Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 31 | 2 | 39-52

Article title

Ocena wydolności czynnościowej stóp u chorych z płaskostopiem leczonych z wykorzystaniem własnego programu ćwiczeń – doniesienie wstępne

Content

Title variants

EN
Assessment of foot function in patients with pes planus deformity treated with the authors’ own exercise programme – a preliminary report

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Dolegliwości bólowe stóp są częstym problemem u osób w różnym wieku. Pomimo powszechnego przekonania o konieczności stosowania ćwiczeń zwraca uwagę fakt niewielkiej liczby badań oceniających ich skuteczność. Celem pracy była ocena wpływu programu ćwiczeń na poprawę funkcji i zmniejszenie dolegliwości bólowych stóp. Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 15 kobiet z dolegliwościami bólowymi stóp i płaskostopiem, które przez 6 tygodni wykonywały codziennie zestaw 5. ćwiczeń. Do oceny wyników zastosowano Foot Posture Index, badanie posturalne na platformie pedobarograficznej, testy funkcjonalne: test stania jednonóż z otwartymi i zamkniętymi oczami oraz test wspięć na palce obunóż, a także przetłumaczoną samodzielnie ankietę Foot and Ankle Outcome Score (FAOS). Oceny wymienionymi wyżej narzędziami dokonano przed rozpoczęciem programu ćwiczeń oraz po jego zakończeniu. Wyniki W badaniu pedobarograficznym zaobserwowano wzrost powierzchni całkowitej kontaktu stóp z podłożem oraz zmniejszenie nacisków: maksymalnego, średniego i w poszczególnych strefach obu stóp. Ankieta FAOS wykazała zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę w pozostałych badanych aspektach u większości osób. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w wynikach testów funkcjonalnych. Wnioski Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że prezentowany program ćwiczeń korzystnie wpływa na zmianę rozkładu siły nacisku na powierzchni podeszwowej stóp oraz prowadzi do istotnego zmniejszenia dolegliwości bólowych stóp.
EN
Introduction Foot pain is highly prevalent among persons of all ages. Despite a common belief that it is necessary to perform exercises, there is a scarcity of data regarding their effectiveness. This study sought to assess the effects of a training programme on an improvement in foot function and a reduction in pain. Material and methods The study group consisted of 15 females with foot pain and flat foot who performed a daily set of 5 exercises for 6 weeks. The Foot Posture Index, a pedobarographic platform postural examination, functional tests (a unipedal stance test with eyes open and closed as well as a bipedal calf raise test) and the Polish translation of the Foot and Ankle Outcome Score (FAOS) were employed to assess the results. These assessment tools were used before and after the intervention. Results Pedobarographic examinations showed an increase in total support surface as well as a decrease in maximum and average plantar pressures and pressures in particular areas of both feet. The FAOS revealed a reduction in pain and an improvement in the remaining aspects under examination in the majority of participants. No significant differences in the results of functional tests were noted. Conclusions The exercise programme implemented in the study produces positive outcomes in terms of changes in plantar pressure distribution and leads to a significant reduction in foot pain.

Year

Volume

31

Issue

2

Pages

39-52

Physical description

Dates

published
2017-10-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_1515_rehab-2015-0066
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.