PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 4 | 4 | 51-56
Article title

WSPÓŁPRACA PIELĘGNIARKI Z RODZINĄ PACJENTA DIALIZOWANEGO JAKO WAŻNY ELEMENT TERAPII

Content
Title variants
EN
Cooperation of a nurse with dialysis patient’s family as an important component of therapy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp Dializoterapia (hemodializa, dializa otrzewnowa) wymaga od chorego dostosowania się do pewnych ograniczeń o różnym nasileniu, często zmiany planów życiowych i zawodowych, a od opiekunów zaangażowania i sprawności organizacyjnej. Cel Celem niniejszej pracy jest omówienie ogólnych założeń współpracy pielęgniarki z pacjentem dializowanym i jego rodziną. Przegląd Współpraca będzie realizowana na różnych etapach terapii: predializacyjnym i właściwym. Opracowywany jest indywidualny program współpracy całego zespołu terapeutycznego (pielęgniarka, lekarz, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta, pacjent, rodzina). Współpraca jest skoncentrowana na udzielaniu profesjonalnego wsparcia i realizacji programu edukacyjnego obejmującego między innymi aspekty stylu życia, pielęgnacji i ochrony przed infekcjami dostępów dializacyjnych oraz stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych. Wnioski Priorytetem pracy pielęgniarki jest przygotowanie pacjenta dializowanego do samodzielnego funkcjonowania w chorobie przy współpracy z jego rodziną. Przyczynia się to do polepszenia jakości życia pacjenta.
EN
Introduction Dialysis (hemodialysis, peritoneal dialysis) requires the patient to adapt to certain restrictions of varying severity, often to change his/her life and professional plans. It also requires caregivers with commitment and organizational skills. Aim The aim of this study is to discuss general assumptions of a nurse’s co-operation with a dialysis patient and his family. Overview The cooperation will be analysed at various stages of therapy: pre- and during dialysis. This study develops an individual cooperation programme of the entire therapeutic team (nurse, doctor, psychologist, dietitian, physiotherapist, patient, family). Cooperation is focused on providing professional support and implementation of the educational programme covering, among others, aspects of lifestyle, care and protection against infections of vascular access and patients’ compliance with therapeutic recommendations. Conclusions The nurse’s priority is to prepare the dialyzed patient to function independently in cooperation with his family. This helps to improve the patient’s quality of life.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
51-56
Physical description
Dates
published
2020-01-07
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_19251_pwod_2019_4_6_
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.