PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 75 | 11 | 591-598
Article title

Rola preparatów osłonowych w farmakoterapii – ocena świadomości pacjentów

Content
Title variants
EN
The role of protective agents in pharmacotherapy- assessment of patients awareness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
PRZEDMIOT BADAŃ: Stosowanie każdego rodzaju leków wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. W świetle rosnącego spożycia leków przeciwbólowych i antybiotyków konieczne staje się stosowanie właściwych strategii ochronnych, zapobiegających ubocznym skutkom działania tych leków. CEL BADAŃ: Celem pracy jest zbadanie wiedzy pacjentów na temat preparatów osłonowych, w szczególności leków zmniejszających produkcję kwasu solnego z grupy inhibitorów pompy protonowej oraz probiotyków. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono od października 2018 do lutego 2019 na losowej grupie 582 mieszkańców Polski za pomocą autorskiego, anonimowego kwestionariusza ankiety. Analizę statystyczną zebranego materiału, wykonano za pomocą programu Microsoft Excel 2010. WYNIKI: W badaniu 94,5% ankietowanych zadeklarowało, że rozumie pojęcie preparatu osłonowego. Duży odsetek grupy badanej wiąże je jedynie z antybiotykoterapią, nie mając świadomości szerszego znaczenia tego pojęcia. 82,0% respondentów uważa, że zna pojęcie probiotyku, jednak aż 64,6% z nich niewłaściwie zastosowałoby probiotyk jako osłonę żołądka. Niespełna 50,0% osób ma świadomość konieczności ochrony żołądka przy przewlekłej terapii lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. WNIOSKI: Przeprowadzone badanie wykazało, że ankietowani posiadają podstawową wiedzę na temat preparatów osłonowych jednak nie jest ona wystarczająca, by w każdym przypadku zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność terapii. Konieczne jest zatem edukacja pacjentów poprzez wdrożenie szeroko dyskutowanej obecnie Opieki Farmaceutycznej.
EN
SUBJECT OF THE STUDY: The use of medication is associated with the risk of side effects. In the view of the fact that the consumption of Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and antibiotics is growing constantly, it is necessary to apply appropriate protection strategies to prevent side-effects of those drugs. AIM OF THE STUDY: The aim of the study is to asses patients' knowledge about protective agents: drugs that reduce the production of hydrochloric acid from the group of proton pump inhibitors and probiotics in the terms of effectiveness and safety of, respectively, inflammations and the bacterial infections pharmacotherapy. MATERIAL AND METHODS: The research was carried out since October 2018 to February 2019 on the random group of people from Poland, using an original, anonymous questionnaire. The data was collected via Internet and direct contact with the respondents participating classes at the University of Third Age of the Medical University of Silesia. The statistical analysis of the collected results was performed with the use of Microsoft Excel 2010. RESULTS: Almost everyone of the respondents (about 95.0%) think that they understand the concept of a protective agents. Many of them only associates them with antibiotic therapy, not being aware of the broader meaning of this concept. 82.0% of respondents believe that they know the concept of a probiotic, but as many as 64.6 % of patients mistakenly think, that probiotics protect the stomach. About 50.0% of people are aware of the need to protect the stomach with chronic Nonsteroidal anti-inflammatory drugs therapy. CONCLUCIONS: The obtained results show that patients have basic information about gastro-enteroprotective agents (including drugs that reduce the production of hydrochloric acid from the group of proton pump inhibitors and probiotics) however their knowledge is still insufficient to guarantee the effectiveness of therapy. The further education is necessary, which could be improved by introducing the Pharmaceutical Care.
Journal
Year
Volume
75
Issue
11
Pages
591-598
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_115752
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.