PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Intensity of the urban heat island in Łódź under winter conditions and its simple model

Content
Title variants
EN
Intensywność miejskiej wyspy ciepła w Łodzi w okresie zimowym oraz jej prosty model
Languages of publication
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono dobowy bieg intensywności miejskiej wyspy ciepła w Łodzi
w okresie zimowym. Bazę doświadczalną stanowią wyniki pomiarów temperatury powietrza na
dwóch posterunkach, miejskim i zamiejskim, z okresu od 26 grudnia 1996 do 4 lutego 1997.
Do analizy wybrano 17 nocy z dobrze rozwiniętą miejską wyspą ciepła. W ciągu nocy róźnice
między temperaturą w centrum Łodzi a terenami zamiejskimi wzrastają początkowo bardzo
gwałtownie, następnie łagodnie osiągają maksimum tuź przed wschodem słońca. Podobieństwo
przebiegów temperatury na obu stacjach umoźliwiło skonstruowanie prostego modelu czasowego
rozwoju intensywności miejskiej wyspy ciepła bazującego na zmianach temperatury na obszarach
zamiejskich.
EN
During the period of 1992-1996 the meteorological station belonging to Department of
Meteorology and Climatology, University of Łódź worked in the city centre of Łódź. The
station was equiped with standard instruments and attended as a normal climatological station.
The difference between air temperature in a city centre (Tu) and on the outskirts of Łódź
on the local airport Łódź-Lublinek (Tr) was used to define the intensity of urban heat island.
Its significant diurnal and annual periodicity have been observed. The biggest positive
differences have always been noticed during the summer nights when the weather conditions
are most suitable to the creation and duration of heat surplus in city. During winter, UHI
is a scarcity and its intensity is much less significant in average (it is caused by rise of wind's
speed during this season). The relations between intensity of um in Łódź, wind speed and
cloudiness have also been analyzed.
PL
W latach 1992-1996 działała w centrum Łodzi Miejska Stacja Meteorologiczna Zakładu
Meteorologii i Klimatologii UL, wyposażona w standardowe przyrządy i obsługiwana w reżimie
pracy stacji klimatologicznej. Dla określenia intensywności miejskiej wyspy ciepła wykorzystano
różnicę temperatury powietrza pomiędzy stacją śródmiejską a stacją zamiejską - w tym przypadku
lotniskową stacją synoptyczną Lódź-Lublinek (fu-Tr). Występowanie miejskiej wyspy ciepła cechuje
się wyraźną cyklicznością dobową i roczną. Największe dodatnie różnice notowano zawsze
w terminie nocnym w okresie lata - najczęściej występują wówczas warunki do tworzenia się
i trwania przez całą noe nadwyżki ciepła w mieście. W zimie mwc zaznacza się rzadziej, a jej
intensywność nie jest z reguły duża, co wynika ze wzmoźonej prędkości wiatru o tej porze roku.
Określono związek natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi z wielkością zachmurzenia ogólnego
i prędkością wiatru w poszczególnych terminach obserwacyjnych.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2981
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.