Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 2 | 42-57

Article title

OCENA WYDOLNOŚCI FUNKCJONALNEJ PACJENTÓW W WIEKU 65+ ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Content

Title variants

EN
Assessment of the functional capacity of 65+ patients in the general health rehabilitation department

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp
Starzenie się społeczeństw, skutkujące wzrostem udziału w ich strukturach osób powyżej 65 roku życia wymusza konieczność poświęcenia problemom seniorów większej uwagi. Liczne schorzenia przewlekłe i problemy zdrowot¬ne osłabiające kondycję fizyczną i psychiczną starszych ludzi prowadzą zazwyczaj do spadku wydolności funkcjo¬nalnej, niepełnosprawności i uzależnienia od pomocy innych. Obniżeniu tempa procesów, które zwiększają ryzyko wystąpienia chorób i pojawienia się niesprawności służy rehabilitacja, której podstawę stanowi aktywność fizyczna. Diagnostyka sprawności funkcjonalnej poprzedza dobór optymalnych form i metod usprawniania.
Cel
Celem pracy jest przedstawienie porównania wyników sprawności funkcjonalnej uzyskanych przez senio¬rów przy przyjęciu do oddziału rehabilitacji oraz po upływie trwającego 3 tygodnie programu usprawniania i wykazanie związku pomiędzy regularną aktywnością ruchową a stopniem samodzielności.
Materiał i metody
Badania prowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej przy UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy – KB 527/2018 od 20.06.2018 do 30.06.2019. Miejscem badań był Oddział Rehabilitacji Ogól¬noustrojowej Nowego Szpitala w Świeciu. Materiał badawczy stanowiły wyniki przeprowadzonych dwu¬krotnie – przy przyjęciu i przy wypisie – badań z użyciem standaryzowanych narzędzi i skal, w tym Barthel i VES-13. Posłużono się również kwestionariuszem ankiety własnej konstrukcji indagującym m.in. o dane społeczno-demograficzne i stan zdrowia.
Wyniki
W przeprowadzonych badaniach wykazano istotną statystycznie poprawę wyników w skali Barthel, zarów¬no u kobiet jak i mężczyzn.
Wnioski
1. Przeprowadzone badania potwierdzają, że rehabilitacja szpitalna skutkuje wzrostem wydolności funk¬cjonalnej seniorów.
2. Samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności, oceniana przy użyciu skali Barthel osiąga wyższy poziom w badaniu przy wypisie, aniżeli przy przyjęciu.
3. Występowały istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami wyników skali VES-13 dotyczące wyni¬ków skali Barthel zarówno w dniu przyjęcia, jak i w dniu wypisu.
EN
Population ageing, which results in an increase of the number of people aged over 65, makes it necessary for medical services to devote more attention to the problems of the elderly. Numerous chronic diseases and health issues have a detrimental effect on physical and mental condition of old people, usually causing a de¬creased functional efficiency, disability, and dependence on other people’s assistance. What lowers the pace of health deterioration leading to illnesses and disability, is rehabilitation based on physical activity. Diagnosis of functional efficiency precedes the selection of optimal forms and methods of motoric rehabilitation.
Aim
The aim of the study was comparison of functional efficiency results of elderly patients measured at the moment of admission to the rehabilitation department, and after a 3-week programme of motoric rehabili¬tation. The second objective was to demonstrate correlation between regular physical activity and the degree of self-reliance.
Materials and methods
This research was conducted upon approval of the Bioethics Committee of the NCU in Toruń func-tioning at Collegium Medicum in Bydgoszcz – KB 527/2018 from 20.06.2018 to 30.06.2019. The place of research was the Department of Systemic Rehabilitation of the New Hospital in Świecie. What constituted the research material were the results of tests conducted both at admission and discharge of patients from the hospital. Standardised tools, scales and indexes were used, including Barthel andVES-13. Author’s own inquiry form containing questions, about social and demographic data and health condition(among others) was also applied in the present research.
Results
What the conducted research indicated, was a significant statistical improvement of patients’ results in Barthel index, both in males and females.
Conclusions
1. The research confirms that hospital rehabilitation results in an increase in the functional capacity of seniors.
2. Independence in the performance of daily activities, assessed using the Barthel scale, achieves a higher level at discharge than at admission.
3. There were statistically significant differences between the VES-13 score groups regarding the Barthel score both on the day of admission and on the day of discharge.

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

42-57

Physical description

Dates

published
2019-12-02

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-2-article-38810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.