PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2000 | 5 |
Article title

Morfologiczne i geologiczne tło procesu obiegu wody w małej zlewni położonej w północnej części Wyżyny Łódzkiej

Content
Title variants
PL
Morfological and geological conditions in the drainage basin located in the northern part of Łódź Upland
Languages of publication
Abstracts
EN
This article refers to "The Convention on the Protection of the Biological Variety" ratified
by Poland in 1995. Its content directly concerns the geographical variety as the background
of the water circulation process.
The authors discuss the geological structure and the surface features as well as the changes
of these elements of the enviroment as the many factors deciding about the surficial retention,
infiltration and [Jltration rates, intensity and quantity of the immediate, or the underground runoIT.
The object of interest is the Dzierźązna drainage basin - the exploration area of the Łódź
University Department of Hydrology and Water Management which is in the western part
of the northern Łódź Upland margin. This area is known for the thickest Pleistocene cover
near Łódź. It is also the zone of numerous glacitectonic accumulations very diITerent
lithologically, and the zone of Tertiaryand Quaternary covers.
The character of the relief and the lithologic conditions in the basin (fig. 3 & 4) cause
structure differentiations of the water circulation elements, the development of the river
network, the thickness of the active change zone, etc.
The Dzierżązna drainage basin because of its big spatial variability of the environmental
conditions, has always been variously used and managed by people. The signs of this
management, among others water dammings near mills and fulling-mills, clay workings,
sandpits or gravelpits are still very distinct elements of the landscape and have their influence
on the present water circulation in this area.
PL
Artykuł nawiązuje do ratyfIkowanej przez Polskę w 1995 r., Konwencji o ochronie różnorodności
biologicznej, a jego treść dotyczy bezpośrednio georóżnorodllOści jako tła procesu obiegu wody.
Wskazano na budowę geologiczną i rzeźbę terenu oraz na zmiany tych elementów środowiska
- jako czynniki główne, decydujące o wielkości retencji powierzchniowej, tempie infIltracji
i filtracji wód, natężeniu i wielkości odpływu bezpośredniego, jak też odpływu podziemnego.
Przedmiotem zainteresowania jest zlewnia Dzierżąznej - zlewnia badawcza zakładu
Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Łódzkiego. Znajduje się ona w zachodniej
części północnej krawędzi Wyżyny Łódzkiej. Jest to obszar największych miąższości pokrywy
plejstoceńskiej w okolicach Łodzi, a także strefa występowania licznych spiętrzeń glacitektonicznych,
różnych litologicznie, osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. SpecyfIka
rzeźby i warunków litologicznych w zlewni powoduje zróżnicowanie struktury elementów
bilansu wodnego, rozwoju sieci rzecznej, miąższości strefy aktywnej wymiany, itp. Zlewnia
Dzierżąznej, ze względu na dużą zmienność przestrzenną warunków przyrodniczych, była i jest
różnie zagospodarowywana i wykorzystywana przez ludność. Ślady tej działalności (m. in.
w postaci stawów zaporowych po młynach i foluszach, wyrobisk po glinie, piaskowni
i żwirowni) nadal są wyrażnym elementem krajobrazu, ponadto odciskają swoje piętno na
współczesnym obiegu wody na tym terenie.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2870
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.