PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 75 | 10 | 531-535
Article title

Internet jako źródło informacji dla polskich pacjentów na temat leków wstrzymanych i wycofanych z obrotu na przykładzie produktów leczniczych zawierających walsartan – analiza z wykorzystaniem Google Trends

Content
Title variants
EN
Polish patients use Google as a source of information on medication recalls on the example of drugs containing valsartan – a Google Trends analysis.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiot badań Obok aptek ogólnodostępnych Internet stał się istotnym źródłem informacji na temat leków dla pacjentów, również w obszarze wstrzymania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu. Cel badań Celem badania było zweryfikowanie hipotezy badawczej, mówiącej o tym, że częstość wyszukiwania fraz związanych z wycofaniem produktów leczniczych zawierających walsartan („walsartan wycofany”, „dyrektywa fałszywkowa”) w okresie masowego wycofywania walsartanu jest większa niż w pozostałych okresach analizowanego przedziału czasowego, w konsekwencji wykazanie, że wyszukiwarka Google jest wykorzystywane przez pacjentów jako źródło informacji na temat wstrzymanych i wycofanych produktów leczniczych. Materiał i metody Dokonano analizy na podstawie danych uzyskanych z narzędzia Google Trends. Celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzono analizy statystyczne przy użyciu oprogramowania R 3.5.3. Przeprowadzono analizę z wykorzystaniem testu Poissona. Za próg istotności uznano α = 0,05. Wyniki W przypadku frazy „walsartan wycofany” zaobserwowano częstość wyszukiwania w okresie wycofywania walsartanu na poziomie λ1 = 1,69 [1,56 - 1,83], zaś w pozostałym okresie λ2 = 0,52 [0,48 - 0,56]. W przypadku frazy „dyrektywa fałszywkowa” zaobserwowano częstość wyszukiwania w okresie wycofywania walsartanu na poziomie λ1 = 6,33 [6,07 - 6,58], zaś w pozostałym okresie λ2 = 3,15 [3,06 - 3,25]. Różnica pomiędzy obiema wartościami okazała się istotna statystycznie: p < 0,001. Wnioski W okresach wycofywania i wstrzymania w obrocie produktów leczniczych zawierających walsartan zaobserwowano istotnie częstsze wyszukiwanie fraz „walsartan wycofany” oraz „dyrektywa fałszywkowa” w porównaniu do pozostałego okresu w analizowanym przedziale czasowym. Może to świadczyć o tym, że wyszukiwarka Google (Internet) jest źródłem informacji o wycofanych i wstrzymanych lekach dla pacjentów w Polsce.
EN
Background In addition to community pharmacies, the Internet has become an important source of information about medicines for patients, including medication recalls on the example of drugs containing valsartan. Aim The aim of the study was to verify a hypothesis that the frequency of specific Google searches in Polish increased during the periods of large scale valsartan recalls form the market which occurred between July 1st, 2018 and September 22nd 2019. Such increase would indicate that Google search engine is used by patients as a tool to seek information about withdrawn and recalled drugs. Material and methods Google Trends was used to obtain data on the relative frequency of searches of specific phrases connected to the topic. Four two-week periods, when valsartan formulations were being withdrawn from the Polish market, were identified and Poisson test was used to analyze the relative frequencies between those specified periods and the rest of the analysed timespan. All analyses were performed in R 3.5.3. P-values less than 0.05 were considered statistically significant. The results are reported with 95% CI. Results The relative frequency of searches including the phrase “walsartan wycofany” (eng. valsartran recalled) during the periods of the drug recalls was λ1 = 1,69 [1,56 - 1,83] while outside those periods it equalled λ2 = 0,52 [0,48 - 0,56]. For the second analysed phrase – “dyrektywa fałszywkowa” (ang. Falsified Medicine Directives) the values wereλ1 = 6,33 [6,07 - 6,58] and λ2 = 3,15 [3,06 - 3,25], respectively. In both cases the difference was statistically significant with p < 0,001. Conclusions During the periods of withdrawal and recall from the market of specific formulations containing valsartan and significant increase in the frequency of Google queries connected to the topic was registered. It may indicate that Google search engine, and more generally the Internet, is a significant source of information for Polish patients during periods in which medicinal products are being recalled. To fully appreciate the scope and the nature of the phenomenon, further quantitative and qualitative research is needed.
Journal
Year
Volume
75
Issue
10
Pages
531-535
Physical description
Dates
published
2019-12-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_115156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.