Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 5 | 3 | 229-237

Article title

Analiza poziomu satysfakcji z pracy wśród pielęgniarek onkologicznych – badanie wstępne

Content

Title variants

EN
Analysis of the level of job satisfaction among oncological nurses – Preliminary study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel pracy Ocena poziomu satysfakcji z pracy wśrod pielęgniarek onkologicznych. Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 215 pielęgniarek pracujących w ośrodkach onkologicznych w Polsce. Badania przeprowadzono w maju 2018 roku w podczas 22. Ogolnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Onkologicznych w Białymstoku. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza MSQ – Minnesota Satisfaction Questionnaire, ktory służy do oceny poziomu zadowolenia i niezadowolenia z pracy. W celu zebrania danych społeczno-demograficznych wykorzystano kwestionariusz własnego autorstwa. Wszystkie obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego IBM SPSS 23 oraz arkusza kalkulacyjnego Excel 2010. We wszystkich obliczeniach za poziom istotności przyjęto p < 0,05. Wyniki W badanej grupie średnia wartość satysfakcji z pracy wyniosła 67,10 pkt. Pielęgniarki są zadowolone z pracy na rzecz pacjentow onkologicznych, zarowno z robienia czegoś dobrego dla innych, jak i z ważności swojej pracy. Pielęgniarki były najmniej zadowolone z możliwości awansu, szansy na objęcie coraz to wyższych stanowisk, oceny pracy i systemu wynagradzania pracy. Czynniki społeczno-demograficzne determinujące satysfakcję z pracy pielęgniarek onkologicznych to miejsce zamieszkania i stan cywilny. Pielęgniarki onkologiczne pracujące w systemie jednozmianowym miały istotnie wyższą satysfakcję z pracy. Wnioski Poziom satysfakcji z pracy pielęgniarek powinien być mierzony i identyfikowany, a działania powinny skoncentrować się na zwiększaniu zadowolenia z pracy. Większość czynnikow determinujących poziom satysfakcji z pracy powinna znaleźć się w centrum uwagi przełożonych i podlegać stosownym modyfikacjom. Konieczna jest edukacja liderow pielęgniarstwa w tym zakresie.
EN
Aim Evaluation of the level of job satisfaction among oncological nurses. Material and methods The study group consisted of 215 nurses working in oncological centers in Poland. The research was conducted in May 2018 during the 22nd National Conference of Oncological Nurses in Białystok. The research method was a diagnostic survey using the MSQ – Minnesota Satisfaction Questionnaire, which is used to assess the level of satisfaction and dissatisfaction with work. In order to collect socio-demographic data, a self-made questionnaire was used. All statistical calculations were carried out using the IBM SPSS 23 statistical package and Excel 2010 spreadsheet. In all calculations, the level of significance was p <0.05 Results In the study group, the average value of job satisfaction was 67.10 points. Nurses are satisfied with working for cancer patients, both doing something good for others and the importance of their work. Nurses were the least satisfied with the possibility of promotion, the opportunity to take up more and more senior positions, job evaluation and remuneration system. Socio-demographic factors determining satisfaction with the work of oncological nurses are the place of residence and marital status. Oncological nurses working in a one-shift system had significantly higher job satisfaction. Conclusions The level of satisfaction with the work of nurses should be measured and identified, and activities should focus on increasing job satisfaction. Most of the factors determining the level of job satisfaction should be in the center of attention of superiors and be subject to appropriate modifications. The education of nursing leaders in this field is necessary.

Year

Volume

5

Issue

3

Pages

229-237

Physical description

Dates

published
2020-10-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_19251_pwod_2020_3_5_
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.