PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 76 | 5 | 275-280
Article title

Rola agencji HTA w Polsce i na świecie

Authors
Content
Title variants
EN
The role of HTA agencies in Poland and in the world
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ocena technologii medycznych (HTA) stanowi podstawę wnioskowania nad zasadnością refundacji określonej technologii medycznej. Polega ona na przeprowadzeniu analiz porównawczych, w których zestawia się istniejący standard opieki zdrowotnej z nową technologią, w celu sprawdzenia jakie korzyści wiążą się z wprowadzeniem finansowania nowej technologii. Na świecie istnieje kilkadziesiąt organów odpowiedzialnych za HTA w różnych krajach. Struktury, funkcje, kompetencje i podejścia poszczególnych agencji HTA różnią się ze względu na różnice w systemach opieki zdrowotnej, a także ze względu na niejednolite struktury polityczne, w których agencje te działają. W niektórych krajach agencje HTA są odpowiedzialne jedynie za proces oceny HTA polegający na przeglądzie dowodów naukowych i syntezie danych, natomiast w innych także za weryfikację i podjęcie decyzji refundacyjnej, w oparciu także m.in. o ograniczenia budżetowe. Niezależnie jednak od struktur i kompetencji agencji HTA w poszczególnych krajach, wprowadzenie HTA jako narzędzia do racjonalnego podejmowania decyzji refundacyjnych w różnych systemach opieki zdrowotnej spowodowało znaczne zmniejszenie obszaru niepewności związanej z ich podejmowaniem. Polska jest przykładem kraju, w którym żaden lek nie jest refundowany bez formalnych procedur. Refundacja leku w nowym wskazaniu medycznym nie jest możliwa bez oceny technologii medycznych. Wzorem innych krajów rozwiniętych Polska w 2005 roku wprowadziła system oceny technologii medycznych (ang. health technology assessment, HTA) do procesu refundacji leków poprzez powołanie Agencji Oceny Technologii Medycznych. Zgodnie z wytycznymi prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) producent leku oprócz analizy problemu decyzyjnego musi przygotować trzy typy analiz: analizę efektywności klinicznej, analizę ekonomiczną oraz analizę wpływu na system ochrony zdrowia.
EN
Health Technology Assessment (HTA) is a foundation of submitting applications for reimbursement of a particular health technology. It involves conducting comparative analyzes in which the existing health care standard is compared with the new technology in order to test the benefits of introducing financing of the new technology. There are several dozen authorities responsible for HTA in various countries around the world. The structures, functions, competences and approaches of individual HTA agencies differ due to differences in healthcare systems, as well as due to the heterogeneous political structures in which they operate. In some countries, HTA agencies are responsible only for the HTA assessment process, consisting of reviewing scientific evidence and data synthesis, while in others also for verifying and making a reimbursement decision, based on, among others budget restrictions. However, regardless of the structures and competences of the HTA agencies in individual countries, the introduction of HTA as a tool for rational reimbursement decisions in various healthcare systems has significantly reduced the uncertainty associated with their making. Poland is an example of a country where no medicine is reimbursed without formal procedures. It is not possible for a drug to be reimbursed in a new medical indication, without an assessment of health technologies. Following the example of other developed countries, Poland in 2005 introduced a health technology assessment system to the drug reimbursement process by establishing an advisory body for the Minister of Health - the Agency for Health Technology Assessment, which tasks include in particular, developing recommendations regarding the financing of health technologies. In accordance with the guidelines of the president of AOTMiT, the drug manufacturer, in addition to analyzing the decision problem, have to prepare three types of analysis: the clinical effectiveness analysis, the economic analysis and the analysis of the impact on the healthcare system.
Journal
Year
Volume
76
Issue
5
Pages
275-280
Physical description
Dates
published
2020-07-21
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_125414
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.