulation, retention and migration of substances within a small drainage basin
Languages of publication
Abstracts
PL
artykuł przeglądowy
EN
In the article some problems connected with the role of physiographical conditions in water circulation process and migration of substances within a little drainage basin situated on the outskirts of a large town (Łódź) were discussed. The description was given in two basic aspects: runoff forming and retention shaping. The results referred especially to the role of relief of the Earth’s surface (inclination of slopes), soil permeability and ground susceptibility to shaping the runoff forms. As regards water retention, surface retention of channels and waterbodies, water capacity of the rhizoshpere, and groundwater resources were mentioned. Great attention was given to the presentation and analyses of spatial variability of the drainage basin characteristics. To illustrate it digital maps were used, which were based on elementary squares network (fig. 3–11). These maps are the most important results of the research.
PL
W artykule omówiono kilka zagadnień dotyczących roli warunków fizjograficznych
w procesie obiegu wody i migracji innych substancji w obrębie małej zlewni położonej
w strefie podmiejskiej dużego miasta (Łodzi). Opisu dokonano w dwu zasadniczych
aspektach: formowania odpływu i kształtowania retencji. Wyniki dotyczą w szczególności
roli: rzeźby terenu (nachyleń stoków), przepuszczalności gruntu oraz podatności
terenu w procesie formowania różnych form odpływu. W odniesieniu do retencji,
omówiono problemy retencji powierzchniowej, w tym koryt i zbiorników wodnych,
pojemności wodnej ryzosfery (strefy korzeniowej roślin) oraz zasobów wód podziemnych.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono zagadnieniom prezentacji i analizy zmienności
przestrzennej wymienionych cech zlewni. Do ich zobrazowania wykorzystano
mapy rastrowe oparte o siatkę pól elementarnych (rys. 3–11).
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7955
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7955
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.