PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 76 | 3 | 156-152
Article title

Przydatność oznaczania wskaźnika kwaśnego steatokrytu u niemowląt chorych na mukowiscydozę

Content
Title variants
EN
The applicability of acid steatocrit in cystic fibrosis infants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiot badań: U 85% pacjentów z mukowiscydozą (ang.: cystic fibrosis, CF) stwierdza się niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki (nzt). Złotym standardem rozpoznawania biegunki tłuszczowej jest ocena stężenia tłuszczu w stolcu. Ze względu na małą akceptowalność tej metody szuka się nowych procedur. Alternatywę może stanowić pomiar wskaźnika kwaśnego steatokrytu (KS). Cel badań: Celem badania była ocena przydatności oznaczania KS w ocenie wydalania tłuszczu w stolcu u niemowląt z CF z nzt, przed włączeniem suplementacji enzymatycznej. Materiał i metody: Do badania włączono 10 niemowląt z CF wykrytą w przesiewie noworodkowym oraz 16 zdrowych niemowląt. U wszystkich dzieci wykonano oznaczenie stężenia elastazy-1 w kale, stężenia tłuszczu (%) w kale w oparciu o metodę Van de Kamera oraz wartości wskaźnika KS. Wyniki: Stężenie tłuszczu w stolcu dzieci z CF wynosiło od 14,5% do 32,1% i było statystycznie większe (p<0,0001) niż w grupie zdrowych niemowląt, w której wynosiło od 1,7% do 15,1%. Wartość wskaźnika KS w grupie badanej mieściła się w zakresie od 19,8% do 68,7% i również była większa niż w grupie kontrolnej (p<0,0001), w której wynosiła od 10,7% do 22,7%. Nie wykazano korelacji między wskaźnikiem KS a stężeniem tłuszczu w stolcu. Pole pod krzywą ROC dla wartości 95 percentyla wartości prawidłowych wynosiło 0,981 (95% przedział ufności: 0,941-1,0) odzwierciedlając dużą wartość diagnostyczną metody oznaczania KS. Wnioski: Pomiar wskaźnika KS dobrze różnicuje grupy niemowląt zdrowych oraz niemowląt chorych na CF z nzt. W porównaniu do metody Van de Kamera, czułość/swoistość oznaczania KS w wykrywaniu biegunki tłuszczowej u niemowląt, jest potencjalnie mniejsza, ale wciąż bardzo zadowalająca. Należy podkreślić prostotę oznaczania KS i możliwość uzyskania wyniku danego dnia. To sprawia, że oznaczenie KS może być przydatną metodą oceny stężenia tłuszczu w stolcu u niemowląt ze skryningu noworodkowego, u których nie włączono jeszcze suplementacji enzymatycznej.
EN
Background: Steatorrhea, which is a consequence of pancreatic insufficiency, occurs in 85% of patients with cystic fibrosis. In clinical practice, fecal fat concentration is used to diagnose and monitor fecal fat losses. Because compliance with this method is insufficient, new tests are needed. One of the alternatives may be the acid steatocrit. Aim: This study aimed to investigate the value of acid steatocrit in the assessment of fecal fat excretion in pancreatic-insufficient infants with cystic fibrosis: before and after the initiation of pancreatic enzyme supplementation. Patients and methods: The study included 10 infants with cystic fibrosis diagnosed through the newborn screening program and 16 healthy control infants. In all the children, fecal elastase-1, fecal fat concentration (%) and acid steatocrit were measured. Results: Fecal fat concentration in cystic fibrosis infants (range: 14.5%–32,1%) was significantly higher (p<0.0001) compared with control subjects (1.7%–15.1%). Acid steatocrit in cystic fibrosis (19.8%–68.7%) was also greater (p<0.0001) than in the control group (10.7%–22.7%). The area under the receiver operating characteristic curve (ROC) for the 95th percentile of normal values was 0.981 (95% confidence interval: 0.941–1.0) indicating high diagnostic accuracy of acid steatocrit. When acid steatocrit and fecal fat concentration cut-offs were set at 90th and 95th percentile for healthy infants, the specificity of acid steatocrit in detecting elevated fecal fat concentration was 100%, and the sensitivity 80% and 100%, respectively. Conclusions: Compared with the assessment of fecal fat concentration, sensitivity/specificity of acid steatocrit in steatorrhea detection in infants are potentially lower, but still satisfactory. The measurement of acid steatocrit may constitute a useful method of fecal fat concentration assessment in infants identified by the newborn screening program in whom the replacement enzyme therapy has not yet been commenced.
Journal
Year
Volume
76
Issue
3
Pages
156-152
Physical description
Dates
published
2020-04-27
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_121029
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.