PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 76 | 1 | 3-9
Article title

Wykorzystanie spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w ocenie interakcji chemicznych gabapentyny z wybranymi substancjami pomocniczymi

Content
Title variants
EN
The application of the Attenuated Total Reflectance spectroscopy (ATR-FTIR) in compatibility studies of gabapentin with selected excipients
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ocena zgodności chemicznej substancji czynnej (ang. Active Pharmaceutical Ingredient, API) z substancjami pomocniczymi jest jednym z podstawowych badań na etapie opracowywania nowej formulacji farmaceutycznej. Interakcje pomiędzy API a pozostałymi składnikami postaci leku mogą istotnie wpływać m.in. na rozpuszczalność, biodostępność oraz właściwości farmakologiczne substancji czynnej, a w konsekwencji rzutować na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii. Pomimo wymogów przeprowadzania badań niezgodności, wciąż brakuje konkretnych wytycznych precyzujących metodologię oraz warunki wykonywania tego typu analiz. Celem pracy była ocena przydatności metody spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w zakresie podczerwieni (ang. Attenuated Total Reflactance Spectroscopy, ATR-FTIR) w monitorowaniu zmian zachodzących w strukturze cząsteczki gabapentyny w wyniku interakcji chemicznych z substancjami pomocniczymi. Analizie poddano próbki równowagowych, dwuskładnikowych mieszanin gabapentyny z wybranymi substancjami pomocniczymi. Widma IR zarejestrowano w zakresie liczb falowych od 4000 cm-1 do 600 cm-1 bezpośrednio po wykonaniu próbek, a także po ich 5-dniowej ekspozycji na temperaturę 50°C. Zarejestrowana zmiana położenia i intensywności pasm absorpcji, zanik pasm lub pojawienie się nowych pasm absorpcji w widmie IR wskazuje na wystąpienie interakcji chemicznych między gabapentyną a wybranymi substancjami pomocniczymi. Wykazano użyteczność metody ATR-FTIR jako szybkiej nieinwazyjnej techniki przesiewowej, przydatnej we wstępnej ocenie interakcji chemicznych gabapentyny z substancjami pomocniczymi. W celu pełnej oceny interakcji chemicznych wskazane byłoby przeprowadzenie dalszych badań z zastosowaniem technik komplementarnych, jak np. spektroskopia ramanowska, analiza chromatograficzna czy różnicowa kalorymetria skaningowa.
EN
The compatibility of the active pharmaceutical ingredient with excipients is required at the drug product development stage. Chemical interactions between the active pharmaceutical ingredient and other components of a dosage form may influence the solubility, bioavailability and pharmacological activity of an active pharmaceutical ingredient and consequently, the efficacy and safety of pharmacotherapy may be changed significantly. In spite of the fact that compatibility testing is recommended by ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use), there is still a lack of definite and clear guidelines which specify the methodology and conditions of compatibility studies. The aim of this research study was to evaluate the usefulness of Attenuated Total Reflectance Fourier-Transform Infrared Spectroscopy technique (ATR-FTIR) in monitoring changes in gabapentin structure as a result of chemical interactions with selected excipients. The samples of binary mixtures containing equal masses of gabapentin and selected excipients were analyzed. Infrared spectra were recorded in the range of wavenumbers from 4000 cm-1 to 600 cm-1 immediately after the samples preparation and after 5 days of their exposure to the elevated temperature of 50°C. The analysis of registered ATR-FTIR spectra indicated some shifts in absorption bands, modifications of their shape or intensity, and the disappearance or appearance of additional peaks. These changes in infrared spectra confirmed the occurrence of chemical interactions between gabapentin and selected excipients. The usefulness of ATR-FTIR spectroscopy as a rapid screening technique for preliminary analysis of chemical interactions of gabapentin has been shown. For a thorough evaluation of the chemical interactions, further studies are recommended by means of complementary techniques such as Raman spectroscopy, differential scanning calorimetry or high-performance liquid chromatography.
Journal
Year
Volume
76
Issue
1
Pages
3-9
Physical description
Dates
published
2020-02-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_117710
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.