Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 31 | 2 | 29-38

Article title

Analiza czynników wpływających na jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Content

Title variants

EN
Analysis of factors affecting the quality of life of patients with coxarthrosis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Choroba zwyrodnieniowa jest jedną z ważnych przyczyn obniżenia jakości życia u osób starszych. Celem pracy była analiza czynników wpływających na sprawność funkcjonalną pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Materiał i metody Badanie przeprowadzono w grupie 50 chorych z zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego (M16.0). Dobór pacjentów był doborem celowym, pacjentów poddano badaniu jednorazowo. Analizę jakości życia przeprowadzono w oparciu o EQ-5D 3L oraz Short Form Health Survey SF-36. Natomiast ocenę stopnia natężenia bólu w skali wzrokowo-analogowej VAS, skalę pomiarową bólu Index WOMAC (Western Ontario and McMaster Osteoarthritis) oraz kwestionariusz autorski. Badania zostały przeprowadzone w Oddziale Rehabilitacji III Miejskiego Szpitala im. dr Karola Jonschera w Łodzi. Wyniki analizowano w 6 grupach wiekowych: 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80 lat. Wyniki Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych dominowała w wieku 75-80 lat (13 osób). Subiektywna ocena jakości życia osiągnęła najwyższy wynik w grupie wiekowej 50-55 r.ż. Indeks masy ciała (BMI) nie wpływał na poziom jakości życia oraz odczuwalność bólu. Wnioski Jakość życia w chorobie zwyrodnieniowej bioder jest związana z wiekiem natomiast nie wykazuje związku z masą ciała.
EN
Introduction Osteoarthritis constitutes one of the main reasons fora lower quality of life among theelderly. The aim of the work was to analyse factors affecting functional skills in the group ofpatients with coxarthrosis. Material and methods The study was conducted on 50 patients with diagnosed coxarthrosis (M16.0). Patients were selected in purposive samplingand underwent one examination. The quality of life was assessed with the use of EQ-5D-3L instrument and 36-Item Short FormHealth Survey (SF-36). Pain intensity was evaluated with the use of the Visual Analogue Scale (VAS), the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)and the authors’ own questionnaire.The research was carried out at the Rehabilitation Ward of the 3rdMunicipal Hospital in Lodz. The results were analysed in six age groups:50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75 and 75-80. Results Coxarthrosis was prevalent in the group of patients aged 75-80 (13 participants). Patients aged 50-55 subjectively assessed their quality of life at the highest level. Body mass index (BMI) did not affect the quality of life or pain intensity. Conclusions The quality of life of patients with coxarthrosis is related to age but it does not correlate with body mass.

Year

Volume

31

Issue

2

Pages

29-38

Physical description

Dates

published
2017-10-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_1515_rehab-2015-0065
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.