PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 75 | 12 | 687-691
Article title

Aptekarnia – czyli dlaczego nie chcemy opieki farmaceutycznej?

Content
Title variants
EN
Pharmacy shop – why we do not want pharmaceutical care?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Farmaceuta to wykształcony specjalista pracujący nad zapewnieniem swojemu pacjentowi opieki na najwyższym poziomie, dla którego cele biznesowe powinny być wtórne. Dzięki etycznej postawie zgodnym z kodeksem etyki zawody aptekarza, realizowane są założenia opieki farmaceutycznej, będący ważnym elementem procesu optymalizacji użycia leków. Polski farmaceuta, aby rozpocząć sprawowanie opieki farmaceutycznej poprzez realizowanie szerokiego katalogu usług, musi zmienić swoje nastawienie z typowej roli sprzedawcy do roli profesjonalnego doradcy dla pacjenta. Pojęcie: “opieka farmaceutyczna” zwykło się odnosić do rozumienia odpowiedzialnego działania farmaceuty, którego zawodowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa farmakoterapii i podniesienie jakości życia pacjenta. Proces wdrażania tego rodzaju opieki jest bardzo trudny i to z uwagi na to, że większość polskich aptek od lat 90-tych XX w funkcjonuje głównie jako podmioty biznesowe (zniżki, programy lojalnościowe, akcje marketingowe). Ze względu na to, że rynek apteczny w Polsce stale się rozwija zasadne wydaje się poczynienie refleksji na temat tego, w jaki sposób współczesne polskie apteki uczynić wyjątkowymi placówkami medycznymi, w których pacjent otrzyma nie tylko realizację recepty, ale nade wszystko - merytoryczne wsparcie ze strony farmaceuty, będące specjalistycznym doradztwem w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa w przyjmowaniu leków.
EN
A pharmacist is an educated specialist working to provide patients’ with the highest level of care for who business goals should be a secondary aim. Due to an ethical attitude which is in line with the pharmacist code of ethics, a set of most important guidelines, regulating the pharmacist's profession, are them main stream of pharmaceutical care regulation implemented in daily practice. Pharmaceutical care by deploying variety of different pharmacy services, is an important element of the process of optimizing the use of medicines. To start providing pharmaceutical care by implementing a wide catalog of pharmaceutical services, a Polish pharmacist must change their attitude from the typical role of the “seller” or “shop assistant” to the role of a professional adviser to the patient who is using skills and references to provide the best possible advice. The term: "pharmaceutical care" used to refer to the understanding of the responsible action of a pharmacist, whose professional goal is to ensure the safety of pharmacotherapy and improve the patient's quality of life. The process of implementing this type of care is very difficult and this is due to the fact that most Polish pharmacies since the 90s of the twentith century operate mainly as business entities (discounts, loyalty programs, marketing campaigns). Due to the fact that the pharmacy market in Poland is constantly evolving, it seems reasonable to reflect on how to make contemporary Polish pharmacies unique medical facility, in which the patient will receive not only the prescription, but above all - substantive support from pharmacists, being specialist consultancy in the field of health and safety in taking medicines. The pharmacist, which is specialist advice on health and safety in admission drugs could start to build an authority and respect by step by step transferring the pharmacy from price only focused pharmacy to advance advice focused center of patient well being . It is a very simple process which can be start even from tomorrow. It only a matter of will, and eagerness to make a chance.
Journal
Year
Volume
75
Issue
12
Pages
687-691
Physical description
Dates
published
2020-01-23
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_116845
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.