Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 2 | 16-24

Article title

JAKOŚĆ ŻYCIA I JEJ UWARUNKOWANIA WŚRÓD OSÓB PO 60. ROKU ŻYCIA WYKAZUJĄCYCH ŚREDNIE UPOŚLEDZENIE SŁUCHU

Content

Title variants

EN
Quality of life and its determinants among people over 60 years of age, showing moderate hearing impairment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp
Wraz z wiekiem wzrasta częstość oraz stopień upośledzenia słuchu. Decyduje o tym zanik komórek zwoju spiralnego, miażdżyca naczyń krwionośnych ucha środkowego, a także zmiany w obrębie OUN. Jednym ze sposobów poprawiających słyszenie jest aparatowanie narządu słuchu. Indywidualne dostosowanie aparatu do potrzeb każdego pacjenta pozytywnie wpływa na wiele aspektów jego życia w późniejszej samoocenie.
Cel
Celem prezentowanych badań jest poznanie jakości życia w grupie osób po 60. r. ż. wykazujących średnie upośledzenie słuchu oraz wskazanie wybranych czynników determinujących tę jakość.
Metoda i materiał
Badania miały charakter podłużny i zostały zrealizowane za pomocą sondażu diagnostycznego. Osoby za¬kwalifikowane do nich kompletowały narzędzia badawcze (tj. kwestionariusz samooceny jakości życia SF-36, Skalę Satysfakcji z Życia oraz Skalę Nastroju Ogólnego) dwukrotnie, tj. po podjęciu decyzji o aparatowaniu narządu słuchu oraz 60 dni po wykonaniu tej interwencji. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono, posługując się programem IBM SPSS Statistics 20. Grupa badana liczyła 60 osób.
Wyniki
Jakość życia w badanej grupie była wysoka, podobnie jak samoocena satysfakcji z życia. Dwukrotny pomiar obu zmiennych w badaniu podłużnym wskazywał na istotny wzrost satysfakcji z życia w badaniu – post- w przeciwieństwie do zaobserwowanego spadku jakości życia. W pełnym modelu regresji wielokrotnej naj¬bardziej istotne dla wysokiej jakości życia okazały się: samoocena satysfakcji z życia, wiek oraz interwencja w postaci aparatowania narządu słuchu. Krokowa eliminacja zmiennych wyłoniła predykatory wysokiej jakości życia.
Wnioski
1.Osoby po 60. r. ż. ze średnim upośledzeniem słuchu cechuje wysoka samoocena jakości życia.
2.Młodszy wiek oraz satysfakcja z życia to predykatory wysokiej jakości życia.
3.Aparatowanie narządu słuchu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie społeczne i emocjonalne osób wykazujących upośledzenie słuchu.
EN
Introduction
With increasing age, the frequency and degree of hearing impairment increases. This is determined by the disappearance of spiral ganglion cells, atherosclerosis of the middle ear, as well as changes in the CNS. One of the ways to improve hearing is the apparatus of the hearing organ application of an hearing aid. Their individual adaptation to the needs of each patient positively affects many aspects of the patient’s life in later self-evaluation. Hearing aids tailored to individual patients’ needs positively affect many aspects of patients’s lives and their self-evaluation.
Aim
The aim of the presented research is to examine the quality of life in a group of people over 60 exhibiting moderate hearing impairment and indicate the selected factors determining this quality.
Method and material
The study was longitudinal and was carried out using a diagnostic survey. The persons qualified for the tests completed the survey (i.e. the SF-36 self-assessment of life quality questionnaire, Satisfaction Scale with Life and General Mood Scale) twice, i.e. after making a decision about hearing aid and 60 days after this inter¬vention. The statistical analysis of the results was carried out using the IBM SPSS Statistics 20 program. The study group consisted of 60 people.
Results
The quality of life in the study group was high, as was the self-assessment of life satisfaction. Two-fold measurement of both variables in the longitudinal study indicated a significant increase in life satisfaction in the post- study, in contrast to the observed decrease in the quality of life. In the full model of multiple regression, the self-assessment of life satisfaction, age and intervention in the form of the hearing aid were themost important factors for high quality of life. After the stepwise elimination of variables, predicators of high quality of life have emerged.
Conclusion
1.People after 60 with moderate hearing impairment are characterized by high self-assessment of quality of life.
2.Younger age and satisfaction with life are predictors of high quality of life.
3.Hearing apparatus aid positively affects the social and emotional functioning of people with hearing impairments.

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

16-24

Physical description

Dates

published
2019-12-02

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-2-article-38808
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.