Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 31 | 2 | 5-15

Article title

Analiza skuteczności wybranych metod fizjoterapii w leczeniu obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii

Content

Title variants

EN
The evaluation of selected physiotherapeutic methods in the treatment of post-mastectomy lymphoedema

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Rak piersi stanowi 10,9% wszystkich nowo zdiagnozowanych zachorowań na nowotwory. Najczęstszym powikłaniem leczenia chirurgicznego raka sutka jest obrzęk limfatyczny kończyny górnej. Celem pracy jest ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych w leczeniu obrzęku limfatycznego u pacjentek po mastektomii. Materiał i metody Badaniem objęto 90 kobiet po przebytej mastektomii w Stalowej Woli, Zamościu i Tyczynie, w okresie od stycznia 2014 roku do lipca 2016 roku. Pacjentki odbywały dwutygodniowy cykl fizjoterapii ambulatoryjnej. W celu oceny skuteczności leczenia obrzęku mierzono obwody kończyny górnej przed i po fizjoterapii. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki Większość badanych stanowiły pacjentki, u których od zabiegu mastektomii nie upłynęło jeszcze 5 lat. Wykazano występowanie istotnie mniejszych obwodów ramienia kończyny chorej po fizjoterapii w porównaniu do obwodów ramienia kończyny chorej przed fizjoterapią (p<0,001). Nie stwierdzono różnic w pomiarach obwodów kończyn w zależności od czasu jaki upłynął od mastektomii. W opinii pacjentek najskuteczniejszym zabiegiem był ręczny drenaż limfatyczny (p=0,04). Analiza statystyczna wykazała występowanie istotnie mniejszych obwodów ramienia u osób korzystających z 2-3 zabiegów (p=0,001) w porównaniu z pacjentkami, u których stosowano mniej lub więcej zabiegów jednocześnie. Wnioski 1. Dwutygodniowy cykl fizjoterapii najskuteczniej zmniejsza obrzęk w okolicy ramienia. 2. Czas od wykonanej mastektomii nie ma wpływu na efekt leczenia obrzęku limfatycznego. 3. Najskuteczniejszym w opinii pacjentek zabiegiem w obrzęku limfatycznym po mastektomii jest drenaż limfatyczny. 4. Najlepsze wyniki w obrzęku limfatycznym daje stosowanie jednocześnie 2-3 zabiegów fizjoterapeutycznych.
EN
Introduction Breast cancer constitutes 10.9% of all new cases of tumours registered in the Polish National Cancer Registry. Post-mastectomy lymphoedema of the upper limb is the most common post-operative complication. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of selected physiotherapeutic methods in the treatment of post -mastectomy lymphoedema. Material and methods The study included 90 post-mastectomy patients in Stalowa Wola, Zamość and Tyczyn in the period from January 2014 to July 2016. The patients participated in two-week outpatient physiotherapy. In order to assess the effectiveness of lymphoedema treatment, circumferences of upper extremities were measured before and after physiotherapy. The results were then statistically analysed. Results The majority of the subjects had undergone mastectomy within a period shorter than 5 years before. It was noted that the post-mastectomy upper limb had a significantly smaller circumference after physiotherapy than before physiotherapy (p<0.001). The study revealed no differences in the measurements of arm circumference with regard to the time since the mastectomy was performed. According to the patients, manual lymphatic drainage was the most effective type of physiotherapy treatment (p=0.04). Statistical analysis revealed significantly smaller arm circumferences after physiotherapy than before physiotherapy in patients treated 2-3 times (p=0.001) compared to patients who underwent either fewer or more treatments at the same time. Conclusions 1. Two-week physiotherapy treatment proved to be the most effective in reducing lymphoedema in the arm area. 2. The period since the performance of the mastectomy had no impact on the effectiveness of lymphoedema treatment. 3. According to the post-mastectomy patients, manual lymphatic drainage was the most effective type of lymphoedema treatment. 4. Applying 2-3 physiotherapeutic procedures at the same time showed the best results.

Year

Volume

31

Issue

2

Pages

5-15

Physical description

Dates

published
2017-10-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_1515_rehab-2015-0063
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.