PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1985 | 4 |
Article title

Studies on the oxidation of hydroxypyridines with cerium perchlorate in perchloric acid medium

Content
Title variants
EN
Badania nad reakcjami utleniania hydroksypirydyn nadchloranem cerowym w środowisku kwasu nadchlorowego
Languages of publication
Abstracts
EN
The effect of the concentration of various reagents on the
rate of hydroxypyridines oxidation with cerium (IV) in aqueous
solutions of perchloric acid was studied by way of amperometric
determination of cerium ions concentration in samples of the
reacting mixtures using titrated solution of sodium oxalate. The
stoichiometry of the reactions was determined and it was found
that they proceed in several stages. In the case of 2-hydroxypyridine
oxidation an intermediate product was isolated and it was
shown that the reaction rate is limited by the decomposition rate
of the complex substrate with cerium ions and by the decomposition
rate of the complex with the intermediate product. On this
the kinetic parameters of these processes were calculated.
PL
Określono wpływ stężeń poszczególnych reagentów na szybkość
reakcji utleniania hydroksypirydyn ceren (IV) w wodnych roztworach
kwasu nadchlorowego drogą amperometrycznego oznaczania stężnia
jonów cerowych w próbkach mieszanin reagujących za pomocą
mianowanego roztworu szczawianu sodowego.
Wyznaczono stechiometrię reakcji oraz ustalono, że reakcje przebiegają kilkuetapowo. W przypadku utleniania 2-hydroksypirydyny
wydzielono produkt pośredni i wykazano, że szybkość rozpadu
kompleksu substratu z jonami cerowymi i szybkość rozpadu kompleksu
z produktem pośrednim limituje szybkość reakcji. Na tej podstawie
wyliczono parametry kinetyczne tych procesów.
Keywords
Year
Volume
4
Physical description
Dates
published
1985
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15369
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15369
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.