PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

BioKlima - w poszukiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast

Content
Title variants
PL
BioKlima - seeking of new methods of urban bioclimate investigations
Languages of publication
Abstracts
PL
Badania bioklimatyczne stają się coraz bardziej popularne w badaniach klimatologii
stosowanej, zwłaszcza obszarów zurbanizowanych. Jednak metody stosowane w tej dziedzinie
badań są rozproszone w licznych podręcznikach. W opracowaniu przedstawiono nowe narzędzie
badań bioklimatycznych - program BioKlima, który jest programem pracującym w środowisku
DOS. Pozwala on na obliczenie ponad 30 różnych wskażników biometeorologicznych i termofizjologicznych,
ale również jest "nauczycielem" wskazującym młodym badaczom drogę do
poznania stosunków między człowiekiem a otoczeniem. W pracy można znaleźć ogólne zasady
działania programu BioKlima, jak również kilka przykładów jego zastosowania.
EN
Bioclimatic studies became more and more popular in applied climatology research
especially in urbanised areas. However the methods useful in this field of investigations are
dispersed in numerous manuals. The paper presents new tool of bioclimatic research - BioKlima
which is a software working in DOS environment. It not only calculates more then 30 different
biometeorological and thermophysiological indices but also is a "teacher" leading in the new
researchers into the knowledge of man-environment relationships. In the paper you will f ld
general ideas of the BioKlima software as wen as some examples of its application.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3004
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.