PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Elektrofizjologiczne badania neuronalnych mechanizmów plastyczności kory baryłkowej myszy wywołanych uczeniem się

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Awersyjne warunkowanie klasyczne, polegające na skojarzeniu stymulacji
dotykowej jednego z rzędów wibrys, jako bodźca warunkowego (CS), z szokiem
elektrycznym w ogon, jako bodźcem bezwarunkowym (UCS), wywołuje
powiększenie rozmiarów funkcjonalnych reprezentacji stym ulowanych wibrys
w korze somatosensorycznej myszy, co wykazano przy zastosowaniu pomiarów
aktywności metabolicznej tkanki nerwowej [13]. Efekt ten ma charakter uczenia
asocjacyjnego. Dane literaturowe wskazują, źe po zakończeniu treningu,
w obszarach stanowiących reprezentacje stymulowanych wibrys dochodzi do
wzrostu poziomu markerów GABAergicznego przekaźnictwa synaptycznego.
Jak dotąd, brak jednak danych na temat modyfikacji funkcji neuronów korowych
i ich połączeń, które mogą być efektem zmian plastycznych. Celem wykonanych
badań było określenie, które elementy sieci neuronalnej kory
somatosensorycznej ulegają modyfikacjom w efekcie awersyjnego
warunkowania klasycznego. Badania prowadzone były metodami rejestracji
elektrofizjologicznej ex vivo z pojedynczych neuronów whole-cell patch-clamp
w skrawkach kory somatosensorycznej myszy, poddanych wcześniej
warunkowaniu awersyjnemu. W pierwszym etapie badań przeprowadzono
charakterystykę elektrofizjologiczną glutaminianergicznych neuronów
pobudzających i GABAergicznych neuronów hamujących. Następnie
rejestrowano postsynaptyczne prądy hamujące i pobudzające, powstające
spontanicznie. Uzyskane wyniki wykazały, że warunkowanie awersyjne nie
spowodowało zmian podstawowych parametrów elektrofizjologicznych komórek
GABAergicznych i glutaminianergicznych. w skrawkach kory pochodzących
z mózgów zwierząt poddanych uprzednio procedurze warunkowania
klasycznego. Wykazano, że warunkowanie klasyczne nasiliło częstotliwość
spontanicznych postsynaptycznych prądów hamujących (sIPSC) rejestrowanych
w komórkach glutaminianergicznych w skrawkach kory pochodzących
z mózgów zwierząt poddanych procedurze warunkowania klasycznego.
W przeciwieństwie do tego, nie stwierdzono istotnych zmian w częstotliwości spontanicznych postsynaptycznych prądów pobudzających (sEPSC)
rejestrowanych w komórkach GABA i glutaminianergicznych. Wyniki te
potwierdzają hipotezę o nasileniu przekaźnictwa synaptycznego w połączeniach
pomiędzy interneuronami GABAergicznymi a neuronami pobudzającymi,
powstającym w efekcie treningu.
Zaobserwowane nasilenie przekaźnictwa GABAergicznego stanowi,
prawdopodobnie, wyraz adaptacyjnej modyfikacji sieci neuronalnej połączeń
pomiędzy neuronami baryłki, której sens polega na zapewnieniu niezbędnej
równowagi pomiędzy przekaźnictwem pobudzającym a hamującym
w zmienionych warunkach, związanych z awersyjnym warunkowaniem
klasycznym. Mechanizm zaobserwowanych zmian nie jest znany i wymaga
dalszych badań.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12202
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12202
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.