PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 12 |
Article title

Wpływ warunków atmosferycznych na zdarzenia drogowe na przykładzie województwa łódzkiego

Content
Title variants
PL
The influence of weather conditions on traffic incidents in the example of Łódź Voivodeship
Languages of publication
Abstracts
EN
This article presents the influence of weather conditions on traffic incidents in the Łódź Voivodeship in 2007‒2011. Data used for this analysis come from the website www.ncdc.noaa.gov and refer to the meteorological station Łódź-Lublinek, because it is the most representative for the Łódź Voivodeship. Data on the number of car accidents and collisions come from the database of the Police Station in Zgierz. The analysis showed that in this five-year period adverse weather conditions were responsible for a small percentage of car accidents and collisions. A high number of traffic incidents occurred on days with significant change in the average daily pressure, as well as when sleet and rain occurred, especially after a long time without precipitation. All minima occurred on non-working days, and were associated with little traffic. It is difficult to determine which biometeorological elements are absolutely responsible for the increase in the number of traffic incidents, because car accidents and collisions are caused by complexity of many processes. The causes also include changes in traffic intensity, technical condition of the vehicle, speeding, failure to give right of way and others.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wpływ zjawisk atmosferycznych na zdarze-nia drogowe w województwie łódzkim w latach 2007‒2011. Dane, które posłużyły do analizy pochodzą ze strony internetowej www.ncdc.noaa.gov i odnoszą się do stacji Łódź-Lublinek, gdyż jest ona uznawana za najbardziej reprezentatywną dla całego województwa. Dane dotyczące liczby wypadków i kolizji pochodzą z bazy Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Analiza ukazała, że w badanym pięcioleciu niesprzyjające warunki meteorologiczne odpowiadały za niewielki procent wypadków i kolizji. Wysoka liczba zdarzeń drogowych wystąpiła w dniach ze znaczną zmianą średniego dobowego ciśnienia atmosferycznego oraz kiedy pojawiły się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przede wszystkim po dłuższym okresie bezopadowym. Wszystkie minima wystąpiły w dzień wolny od pracy, a więc sprzyjało im niewielkie natężenie ruchu drogowego. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, które z elementów biometeorologicznych będą bezwzględnie odpowiadać za wzrost liczby zdarzeń drogowych, ponieważ do wypadków i kolizji dochodzi na skutek złożoności wielu procesów. Jest to także zmienność natężenia ruchu drogowego, stan techniczny pojazdu, nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu i inne.
[97]-115
Year
Volume
12
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3266
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.