Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 4 | 3 | 25-33

Article title

STOPIEŃ AKCEPTACJI CHOROBY PACJENTÓW ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM

Content

Title variants

EN
The level of illness acceptance in patients with multiple sclerosis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Stwardnienie rozsiane (SM) jest nabytą chorobą zapalno-demielinizacyjną układu nerwowego. Cel Analiza czynników determinujących stopień akceptacji choroby przewlekłej. Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 100 chorych z rozpoznaną rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego, pacjentów Kliniki Neurologii z Pododdziałem Udarowym SPSK Nr 1 w Szczecinie. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o standaryzowaną Skalę Satysfakcji z Życia (AIS). Wyniki Średni poziom akceptacji choroby w badanej grupie wynosił 29,82±7,98. Czas trwania choroby u badanych wynosił średnio 6,04±5,265 lat, natomiast średnia wieku w chwili zdiagnozowania 30,66 (SD= 9,617). Wnioski Badana grupa pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego prezentuje dobry poziom akceptacji i adaptacji do choroby. Czynnikami determinującymi poziom akceptacji choroby jest wykształcenie i aktywność zawodowa. Poziom akceptacji choroby pozostaje w ścisłym związku z wiekiem zdiagnozowania SM.
EN
Background Multiple sclerosis (MS) is an acquired inflammatory demyelinating disease of the nervous system. Aim of this study Analyze factors that determine the level of acceptance of a chronic disease. Material and methods The study included 100 individuals (with relapsing-remitting multiple sclerosis–patients of Neurology Clinic with Stroke Unit, Independent Public Clinical Hospital no 1 in Szczecin). This survey-based study used a standardized questionnaire, the Acceptance of Illness Scale (AIS). Results The average level of illness acceptance was 29.82 ± 7.98. The mean duration of illnesswas 6.04 ± 5.265 years, and the mean age at the time of diagnosis was 30.66 (SD = 9.617). Conclusions The studied group of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis displayed a high level ofillness acceptance and adaptation to it. The level of illness acceptance is determined by education and employment. It is also closely related to the age at the time of diagnosis. The choice of therapeutic methods depends on the level of illness acceptance.

Year

Volume

4

Issue

3

Pages

25-33

Physical description

Dates

published
2020-01-05

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_19251__pwod_2019_3_3_
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.