Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 31 | 1 | 17-26

Article title

Aktywność fizyczna osób z problemami onkologicznymi, uczestników Międzynarodowej Onko-Olimpiady Warszawa 2014

Content

Title variants

EN
Physical activity of cancer survivors who participated in 2014 Warsaw International Onco-Olympics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Celem było rozpoznanie i analiza zakresów, uwarunkowań i zróżnicowania aktywności fizycznej wśród sportowców z problemami onkologicznymi. Materiał i metody Analizie poddano odpowiedzi na pytania ankiety uzyskane od 169 osób na 210 uczestników igrzysk Onko-Olimpiady (80 dziewcząt i 89 na 118 chłopców). Średnia wieku dziewcząt wynosiła 13,05 lat, a chłopców 13,08 lat. Reprezentowali Polskę (62 dziewcząt i 69 chłopców), Litwę (6 dziewcząt i 4 chłopców), Rumunię (4 dziewczęta i 8 chłopców), Ukrainę (8 dziewcząt i 8 chłopców). Zastosowano międzynarodowy kwestionariusz aktywności fizycznej (IPAQ). Wyniki Dziewczęta wykazały mniejszą intensywną (3,56 dnia/tyg. po 88 min/dzień) i umiarkowaną (3,61 dnia/tyg. po 96,5 min/dzień) aktywność fizyczną niż chłopcy (intensywna – 3,91 dnia/tyg. po 99,35 min/dzień., umiarkowana – 4,20 dnia/tyg. po 103,7 min/dzień). Czas chodzenia w tygodniu (dziewczęta – 16,18 godz., chłopcy – 15,91 godz.) i siedzenia (dziewczęta – 5,17 godz., chłopcy – 5,57 godz.). Wśród sportowców największą intensywną i umiarkowaną aktywność fizyczną wykazały osoby z nerwiakiem zarodkowym i nowotworem kości, a mniejszą osoby z białaczką, chłoniakiem i guzami litymi. Istniało zróżnicowanie aktywności fizycznej ze względu na rodzaj choroby nowotworowej. Wnioski Aktywność fizyczna sportowców z problemami onkologicznymi w Polsce nie zależy od płci, wieku w badanym jego zakresie, masy, wysokości ciała a także wskaźnika BMI, a zależy od rodzaju choroby nowotworowej. Istnieją przesłanki na przykładzie badanej grupy sportowców do różnicowania zalecanej aktywności fizycznej wyrażonej w MET-min./tyg. dla osób z różnymi rodzajami chorób onkologicznych.
EN
Introduction This study sought to identify and analyse the ranges, determinants and differences in physical activity levels of athletes with cancer. Material and methods The analysis included questionnaire responses provided by 169 out of 210 participants of the Onco-Olympics (80 out of 92 girls and 89 out of 118 boys). The mean age was 13.05 years for girls and 13.08 years for boys. The study group consisted of the following participants: 62 girls and 69 boys from Poland, 6 girls and 4 boys from Lithuania, 4 girls and 8 boys from Romania and 8 girls and 8 boys from Ukraine. The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used in the study. Results Girls demonstrated lower levels of vigorous (3.56 days per week, 88 minutes per day) and moderate (3.61 days per week, 96.5 minutes per day) physical activity than boys (3.91 days per week, 99.35 minutes per day, and 4.20 days per week, 103.7 minutes per day, respectively). Walking time per week was 16.18 hours for girls and 15.91 hours for boys, while sitting time per week was 5.17 hours for girls and 5.57 hours for boys. Athletes with neuroblastoma and bone cancer displayed the highest levels of vigorous and moderate physical activity, while its lower levels were found in athletes with leukemia, lymphoma and solid tumors. Physical activity levels differed depending on the type of cancer. Conclusions Physical activity of Polish athletes with cancer does not depend on their sex, age in the examined range, body mass, body height or the BMI but it depends on the type of cancer. Drawing on the example of the group of athletes under investigation, it is reasonable to assume that recommended physical activity levels (expressed in MET – minutes per week) ought to be different for persons with different types of oncological diseases.

Year

Volume

31

Issue

1

Pages

17-26

Physical description

Dates

published
2017-08-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_1515_rehab-2015-0058
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.