PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2000 | 5 |
Article title

Warunki gromadzenia i drenażu oraz kierunki ochrony zasobów podziemnych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie zlewni Dzierżąznej

Content
Title variants
PL
Hydrogeological conditions and groundwater protection in the Dzierżązna drainage basin
Languages of publication
Abstracts
EN
This article discusses water conditions of a small drainage basin situated in suburban area
of Łódź. The problems have been discussed against the background of the hydrogeological
conditions of this area, where ground waters play a very important role not only as the
component of nature but also as an important source of water supply for the Łódź urban
agglomeration.
The figures 1, 2, 4, 5, 6 represent the basic properties of the useful aquifers occuring in
the northern part of the Łódź agglomeration including among others thickness, depth and
the character of aquifers, permeability, and the degree of exposure of the useful aquifers.
Apart from this, a division into hydrogeological units has been presented in it, too.
In the active change zone of drainage basin explored by the Łódź University Department
of Hydrology and Water Management there are only waters of the Quaternary deposits
horizon. The fig. 7 shows a space layout their water - table.
At last 2 water horizons in the Quaternary deposits have been identified in the explored
area, of the two the lower on is locally under hydrostatic pressure (fig. 8). These horizons
are intensively exploited and because of the frequent lack of isolation they are in danger of
contamination.
The presented article is based on the introductory results of the research carried out on
the water cycle and water balance in the drainage basin of the area, where water conditions
are subject to changes as the result of antropopression.
PL
W artykule przedstawiono stosunki hydrogeologiczne w małej zlewni położonej w strefie
podmiejskiej Łodzi. Omówiono je na tle warunków hydrogeologicznych obszaru podłódzkiego,
gdzie wody podziemne odgrywają szczególną rolę nie tylko jako element przyrodniczy, ale są
także ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskiej Łodzi.
zaprezentowano podstawowe właściwości użytkowych poziomów wodonośnych, występujących
w północnej części aglomeracji łódzkiej, w tym m. in.: miąższość, głębokość i charakter
wodonośców, wodoprzewodność poziomów użytkowych oraz stopień ich zagrożenia. Przedstawiono
też podział na jednostki hydrogeologiczne.
Szczegółowe rozpoznanie przeprowadzono na obszarze zlewni badawczej Zakładu Hydrologii
i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Łódzkiego. Badania dotyczyły nie tylko zagadnień tła
hydrogeologicznego obiegu wody na tym terenie, ałe także jego zmian wynikających z przechodzenia
zlewni ze stanu agrarnego w fazę wczesnej urbanizacji. Wskazano również na
zagrożenia związane z tym procesem - zarówno w aspekcie wielkości zasobów wód podziemnych,
jak i ich jakości.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2873
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2873
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.