PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1983 | 2 |
Article title

Spectroscopic investigations of aqueous nonelectrolyte solutions

Content
Title variants
EN
Spektroskopowe badania wodnych roztworów nieelektrolitów
Languages of publication
Abstracts
EN
The observation of changes of water combination band (V̅₁,₃+V₂)under the influence of organic solventa (ethylene glycol,
glycerol, acetone, DMSO, dioxane, DMF) over the whole concentration
range was carried out.
PL
W niniejszej pracy ustalono spektroskopowe zależności natężenia, szerokości
połówkowej oraz częstości pasma kombinowanego (V̅₁,₃+V₂) wody w mieszaninach
z rozpuszczalnikami organicznymi: glikolem etylenowym, gliceryną,
acetonem, DHSO, dioksanem i DMF. Pomiary przeprowadzono w całym zakresie
stężeń w temperaturze 25°C. Otrzymane wartości parametrów zanalizowano pod
kątem wpływu nieelektrolitów na strukturę wody. Przyjęto szerokość połówkową
jako kryterium porządkującego lub zakłócającego działanie substancji rozpuszczonej
na wodę. Omawiane rozpuszczalniki organiczne wpływają destrukcyjnie
na strukturę wody w całym zakresie składów. Aceton, dioksan, DMF wykazują
silniejsze tendencje do niszczenia trójwymiarowej siatki wiązań wodorowych w
wodzie niż glikol etylenowy, gliceryna, DMSO.
Keywords
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
1983
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15292
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15292
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.