PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1990 | 7 |
Article title

Pulse-polarographic characteristic of DNA modified by organophosphorus insecticides in vitro

Content
Title variants
EN
Charakterystyka puls-polarograficzna DNA zmodyfikowanego insektycydami fosforoorganicznymi in vitro
Languages of publication
Abstracts
PL
Przeprowadzono badania metodą puls-polarograficzną DNA izolowanego z grasicy
cielęcia i zmodyfikowanego związkami fosforoorganicznymi. Zbadano wpływ
następujących związków: malationu (0,0-dimetylo-S-1-2-dikarboetoksyetyloditiofosforanu),
DDVP (0,0-dimetylo-0-1-2-dichlorowinylofosforanu), metyloparationu
(0,0-dimetylo-0-4-nitrofenylotionofosforanu) i metylobromfenwinfosu (0,0-dimetylo-
0-1-2,4-dichlorofenylo-2-bromowinylofosforanu). Zaobserwowano zmiany
własności pulspolarograficznych po inkubacji dwuniciowego DNA ze związkami
fosforoorganicznymi. Zmiany dotyczyły szczytu II i III. Szczyt II jest charakterystyczny
dla dwuniciowego DNA i jest wywołany niewielkimi zaburzeniami
helikalnej struktury. Szczyt III jest charakterystyczny dla jednoniciowego
DNA. Po 72-godzinnej inkubacji z malationem, metyloparationem lub metylobromfenwinfosem
szczyt III odpowiadał 2-3% zawartości jednoniciowego DNA w odniesieniu
do zdenaturowanego termicznie DNA jako wzorca. Pomiary w pH 5 wykazały różnice w kinetyce zmian dwuniciowego DNA między DDVP i innymi badanymi insektycydami.
Zmiany strukturalne DNA wywołane przez malation, metyloparation
i metylobromfenwinfos były bardzo nieznaczne. Obserwowano zmiany w zakresie
temperatur przedtopnieniowych (30-60°c). Polarograficzne pomiary przeprowadzone
po termicznej denaturacji dwuniciowego DNA, zmodyfikowanego uprzednio
związkami fosforoorganicznymi, wykazywały obecność regionów termolabilnych.
Keywords
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
1990
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13801
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13801
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.